Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nowe obowiązki przewoźników drogowych

Utworzona: 2023-01-13


➡ Do 15 stycznia 2023 r. obowiązek złożenia oświadczenia o dysponowaniu bazą eksploatacyjną przystosowaną do prowadzenia działalności transportowej.
➡ Do 31 marca każdego roku przedstawienie oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, w tym kierowców.

Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej przepisy unijne zawarte w tzw. Pakiecie Mobilności I. Regulacje te dotyczą przedsiębiorców wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy.

Obowiązki dotyczące bazy eksploatacyjnej

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie administracyjne w sprawie wydania takiego zezwolenia oraz licencji wspólnotowej, mieli obowiązek dostosowania się do 1 stycznia 2023 r. do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

Przedsiębiorcy ci obowiązani są do złożenia do 15 stycznia 2023 r. do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oświadczenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, o czym przeczytacie ➡ Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - złóż oświadczenie do 15 stycznia!

Oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma obowiązek przedkładania (do 31 marca każdego roku) organowi, który je wydał:
🔸 oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
🔸 informacji o średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzednim, bez względu na formę zatrudnienia.

Obowiązek ten wynika z art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego lub starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w KRS, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels