Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Klamka zapadła - od 2035 r. normy dla pojazdów będą surowe, ale z wyjątkami

Utworzona: 2023-03-28


Nowe przepisy mają na celu ograniczenie emisji z transportu drogowego, który ma największy udział w emisjach pochodzących z transportu, oraz stanowią odpowiedni bodziec dla przemysłu motoryzacyjnego do przejścia na mobilność bezemisyjną, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłych innowacji w branży.

Nowe przepisy określają następujące cele:

🔹Redukcja emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r.
🔹100% redukcji emisji CO2 zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych od 2035 r.

Regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) będzie obowiązywał od 2025 r. do końca 2029 r. W ramach tego mechanizmu, jeśli producent spełnia określone kryteria sprzedaży pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, może zostać nagrodzony mniej rygorystycznymi celami w zakresie emisji CO2. Poziom odniesienia ustalono na 25% dla samochodów osobowych i 17% dla samochodów dostawczych.

Rozporządzenie zawiera odniesienie do e-paliw, przy czym po konsultacjach z zainteresowanymi stronami Komisja przedstawi wniosek w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 po 2035 r., zgodnie z prawem UE, poza zakresem norm floty oraz zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej (więcej na temat porozumienia). Dokument zawiera klauzulę przeglądową, która przewiduje, że w 2026 r. KE dokona szczegółowej oceny postępów w osiąganiu celów 100% redukcji emisji na 2035 r. oraz ewentualną potrzebę ich przeglądu. W przeglądzie uwzględniony zostanie rozwój technologiczny, w tym w odniesieniu do technologii hybrydowych typu plug-in, oraz znaczenie opłacalnego i społecznie sprawiedliwego przejścia na zerową emisję.

Ponadto rozporządzenie zawiera inne przepisy, takie jak:
🔹stopniowe zmniejszanie limitu jednostek emisji, które producenci mogą otrzymać za ekoinnowacje , które w sposób weryfikowalny redukują emisję CO2 na drogach, do maksymalnie 4 g/km rocznie od 2030 r. do końca 2034 r. (obecnie ustalone na 7 g/km rocznie),
🔹wspólna unijna metodologia, która ma zostać opracowana przez Komisję do 2025 r., na potrzeby oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych wprowadzanych na rynek UE, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy.

Rozporządzenie utrzymuje derogację dla małych producentów do końca 2035 roku.

Tło i dalsze kroki

Wniosek zmienia obowiązujące przepisy, ostatnio zmienione w 2019 r. Zgodnie z rozporządzeniem każdy producent musi zapewnić, aby średnie emisje CO2 z jego floty nowo zarejestrowanych pojazdów w roku kalendarzowym nie przekraczały jego indywidualnego rocznego docelowego poziomu emisji. Jeśli tak, producent musi zapłacić premię w wysokości 95 euro za gram CO2/km powyżej wartości docelowej za każdy zarejestrowany pojazd. W konsekwencji, po uzgodnieniu nowych celów, pojazdy bezemisyjne ostatecznie staną się tańsze niż pojazdy napędzane paliwami kopalnymi. Powiązany przegląd rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) przyspieszy rozwój infrastruktury umożliwiającej kierowcom ładowanie pojazdów we wszystkich państwach członkowskich.

Propozycja zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych jest częścią pakietu „Fit for 55”. Zaprezentowany przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. pakiet umożliwi UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Źródło: Komisja Europejska
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels