Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polski system do obsługi zgłoszeń celnych wywozowych AES po nowemu

Utworzona: 2024-04-10


Wprowadzenie nowych systemów celnych do funkcjonowania obrotu towarowego z krajami trzecimi w Polsce nastąpi 31 października 2024 bez okresu przejściowego. Oznacza to, że z dniem 30 października tracą ważność wszystkie pozwolenia na procedurę uproszczoną w miejscu przez zgłaszającego do procedury wywozu.

W marcu odbył się webinar Ministerstwa Finansów w zakresie wdrożenia systemów celnych w Polsce. Niestety, informacje przekazane na webinarze, a opublikowane później odpowiedzi na pytania nie mają ze sobą spójności. Zatem należy przyjąć, że obowiązywać będzie to co zostało opublikowane na stronie resortu finansów.

Największe kontrowersje budzą informację dotyczące:
◾ miejsc uznanych eksporterów,
◾ miejsc uznanych agencji celnych u eksporterów,
◾ obowiązku posiadania AEO przez eksporterów,
◾ pełnego automatyzmu odpraw celnych.

Eksporter i jego miejsce uznane

Ministerstwo Finansów rekomenduje ubieganie się o miejsca uznane dla procedury standardowej przez eksporterów. Jeśli posiadaczem pozwolenia na miejsce uznane będzie eksporter, to zgłoszenia celne wykonywane na rzecz eksportera będą mogły być składane zarówno przez przedstawiciela pośredniego, jak i bezpośredniego. Wydając pozwolenia na miejsce uznane organ celny będzie kształtował warunki jego wydania i kierował się względami związanymi ze sprawowaniem dozoru celnego, bezpieczeństwem obrotu oraz ochroną rynku krajowego i unijnego. Pod uwagę będą brane takie czynniki, jak: rodzaj wywożonych towarów, ich wartość, kierunek wywozu, rodzaj transportu przy objęciu procedurą wywozu. Mogą również nastąpić wyłączenia z uzyskania pozwolenia na miejsce uznane do obrotu przesyłkami o wartości powyżej 3 mln euro, akcyzowymi, dual use do Rosji i Białorusi, przesyłkami masowymi w transporcie kolejowym itp.

Czy należy ubiegać się o zmianę wydanego już pozwolenia na miejsce uznane? Jest to uzależnione od tego, co jest obecnie zapisane w pozwoleniu na MU. Można to zrobić ponownie np. w celu dopisania w pozwoleniu możliwości realizowania w MU przedstawienia towarów do wywozu w procedurze standardowej. Jeżeli dotychczasowa decyzja o uznaniu miejsca zawierała ogólnie zapis, że może być ono wykorzystywane do realizacji procedury wywozu/formalności wywozowych związanych z wyprowadzeniem towaru poza UE - eksporter będzie mógł od 31.10.2024 używać tego miejsca uznanego jako lokalizacji towaru dla zgłoszeń standardowych, ale nie będzie mógł samodzielnie zakładać zamknięć i dokonywać konsolidacji przesyłek.

Jeśli zapisy w decyzji nawiązywały do pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego, to konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę pozwolenia w zakresie wpisania do decyzji możliwości obsługi zgłoszeń standardowych plus ewentualnie stosowania zamknięć urzędowych.

Miejsca uznane agencji celnych u eksporterów lub w centrum logistycznym, gdzie dokonuje się załadunku towaru

Pozwolenie na miejsce uznane może posiadać agencja celna u eksportera, którego obsługuje lub w swoim centrum logistycznym. Działać wówczas musi jako przedstawiciel celny pośredni eksporterów. W przypadku konsolidacji przesyłek, warunek podmiotowy związany z posiadaniem pozwolenia AEO musi być spełniony przez wnioskodawcę/posiadacza pozwolenia na miejsce uznane. Jeżeli pozwolenie na miejsce uznane posiada przedstawiciel celny (m.in. agencja celna), która dostała zgodę na konsolidację przesyłek, to może jej dokonywać w imieniu wszystkich obsługiwanych w tym miejscu eksporterów, którzy nie muszą spełniać warunku podmiotowego wymaganego dla konsolidacji (nie muszą posiadać statusu AEOF).

Obowiązek posiadania AEO przez eksporterów oraz pełny automatyzm odpraw celnych

Eksporter musi ubiegać się o pozwolenie AEO w zakresie zarówno bezpieczeństwa i ochrony, jak i uproszczeń celnych, aby móc dokonywać konsolidacji przesyłek w swoim miejscu uznanym. Jednocześnie to AEOF będzie niezbędne do podłączenia takiego eksportera do pełnego automatyzmu odpraw celnych, aby to system dokonywał zwolnienia towaru do procedury celnej, a nie funkcjonariusz celno-skarbowy.

Podsumowanie

W trakcie webinaru podkreślano rolę, ale i różnice pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw w obrocie towarowym. Istotne elementy w tym łańcuchu, jeśli chodzi o procedurę wywozu, może zapewnić tylko eksporter. Dlatego też rekomendowano spełnienie prawnych formalności wywozowych zgodnie z przepisami celnymi, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w procesie dostawy towarów do spedytora, przewoźnika lub agenta celnego. W większości przypadków eksporter podaje dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w zgłoszeniu celnym wywozowym. W związku z tym zasadniczo, jeżeli eksporter posiada status AEOS (F), stopień ograniczenia jego kontroli pod kątem bezpieczeństwa i ochrony jest znacznie większy.

Autor: dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels