Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA
Centrum Księgowości Transportowej

Kontrola wszystkich przedsiębiorców
Utworzona: 2022-06-27

W Sejmie trwają obecnie prace nad nowelizacją znacznej części przepisów Polskiego Ładu. W przedstawionym projekcie rozszerzono treść przepisów wskazujących na uprawnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania oraz przychodach lub dochodach uzyskiwanych przez przedsiębiorców.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie nadal weryfikować i przekazywać Zakładowi informacje o występujących rozbieżnościach. Nie do końca wiadome jest natomiast, kto następnie powinien zająć się wyjaśnianiem ewentualnych różnic oraz w jakim trybie.

Potrzeba doprecyzowania zasad współpracy ZUS i Szefa KAS

Zgodnie z proponowanym w projekcie nowym brzmieniem art. 82 ust. 2e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania oraz o wysokości przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. W odniesieniu do ubezpieczonych, o których mowa w ust. 10, organ będzie uprawniony do przekazywania informacji również o kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy wykazanego w przesłanych przez nich dokumentach.

Nowelizacja zmienia także treść art. 82 ust. 2f. Przepis ten wskazuje, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów podatkowych. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 10, obowiązek weryfikacyjny i informacyjny ma dotyczyć również rozbieżności pomiędzy kwotą należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy wykazanego w przekazanych do Zakładu dokumentach a kwotą należnego podatku wykazanego dla celów podatkowych.

Współpraca pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w założeniach pozwoli pierwszemu z tych organów na szybszą i łatwiejszą identyfikację występujących nieprawidłowości, jeszcze przed rozpoczęciem kontroli. Dzięki informacjom przekazywanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zakład będzie mógł koncentrować się już bezpośrednio na konkretnych nieprawidłowościach i uchybieniach oraz podejmować odpowiednie środki.

Należy wyraźnie podkreślić, że powyższe rozwiązania już obowiązują, jednakże teraz mają zostać doprecyzowane. Stąd też nowe, proponowane brzmienie powyższych przepisów. O tym, w jakim stopniu będą one skuteczne i efektywne, zadecyduje w głównej mierze przebieg współpracy pomiędzy tymi dwoma organami.

Problem z dostępem do wszystkich informacji Szefa KAS

Mimo że treść przepisów nie budzi większych wątpliwości, w omawianych rozwiązaniach pojawia się inny problem – brak dostępu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do wszystkich informacji od podatników w trakcie trwania roku podatkowego. Nie dysponuje on w szczególności informacjami o wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Od razu nie wchodzi również w posiadanie informacji o ewentualnej utracie przez podatnika w trakcie trwania roku podatkowego prawa do opodatkowania określoną formą, na przykład ryczałtem.

Przekazanie informacji o rozbieżnościach – jakie kompetencje ma dalej ZUS?

W odniesieniu do powyższych przepisów pojawia się także jedno, zasadnicze pytanie – jak ma postąpić Zakład po uzyskaniu informacji o rozbieżnościach przekazanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Stwierdzenie występowania rozbieżności i uchybień powinno stanowić przesłankę do wszczęcia przez ZUS postępowania mającego doprowadzić do ustalenia wysokości wymaganych należności. Z drugiej jednak strony Zakład nie ma obecnie uprawnień do tego, aby przeprowadzać kontrolę podatkową prowadzącą do ustalenia dochodu osiąganego przez osoby fizyczne. Gdyby jednak zdecydował się na takie postępowanie, pojawiają się kolejne pytania: W jakim terminie należałoby wyjaśnić rozbieżności? Czy skarbówka również powinna wszcząć wtedy odrębną kontrolę? Czy zostanie przewidziana droga odwoławcza?

Galopująca inflacja, nieustannie rosnące ceny paliwa, a także znaczny wzrost kosztów związanych z eksploatacją samochodów to czynniki, które skłoniły rządzących do wprowadzenia zmian w zasadach rozliczania kilometrówki. Pierwszych od 15 lat. Warto przypomnieć, że aktualne stawki obowiązują w niezmienionej formie od 2007 roku. Najpopularniejsza z nich dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 wynosi teraz 0,8358 zł za 1 km. Uwzględniając tylko samą inflację, obecnie jednak powinna być to już kwota 1,14 zł za 1 km.

Zgodnie z przedstawianymi propozycjami, zmiany w kilometrówce mają dotyczyć nie tylko podwyższenia samych stawek, ale i zasad dokonywania rozliczeń. Rząd planuje zastąpić liczbę przejechanych kilometrów oraz pojemność silnika jego mocą. Wprawdzie zmiany w przepisach zapowiadano już w 2021 roku, a same analizy w tym zakresie trwają od kilku lat, wprowadzenie nowych rozwiązań będzie możliwe tylko po uzyskaniu porozumienia pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów.

Obowiązek prowadzenia kilometrówki

Do prowadzenia kilometrówki zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności gospodarczej wykorzystują samochody niebędące własnością ich firmy. Taki samochód może być zarówno własnością samego przedsiębiorcy, jak i jego pracownika lub osoby trzeciej. Wykorzystywanie prywatnych pojazdów należących do pracowników jest regularnie praktykowane w szczególności w spółce Poczty Polskiej SA oraz PGL Lasach Państwowych. Oczywiście „problem” ten dotyczy również wielu innych branż i zakładów pracy, w których pracownicy wykorzystują swoje własne auta do m.in. dojazdów na spotkania z klientami.

Za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych jego właścicielowi przysługuje od pracodawcy zwrot ponoszonych kosztów. Jego wysokość pozostaje obecnie uzależniona od liczby przejechanych kilometrów i pojemności silnika. Zwrot stanowi przychód pracownika, jednakże zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlega opodatkowaniu.

Mając na uwadze obecną sytuację, nie sposób nie zauważyć, że stawki wprowadzone w 2007 roku, które nie zostały od tego czasu zmienione, w żadnym stopniu nie oddają dzisiejszych realiów. Stąd też jednogłośne postulaty podwyższenia tych wartości z uwzględnieniem obecnych cen paliw, kosztów eksploatacyjnych samochodów oraz inflacji.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: Centrum Księgowości Transportowej
Do ulubionych Centrum Księgowości Transportowej
Photo by Josh Hild from Pexels