Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Nota obciążeniowa w transporcie

Utworzona: 2023-03-24


Kiedy się ją wystawia, jakie dane powinna zawierać i jakie skutki może przynieść?

Nota obciążeniowa (księgowa) jest dokumentem mniej znanym i popularnym niż wystawiane powszechnie przez wszystkich przedsiębiorców faktury. Notę obciążeniową możemy zastosować tylko w określonych sytuacjach – w przypadku dokumentowania przychodów lub kosztów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Tym samym oznacza to, że notę obciążeniową wystawia się wtedy, gdy nie mamy możliwości udokumentowania danego zdarzenia na fakturze.

Kiedy wystawia się notę obciążeniową w transporcie?

Wystawiana jest w odniesieniu do różnego rodzaju operacji, gdy konieczne staje się w szczególności naliczenie kar umownych i odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązania, skorygowanie pomyłek w uprzednio wystawionych dokumentach, czy też przeniesienie kosztów zwolnionych z VAT na nabywcę.

W samym transporcie nota obciążeniowa znajduje natomiast zastosowanie głównie:
◾ gdy dojdzie do opóźnienia w płatnościach,
◾ przy dochodzeniu roszczeń z kar umownych za nienależycie wykonane zobowiązanie,
◾ przy ubieganiu się o rekompensatę za koszty, które druga strona poniosła z winy swojego kontrahenta.
Nota obciążeniowa jest tym samym dokumentem stosowanym przez wierzyciela na etapie windykacji, w celu dochodzenia należnych roszczeń. Jego uprawnienie do wystawienia noty nie pozostaje w takim przypadku uzależnione od tego, czy poniósł on jakąkolwiek szkodę, jak również od tego, czy opóźnienie w płatności jest spowodowane przyczynami niezależnymi od dłużnika.

🚩Kto może wystawić notę obciążeniową w transporcie?
🚩Co powinna zawierać nota księgowa?
🚩Jak księgować notę obciążeniową?
🚩Sprzeciw wobec noty obciążeniowej
o tym wszystkim przeczytacie TUTAJ ⬅KLIK.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels