Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polscy przewoźnicy zmagają się z poważnym kryzysem. Pomoc państwa przyjdzie na czas?

Utworzona: 2024-06-11


Polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych alarmują, że bez wsparcia państwa wiele firm nie przetrwa kryzysu. Na razie jednak władze nie wprowadziły zaproponowanych przez przedstawicieli branży rozwiązań, które mogłyby ustabilizować rynek i pomóc firmom przetrwać bardzo trudny czas. Kiedy więc nadejdzie pomoc?

Skumulowanie niekorzystnych zjawisk i wprowadzonych regulacji prawnych doprowadziło polską branżę transportu drogowego do największego od ponad 30 lat kryzysu. Organizacje branżowe alarmują, że ok. 60% proc. przedsiębiorców transportowych sygnalizuje zamiar redukcji floty i zatrudnienia w najbliższych miesiącach, a 13% przewoźników znajduje się na skraju wypłacalności i nie reguluje na bieżąco swoich zobowiązań.

Kryzys wywołało wiele skumulowanych przyczyn

Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska wymienia wiele skumulowanych przyczyn, które wywołały kryzys. Oto najważniejsze z nich:
🚩 bardzo poważne osłabienie unijnej gospodarki, które znacząco zmniejszyło popyt na usługi transportowe na unijnym i krajowym rynku przewozów drogowych;
🚩 skokowy wzrost od 2022 roku obciążeń kosztów usług przewozowych, związany z dostosowaniem polskich zasad wynagradzania kierowców do wymagań Pakietu Mobilności, linii orzeczniczej polskich sądów i wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a także związany z Nowym Polskim Ładem wprowadzonym przez poprzedni rząd;
🚩 drastyczny wzrost kosztów korzystania z infrastruktury drogowej na głównych europejskich rynkach, wymuszony unijną polityką klimatyczną;
🚩 nierówna konkurencja z nieponoszącymi unijnych kosztów regulacyjnych ukraińskimi przewoźnikami, ale także z przewoźnikami z niektórych państw członkowskich UE, w których nie dostosowano zasad wynagradzania kierowców do wymagań Pakietu Mobilności oraz przepisów o delegowaniu;
🚩 zmniejszenie konkurencyjności polskich przewoźników pozbawionych pomocy publicznej wobec zagranicznych przewoźników z państw członkowskich UE, w których taka pomoc jest udzielana.

Sygnalizują problemy, czekają na reakcję

Organizacje przewoźników od kilku miesięcy sygnalizują poważne problemy branży transportowej, wskazują ich przyczyny i zwracają się o pomoc do poszczególnych ministrów, szefów centralnych urzędów, a także do premiera. Niestety, bez satysfakcjonujących efektów. Stąd pomysł na wspólną kampanię ZMPD i TLP na rzecz obrony sektora transportu drogowego, skierowaną do przedstawicieli administracji publicznej, a w szczególności do premiera. Przypomnijmy najważniejsze propozycje drugiej z wymienionych organizacji:
🚩 czasowe (na 12 miesięcy) obniżenie dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne do wysokości minimalnego wynagrodzenia, a nie jak obecnie przeciętnego, przy jednoczesnym zachowaniu praw kierowców do świadczeń chorobowych i macierzyńskich na dotychczasowym poziomie;
🚩 solidarna odpowiedzialność nadawcy, spedytora i innych podmiotów pośredniczących w zleceniu w zakresie zapłaty za wykonaną usługę przewozową;
🚩 czasowe (na 12 miesięcy) skrócenie terminu zapłaty za wykonaną usługę przewozu drogowego do 14 dni z możliwością przedłużenia tego terminu w drodze umowy do 30 dni (niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa transportowego będącego wierzycielem);
🚩 czasowe (na 12 miesięcy) wstrzymanie wydawania nowych uprawnień przewozowych dla nowych przedsiębiorców zamierzających zajmować się transportem drogowym (zawieszenie nie może dotyczyć wydawania nowych wypisów z zezwolenia lub wypisów z licencji dla dotychczasowych przewoźników);
🚩 solidarna odpowiedzialność nadawcy, spedytora i innych podmiotów pośredniczących za wypłatę (przez przewoźnika) należnego wynagrodzenia kierowcy oraz za odprowadzenie należnej składki na ubezpieczenie społeczne;
🚩 dofinansowanie obowiązkowej wymiany tachografów na inteligentne urządzenia rejestrujące drugiej generacji;
🚩 wprowadzenie realnej i skutecznej egzekucji obowiązującego prawa w celu wyeliminowania lub przynajmniej zmniejszenia skali nieuczciwej konkurencji ze strony zagranicznych i krajowych przewoźników drogowych;
🚩 zmianę warunków dofinansowania zakupu pojazdów zeroemisyjnych określonych w programie NFOŚiGW i rozszerzenie tego programu na pojazdy zasilane neutralnymi klimatycznie paliwami (bioLNG, HVO100, e-paliwa) kategorii N2, N3 i M3;
🚩 wprowadzenie norm technicznych i prawnych umożliwiających legalną dystrybucję w Polsce neutralnych klimatycznie paliw (HVO100 i bioLNG);
🚩 możliwość składania wniosków o wydanie świadectwa kierowcy bez konieczności przedkładania prawa jazdy z kodem 95;
🚩 likwidacja polis ubezpieczenia jako dokumentu potwierdzającego zdolność finansową przewoźnika drogowego.

To tylko niektóre z zaproponowanych przez TLP rozwiązań, które leżą od dawna w rządowych szufladach. A są jeszcze propozycje zgłoszone wspólnie przez organizacje uczestniczące w Forum Transportu Drogowego, propozycje ZMPD, a także innych organizacji. Przedstawiciele branży oczekują, że administracja rządowa dokona przeglądu wszystkich propozycji i wdroży te, co do których uzyska konsensus ze strony wszystkich reprezentatywnych organizacji zrzeszających przewoźników.

Jest dialog, brakuje konkretów

Redakcja etranspoprt.pl zwróciła się do Biura Komunikacji Ministerstwa Infrastruktury z trzema pytaniami, z których najważniejsze brzmiało: Czy któreś z rozwiązań zaproponowanych przez organizacje przewoźników drogowych są, w ocenie Ministerstwa Infrastruktury, możliwe do wprowadzenia w życie w najbliższym czasie? Jeśli tak, to jaki mógłby być harmonogram ich realizacji?

Uzyskaliśmy odpowiedź od Anny Szumańskiej, rzecznika prasowego resortu, która podkreśliła, że minister infrastruktury pozostaje w ciągłym dialogu z branżą transportową. Ostatnie spotkania ze środowiskiem przewoźników w tym roku odbyły się 29 kwietnia w ramach zespołu ds. rozwiązania problemów na granicy polsko-ukraińskiej oraz 16 i 21 maja na wniosek przewoźników drogowych.

W Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace zmierzające do zapewnienia polskim przewoźnikom warunków dla uczciwej i wyrównanej konkurencji. Zaplanowana zmiana ustawy o transporcie drogowym zwiększy efektywność kontroli i wzmocni egzekucję przepisów. Prace legislacyjne obejmują również regulacje, skupiające się m.in. na: walce z nadwyżką podaży nad popytem, rozwiązaniu problemów z zatorami płatniczymi w łańcuchu dostaw towarów i obniżeniu kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Zarówno sankcje, jak i prawne mechanizmy osłonowe pomogą ustabilizować rynek przewozów drogowych i ograniczyć nieuczciwą konkurencję
zapewniła Anna Szumańska.
Czekamy zatem na nowelizację ustawy o transporcie drogowym, jednak organizacje przewoźników oczekują dużo więcej - żądają szybkich, radykalnych działań w celu obrony sektora.

redakcja etransport.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels