Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CSK

Obowiązkowe zadanie matematyczne dla przewoźników - sprawozdanie środowiskowe 2024

Utworzona: 2024-03-18


Przedsiębiorstwa transportowe ze względu na wymagania, które nakłada na nich Rozporządzenie Ministra Klimatu są zobowiązane do corocznego złożenia sprawozdania i wniesienia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska do 31 marca.

Wykaz wprowadzanych gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych należy złożyć do 31 marca do właściwego Marszałka Województwa. Sprawozdanie można przedłożyć w postaci papierowej albo elektronicznej (podpisanej podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym). Podmiot jest zobowiązany do samodzielnego dokonania obliczeń wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wysokością stawek, które można sprawdzić w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłaty środowiskowej zależna jest od ilości spalanego paliwa. Wylicza się ją samodzielnie na podstawie faktur za paliwo za ubiegły rok lub za pomocą prowadzonego wykazu zużycia paliwa. Ilość spalonego w ciągu roku paliwa należy pomnożyć przez jednostkową stawkę opłaty. Zużyte litry paliwa przedsiębiorca powinien przeliczyć na megagramy [Mg] według przeliczników zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

GĘSTOŚĆ PALIWA

Rodzaj paliwa Gęstość [kg/l]
🔹Benzyna silnikowa 0,755
🔹Gazu płynny propan-butan 0,5
🔹Sprężony gaz ziemny 0,74
🔹Olej napędowy 0,84
🔹Biodiesel 0,84

OBLICZANIE NALEŻNOŚCI

Oprócz wspomnianej ilości paliwa, wysokość opłaty środowiskowej jest uzależniona również od: rodzaju paliwa, kategorii auta, daty pierwszej rejestracji samochodu, daty spełnienia wymagań europejskiego standardu emisji spalin – uzyskania potwierdzającego certyfikatu EURO.

Przykład:
Przedsiębiorca korzysta z pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. (spełnia wymagania EURO 5). W 2023 roku podmiot zużył 47877 litrów oleju napędowego. Ilość zużytego paliwa należy przeliczyć na megagramy. Zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości przelicza się na jednostkę masy, uwzględniając, że gęstość oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l. Wówczas ilość spalonego paliwa (w Mg) wyniesie:
47877 l x 0,84 kg/l = 40216,68 kg
40216,68 kg x 0,001 = 40,22 Mg

Opłata środowiskowa powinna zostać obliczona według następującego wzoru: ilość spalonego paliwa (w Mg) x jednostkowa stawka opłaty = opłata środowiskowa

Wysokość stawki za korzystanie ze środowiska na rok zgodnie z obwieszczeniem wynosi 6,96 złotych/Mg. Opłatę środowiskową należy obliczyć podkładając do ww. wzoru: 40,22 Mg x 6,96 zł/Mg ≈ 280 zł

UWAGA! Do powyższych rozliczeń uwzględnia się WYŁĄCZNIE paliwo zużyte na terytorium Polski. Paliwo zużyte za granicą nie jest objęte regulacjami polskich przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W związku z tym, że opłata środowiskowa wyniosła poniżej 800 złotych, nie ma obowiązku jej uiszczenia. Należy przy tym pamiętać, że również w tym przypadku Przedsiębiorca jest zobowiązany do przesłania sprawozdania, w którym musi wykazać, w jakim stopniu korzystał ze środowiska.
W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów, o których mowa w art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska. UWAGA: przedsiębiorca jest zobligowany do corocznego przygotowywania wyliczenia opłaty tak aby w przypadku kontroli lub na wezwanie przedstawić rzetelne obliczenia wskazujące na brak konieczności złożenia wykazu.

SANKCJE

Jeśli przedsiębiorca nie złoży sprawozdania środowiskowego w terminie i nie wniesie należnej opłaty naraża się na konsekwencje finansowe, w tym na karę grzywny do 5000 zł (vide art. 359 ustawy – Prawo ochrony środowiska) oraz na zapłatę zaległości powiększonych o odsetki. W przypadku, kiedy właściwy organ (urząd marszałkowski) nie otrzyma wykazu to może samodzielnie wyliczyć opłatę środowiskową – na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, co może okazać się znacznie mniej korzystne dla przedsiębiorcy. Zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty, zatem ewentualne sankcje mogą być nałożone za brak bądź nieprawidłowe rozliczenia obejmujące okresy rozliczeniowe do 5 lat wstecz.

Źródło: CSK
Do ulubionych CSK
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels