Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Centrum Księgowości Transportowej

Co grozi za brak lub nieterminowe złożenie informacji zbiorczych VAT UE?
Utworzona: 2022-11-09

Przepisy prawa podatkowego nakładają na podatników szereg obowiązków. Ci z nich, którzy pozostają zarejestrowani także jako podatnicy VAT UE, są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych transakcjach.

Informacje zbiorcze, inaczej określane także jako informacje podsumowujące VAT UE, jak wynika z treści art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, są wymagane przy:
⏺wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1,
⏺wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1,
⏺dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2,
⏺usługach, do których stosuje się art. 28b, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca,
⏺przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3b, oraz o zmianach w zakresie tej procedury zawartych w informacjach.

Termin składania informacji podsumowujących VAT UE

Informacje podsumowujące należy składać za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie:
✅do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji (art. 100 ust. 1 pkt 1-4) lub
✅w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury (art. 100 ust. 1 pkt 5).

Konsekwencje nieterminowego złożenia lub braku złożenia informacji podsumowującej VAT UE

Nieterminowe złożenie informacji zbiorczej VAT UE, jak również brak złożenia takiej informacji, jest wykroczeniem skarbowym, na co wskazuje art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Jak wynika z treści tego przepisu, podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, podlega karze grzywny.

Mimo użytego w przepisie słowa „deklaracja” należy rozumieć przez nią także składane przez podatnika informacje, wykazy, czy zeznania. Zgodnie z art. 53 § 30 k.k.s. użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: „deklaracja” […] mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Chcąc uchronić się od negatywnych konsekwencji popełnionego wykroczenia, przedsiębiorca powinien skorzystać z instytucji czynnego żalu, przewidzianej w k.k.s. Z przepisu tego wynika, że karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania. W zawiadomieniu powinien on ujawnić istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Źródło: Centrum Księgowości Transportowej
Do ulubionych Centrum Księgowości Transportowej
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels