REKLAMA

Przekraczają prędkość przed przejściem dla pieszych, przechodzą na czerwonym świetle
Utworzona: 2019-07-10

Wyniki raportu, dotyczącego relacji pieszy-kierowca za wrzesień - grudzień 2018r., opublikowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie napawają optymizmem i obnażają wiele grzechów, które popełniają jedni i drudzy.

Badania przeprowadzono w województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim na wybranych odcinkach dróg. W miastach i małych miejscowościach na odcinkach dróg z limitem prędkości 50/70 km/h oraz na zamiejskich odcinkach dróg o dozwolonej prędkości 70 km/h badanie zrealizowano na próbie prawie 7 tysięcy pieszych i ponad 32 tysiącach pojazdów w badaniach terenowych. Dodatkowo przeprowadzono 800 badań ankietowych z kierowcami i pieszymi. Na podstawie wyników badań ankietowych i terenowych obliczono m.in. średnie prędkości pojazdów na dojeździe do przejścia, prędkości pieszych w obszarze przejścia oraz oceniono wzajemne relacje „pieszy – kierowca”.

Przeprowadzone badania zachowań pieszych oraz relacji pieszy-kierowca wykazały, że pojazdy w rejonie przejść dla pieszych (na odcinku 100 m) poruszają się z dużymi prędkościami i często przekraczającą prędkość dozwoloną w danym obszarze. Stanowi to bardzo duże zagrożenie dla pieszych chcących przejść przez jezdnię. Pomiary terenowe prędkości pojazdów wykazały, że w obszarach o dopuszczalnej prędkości 50 km/h, czyli w obszarach zlokalizowanych w miastach i małych miejscowościach, ok. 85% zbadanych kierowców przekracza dozwoloną prędkość, a poza obszarami zabudowanymi o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, aż 90% zbadanych kierowców przekracza dozwolony limit prędkości. Niewątpliwie więc na poprawę bezpieczeństwa pieszych wpływ miałoby zwiększenie nadzoru w rejonie przejść dla pieszych (stałe i wyrywkowe kontrole prędkości). W celu obserwacji zmiany zachowań kierowców i pieszych oraz oceny podejmowanych działań zaradczych należy prowadzić systematyczny monitoring prędkości w rejonie przejść.

Nie stwierdzono konfliktowych sytuacji pomiędzy pieszymi i kierowcami, ani agresywnych zachowań. Obserwacje i badania terenowe wykazały, że na niektórych typach przejść, kierowcy zachowują się bardzo poprawnie i ustępują pierwszeństwa poprzez zatrzymanie się przed prawie każdym pieszym pojawiającym się przed przejściem (95 ustąpień na 100 pieszych na przejściu). Są to przejścia usytuowane na wąskich ulicach o przekroju 1x2 bez lub z wyspą azylu, gdzie występuje zarówno duży ruch pieszych, jak i pojazdów. Kierowcy jadący z niewielką prędkością mają możliwość obserwacji przejścia i jego okolicy jak również odpowiedniej reakcji na pojawienie się pieszego. Przy niskich prędkościach pojazdów piesi czują się bezpieczniej i zdecydowanie wkraczają na przejście, a ich zachowania są bardziej przewidywalne.

W trakcie badań terenowych zaobserwowano duże trudności w przechodzeniu przez jezdnię wśród osób starszych, które wykazywały dużą niepewność i brak zaufania do kierowców. Skutkowało to zwiększonymi stratami czasu zarówno pieszych jak i kierowców. Przejścia usytuowane na ulicach o przekroju 1x4 lub 2x2 (2x3) to przejścia charakteryzujące się dużymi natężeniami ruchu. Na drogach / ulicach o takich przekrojach pojazdy poruszają się z dużymi prędkościami, a piesi muszą długo oczekiwać, aby móc przejść na drugą stronę jezdni. W przekrojach tych ustąpienie pierwszeństwa pieszemu powinno odbywać się na wszystkich pasach jednocześnie. Jakiekolwiek manewry wyprzedzania czy omijania pojazdu mogą skończyć się tragicznie. Przekraczanie dwupasowej jezdni przy dużym natężeniu ruchu i dużych prędkościach jest szczególnie trudne dla osób starszych w wieku powyżej 60 lat, dla których średnie straty czasu na tego typu drodze wynoszą 16 s i są jednymi z najwyższych ze wszystkich zmierzonych w badaniu. Jeszcze większe trudności mają osoby starsze z przekroczeniem przejścia dla pieszych poza obszarem zabudowanym (straty czasu 35 s).

Nie stwierdzono znacznych problemów związanych z nieprawidłowymi zachowaniami pieszych. Co prawda 7% zbadanych pieszych przekraczało jezdnię na czerwonym świetle, ale takie zachowanie w większości przypadków wystąpiło przy bardzo niesprzyjających warunkach dla pieszych, np. przy długim czasie oczekiwania na zielone światło przy jednoczesnym braku pojazdów. Nieznaczna grupa pieszych rozmawiała przez telefony komórkowe (5%), pisała wiadomości tekstowe (1%) czy słuchała muzyki (1%). Przechodzenie w miejscach niedozwolonych (8%) występowało przede wszystkim na ulicach osiedlowych o małych natężeniach ruchu pojazdów.

W badaniach ankietowych 78% pieszych i 72% kierowców zgodziło się ze stwierdzeniem, że powinno się położyć większy nacisk na egzekwowanie przepisu: „Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących”. Ponadto 64% pieszych z dużych miast i 81% pieszych z małych miejscowości stwierdziło, że największym problemem ich bezpieczeństwa jest fakt, że kierowcy nie zatrzymują się, aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez jezdnię. Badania stosowania odblasków przez pieszych w ciemnej porze doby poza obszarami zabudowanymi wykazały, że przepis nakładający obowiązek ich stosowania nie jest respektowany przez większość pieszych (81%). Prawie 75% stosowanych odblasków stanowiło stałe elementy ubioru. Jednocześnie z przeprowadzonych ankiet wynika, że 75% pieszych ma świadomość obowiązku stosowania elementów odblaskowych na drogach nieoświetlonych poza obszarem zabudowanym, ale tylko 46% deklaruje, że takie elementy stosuje.

Wykorzystując powyższe wnioski z przeprowadzonych badań rekomenduje się:

  • Zintensyfikowanie działań mających na celu radykalne zmniejszenie rzeczywistych prędkości pojazdów w pobliżu przejść dla pieszych szczególnie w obszarach zabudowanych w małych miejscowościach, poprzez rozszerzenie nadzoru i powszechne stosowanie infrastrukturalnych środków uspokojenia ruchu. W celu oceny skuteczności podejmowanych działań zaradczych i obserwacji zmiany zachowań kierowców i pieszych należy prowadzić systematyczny monitoring prędkości w rejonie przejść.
  • Zaplanowanie i sukcesywne wdrażanie działań mających na celu stworzenia pieszym warunków do bezpiecznego przekraczania jezdni w wyznaczonych miejscach (przejściach dla pieszych). Należy zintensyfikować działania edukacyjne mające na celu zmianę zachowań kierowców poprzez zapoznanie ich z wpływem prędkości na bezpieczeństwo pieszych oraz przedstawienie trudnej sytuacji pieszych, szczególnie osób starszych i najmłodszych uczestników ruchu. Działania te powinny być wzmocnione poprzez skuteczny nadzór w rejonie przejść dla pieszych.
  • Unikanie lokalizacji przejść dla pieszych na drogach, na których dopuszczono prędkości powyżej 50 km/h, szczególnie tych o przekrojach dwujezdniowych poza obszarami zabudowanymi; w uzasadnionych przypadkach przejścia dla pieszych zlokalizowane w takich miejscach należy wyposażać w sygnalizację świetlną; wdrożyć działania propagujące ubiory wyposażone na stałe w elementy odblaskowe. Posiadanie stałych elementów odblaskowych w ubraniu zwalnia uczestników ruchu z pamiętania o używaniu odblasków i przyczyni się do lepszej widoczności pieszych w ciemnych porach dnia.

  • Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
    Do ulubionych