Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Co musisz zrobić, by założyć firmę transportową
Utworzona: 2022-10-21

Transport to jedna z regularnie rozwijających się w naszym kraju branż. Największy odsetek wśród firm transportowych stanowią mikroprzedsiębiorstwa, choć stopniowo zaczynamy obserwować wzrost znaczenia przedsiębiorstw średnich i dużych.

REKLAMA
Osoby rozważające rozpoczęcie własnej działalności w tym sektorze powinny przygotować się jednak na konieczność dopełnienia szeregu formalności. Jak założyć firmę transportową w Polsce? Jakie wymagania należy spełnić?

Wybór formy prowadzenia działalności

Działalność gospodarcza w Polsce może być prowadzona w jednej z kilku dostępnych form:
● jednoosobowa działalność gospodarcza
● spółka cywilna
● spółka osobowa (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)
● spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna)

Przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, warto odpowiedzieć sobie także na kilka zasadniczych pytań:
● Czy spółka będzie prowadzona samodzielnie, czy ze wspólnikami?
● Jak wyglądają kwestie związane z opodatkowaniem? (opodatkowanie na zasadach ogólnych ze stawką 17% lub 32%, ryczałt ze stawką 5,5% lub 8,5%, podatek liniowy ze stawką 19%) – firmy transportowe nie korzystają z karty podatkowej
● Jak wyglądają kwestie związane z prowadzeniem księgowości? (księgowość uproszczona czy pełna księgowość)
● Czy firma będzie płatnikiem VAT? (możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT)
● Jaki kapitał minimalny jest wymagany do założenia firmy?
● W jakim miejscu zostanie zarejestrowana działalność?

Firma transportowa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobową działalność gospodarczą może założyć wyłącznie osoba fizyczna. W odróżnieniu od spółek JDG nie wymaga sporządzania umowy, a wyłącznie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), stanowiącego podstawę działania.

W rejestrze poza przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą widnieją także wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych. Odpowiednikiem rejestru CEIDG jest natomiast Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dla spółek prawa handlowego.

Do wniosku o wpis do CEIDG wymagane są w szczególności dane takie jak:
● imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia
● PESEL oraz rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości
● adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
● nazwa działalności gospodarczej (musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy) wraz z nazwą skróconą
● kody PKD (dopasowane do rodzaju działalności wraz z wyborem kodu przeważającego) – w odniesieniu do firm transportowych najczęściej wybieranym numerem PKD jest 49.41.Z, czyli transport drogowy towarów
● liczbę planowanych do zatrudnienia pracowników
● datę rozpoczęcia działalności
● informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
● dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Jednocześnie ze składaniem wniosku o rejestrację do CEDIG możliwe jest również złożenie oświadczenia o formie opłacanego podatku dochodowego, czy zgłoszenia aktualizacyjnego do VAT. Należy pamiętać także o konieczności zgłoszenia się do ZUS jako ubezpieczony.
Sprawę załatwia się we właściwym urzędzie miasta lub gminy, jak również przez Internet.

Firma transportowa w formie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak utworzyć firmę transportową w formie spółki, musimy odwołać się do kodeksu spółek handlowych.

Jak stanowi art. 151 § 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Spółka z o.o. wymaga w szczególności:
● kapitału zakładowego wynoszącego co najmniej 5 tys. zł
● umowy zawartej w formie aktu notarialnego lub z wykorzystaniem wzorca umowy (jeżeli spółka jest zakładana internetowo, w systemie S24). Umowa powinna określać przede wszystkim firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Taka spółka jest rejestrowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Wymogi, które należy spełnić przed powstaniem spółki

Dla powstania spółki szczególnie istotny pozostaje art. 163, który wskazuje na konieczność spełnienia następujących wymogów:
● zawarcia umowy spółki
● wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego
● powołania zarządu
● ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki
● wpisu do rejestru
Zarząd powinien dokonać zgłoszenia zawiązania spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania jej do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Co jednak ważne, organ ten na dokonanie zgłoszenia ma 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki – w innym przypadku spółka ulega rozwiązaniu. Jeżeli spółkę zawarto z wykorzystaniem wzorca (w systemie S24), termin nie wynosi 6 miesięcy, a 7 dni.

Koszty podczas rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rejestracja spółki w KRS obciąża wnioskodawcę również dodatkowymi kosztami za m.in. wpis do rejestru, ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ustanowienie pełnomocnictwa, czy usługi notariusza przy rejestrowaniu spółki drogą tradycyjną.

W związku z licznymi formalnościami, jakie wiążą się z zakładaniem działalności w formie spółki kapitałowej, przedsiębiorcy bardzo często już na samym początku zwracają się o wsparcie do specjalistów.

Więcej informacji ⏩

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
STALSPEED


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels