Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CSK

Mija termin złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych kierowców

Utworzona: 2023-03-15


Należy to zrobić do 31 marca każdego roku.

Zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) posiadacz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest zobowiązany składać corocznie organowi, który wydał zezwolenie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
🔸 Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia – zatem podać należy całkowitą liczbę kierowców będących w dyspozycji przewoźnika na dzień 31 grudnia 2022. Jeżeli przedsiębiorca także prowadzi pojazdy w swojej firmie, również musi być uwzględniony w podanej liczbie. Kierowcy na urlopie bezpłatnym również muszą być uwzględnieni w oświadczeniu.
🔸 Informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji – należy obliczyć liczbę zatrudnionych kierowców w każdym miesiącu (niezależnie od długości zatrudnienia), następnie zsumować każdy miesiąc a wynik podzielić na 12. Wtedy otrzymujemy średnią arytmetyczną ilości kierowców za 2022 roku.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego lub starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w KRS, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Istnieją dwa kanały dostarczenia stosownych oświadczeń. Jeżeli przewoźnik otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z GITD, wówczas sprawozdanie składa się poprzez dedykowany formularz elektroniczny za pomocą platformy ePUAP. Stosowny wniosek znajduje się pod adresem (Uwaga! Przed kliknięciem w link najpierw należy zalogować się na obywatel.gov.pl): TUTAJ KLIK ⬅ Jeżeli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostało wydane w trybie standardowym przez starostę, wówczas do urzędu należy wysłać oświadczenie KLIK ⬅ , wypełnione i podpisane przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną.

Źródło: CSK
Do ulubionych CSK
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels