Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Praca kierowcy zawodowego w porze nocnej - zasady, wynagrodzenie, kontrole

Utworzona: 2023-03-18


Mimo że zasady wykonywania jej zostały uregulowane w Kodeksie pracy, dla celów ustalania czasu pracy porę nocną zdefiniowano także w ustawie o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Pora nocna w Kodeksie pracy i ustawie o czasie pracy kierowców

Kodeks pracy w art. 1517 § 1 uznaje za porę nocną 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00 (wyjątek stanowi pora nocna dla młodocianego, przypadająca co do zasady między godziną 22:00 a 6:00).

Definicja, która znalazła się w art. 2 pkt 6a ustawy o czasie pracy kierowców, za porę nocną traktuje natomiast okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 7:00, z zastrzeżeniem, że definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy. Przepis ten znajduje zastosowanie nie tylko względem kierowców pozostających w stosunku pracy, ale i wykonujących przewozy na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz prowadzących własną działalność gospodarczą.

Co wlicza się do czasu pracy w porze nocnej?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, obejmujący wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:
🔸 prowadzenie pojazdu,
🔸 załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,
🔸 nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
🔸 czynności spedycyjne,
🔸 obsługę codzienną pojazdów i naczep/przyczep,
🔸 inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,
🔸 niezbędne formalności administracyjne,
🔸 utrzymanie pojazdu w czystości.

Czasem pracy jest też czas, w którym kierowca, poza przyjętym rozkładem czasu pracy, pozostaje na stanowisku, w gotowości do wykonywania pracy. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, gdy m.in. czeka on na załadunek lub rozładunek, jeżeli czas ich trwania nie jest mu znany przed wyjazdem albo rozpoczęciem danego okresu. Ponadto, do czasu pracy kierowcy zalicza się również trwającą 15 minut przerwę w pracy. Jest ona obowiązkowa, gdy dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Ustawa o czasie pracy kierowców nie uwzględnia natomiast w czasie pracy kierowców: czasu dyżuru, podczas którego kierowca nie wykonywał pracy, nieusprawiedliwionych postojów w trasie, dobowego nieprzerywanego odpoczynku oraz przerwy w pracy stosowanej względem kierowców wykonujących pracę na podstawie przerywanego czasu pracy.

Więcej informacji na temat:
🔸 Pora nocna w transporcie – zasady wykonywania pracy
🔸 Praca kierowcy w porze nocnej a wynagrodzenie
🔸 Kto nie może wykonywać pracy w porze nocnej?
🔸 Czas pracy kierowcy w porze nocnej przedmiotem kontroli dostępne na stronie Kancelarii Transportowej Legaltrans - TUTAJ 📌

Autor: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels