Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CSK

Zatrudnianie i czas pracy kierowców zawodowych

Utworzona: 2022-12-06


CSK zaprasza przewoźników, kadrę nadzorującą kierowców w transporcie oraz spedytorów na odpłatny WEBINAR 14 grudnia br. o godzinie 10:00, poświęcony problematyce zatrudniania kierowców oraz rozliczania ich czasu pracy.

Omówiony zostanie cały proces przyjmowania kierowcy do pracy, legalne metody ustalania wynagrodzenia, różnice we zatrudnianiu kierowców samochodów dostawczych i ciężarowych. Przedstawione zostaną sposoby nadzoru nad kierowcami, metody wykrywania naruszeń i wykorzystanie tachografów do innych celów, jak tylko do rozliczania czasu pracy. Program szkolenia został ściśle opracowany pod kątem mądrego zarządzania kierowcami i sprawnego ich rozliczania. Pokazane zostanie, że utrata reputacji przedsiębiorstwa transportowego zazwyczaj następuje "na własne życzenie" przewoźnika. Przedstawiony zostanie szereg przykładów wskazujących, że dane z tachografu mogą się przydać w różnych postępowaniach ubezpieczeniowych, sądowych, wykroczeniowych, a nawet w sporach opartych na Konwencji CMR czy Prawie przewozowym.

Ponadto zostanie pokazane jak rozwiązać następujące problemy:
1. Kierowca z zajęciami komorniczymi?
2. Jak rozliczyć diety wirtualne?
3. Czy można płacić diety?

Liczba miejsc ograniczona - system webinarowy automatycznie zamknie dostęp po otrzymaniu zapisów 30 uczestników. Po spotkaniu zostaną wysłane na wskazane przez uczestników adresy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wraz z programem (certyfikaty dwujęzyczne - polsko - angielskie). W związku z tym, że webinary nie są nagrywane, późniejszy dostęp do spotkania nie będzie możliwy. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa z wykorzystaniem smartfona, tabletu czy komputera - system WEBINAR-owy jest kompatybilny z każdym urządzeniem posiadającym przeglądarkę internetową.

Każdy uczestnik otrzyma aktualny dostęp do bazy dokumentów wykorzystywanych przy zatrudnianiu kierowców! Po zakończeniu wystawiany jest certyfikat szkolenia wraz z programem – może okazać się niezbędny w przyszłości, w celu wykazania należytej staranności przewoźnika w razie postępowania o ocenę reputacji.

Koszt 249 zł zł brutto.

STRONA WEBINARU 📌

REJESTRACJA 📌

Nie trzeba nic instalować. Wystarczy przeglądarka internetowa. Będziesz korzystał ze smarfona? Chcesz mieć więcej funkcji w trakcie spotkania?

ANDROID 📌

IOS 📌

CEL SPOTKANIA
Zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką zatrudniania kierowców zawodowych i planowania ich czasu pracy, a także organizacji pracy w firmie transportowej. Bezpieczne umowy o pracę, dokumentowanie zatrudnienia. Odpowiedzialność materialna za pojazd i ładunek. Ubezpieczenie kierowcy. Wyrobienie umiejętności kompleksowej analizy aktywności kierowcy, w tym na podstawie danych z karty i tachografu. Zabezpieczenie firmy przed utratą reputacji. Wykrywanie manipulacji, niezgodności w zapisie. Dokumentowanie różnych sytuacji związanych z opóźnieniami w przewozie, rozładunku lub załadunku. Organizacja pracy oraz zapis tachografu jako dowód w postępowaniach wykroczeniowych, administracyjnych, cywilnych, pracowniczych itp.

SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKANIA:
⌚ 10:00 Wyjaśnienie celu szkolenia, bezpieczeństwo prawne firmy - pracodawcy, kadra zarządzająca - prawa i obowiązki wg ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców. Zatrudnienie kierowcy – właściwe ustalenie wynagrodzenia, zakresu obowiązków. Dokumentacja dotycząca odpowiedzialności za wykonaną pracę i powierzony sprzęt.
➡️ Teoretyczne i realne narzędzia wymuszające właściwą organizację pracy kierowców oraz innych pracowników zaangażowanych w proces transportowy.
➡️ Zasady odpowiedzialności - przedstawienie podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia popełniane przez przedsiębiorstwa transportowe - zarządzający, prezesi, kierownicy transportu, dysponenci - na podstawie przepisów krajowych i wspólnotowych,
➡️ Sankcje określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym – cele sankcjonowania naruszeń w transporcie drogowym. Ocena dobrej reputacji zarządu w rozumieniu rozporządzenia 1071/2009 i skutki jej utraty. Możliwość podejmowania różnych działań mających na celu ochronę reputacji przedsiębiorstwa. Nakładanie kar i odwołania. Rozkładanie kar na raty bądź umorzenie kary.
➡️ Zasady podziału odpowiedzialności: podmiot realizujący przewóz, kierowca, osoba zarządzająca transportem. Inne możliwości organów kontrolnych zmierzających do wymuszenia właściwej organizacji czasu pracy.
⌚ 11:15 - 11:25 PRZERWA
⌚ 11:25 – Zatrudnianie kierowcy. Niezbędne dokumenty na początek współpracy. Określenie praw i obowiązków kierowcy. Czynności pracodawcy przed dopuszczeniem kierowcy do pierwszego transportu.
➡️ Ustalanie wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia: jakościowe, akordowe, premiowe, zasady wynagradzania za pracę w ramach delegowania, obniżenie podatku i składek ZUS. Możliwości wypłaty diet kierowcom. Różnice w zatrudnieniu kierowców pracujących na pojazdach dostawczych i ciężarowych.
➡️ Planowanie czasu pracy i czasu jazdy, określenie definicji związanych z dyrektywą 15/2002/WE - omówienie głównych norm związanych z ustawą o czasie pracy kierowców; porównanie do norm obowiązujących w innych krajach.
➡️ Przepisy krajowe i UE obowiązujące w transporcie drogowym dotyczące czasu pracy kierowców:
🔸Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców – najważniejsze kwestie,
🔸Rozporządzenia 561/2006 – okresy aktywności kierowców (normy prowadzenia i odpoczynków) ,
🔸Wyłączenia z obowiązku zachowania norm prowadzenia i odpoczynków kierowcy,
🔸Rozporządzenie 165/2014 – urządzenia rejestrujące – zasady stosowania i eksploatacji,
➡️ Rozporządzenie 561/2006 - Normy czasu pracy kierowcy – okresy jazd, przerw, odpoczynków – zasady planowania, zapobieganie naruszeniom, dokumentowanie dni wolnych, szczegółowe omówienie zasad wynikających z pakietu mobilności, analizy poszczególnych przypadków z praktyki,
➡️ Rozporządzenie 561/2006 - Błędy w planowaniu okresów aktywności; możliwości przewoźnika / spedytora / zarządzającego w zakresie wykrywania naruszeń popełnianych przez kierowców, w szczególności rozpoznawanie wadliwego procesu rejestracji czasu pracy (jazda bez karty, jazda na cudzej karcie, zmiana oprogramowania tachografu - konsekwencje braku nadzoru.
⌚ 13:30 - 13:50 PRZERWA
➡️ Ustawa o czasie pracy kierowców i Kodeks pracy – aktywności z punktu widzenia naliczania wynagrodzenia: czas pracy, dyżur, pozostawanie w dyspozycji, przerwy. Najczęstsze przyczyny sporów pracowniczych, kontrole PIP, wykrywanie potencjalnych wad zatrudnieniowych, dokumentacyjnych itp.
➡️ Obowiązki ustalania rozkładów czasu pracy i tworzenia harmonogramów. Uwzględnianie wymogów Kp, ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia 561/2006 w jednym dokumencie.
➡️ Tachograf jako praktyczne narzędzie nadzoru - możliwości wykorzystania zapisu tachografu w postępowaniach dyscyplinarnych, administracyjnych, sądowych, wykroczeniowych; dane z tachografu przydatne w sporach z ubezpieczycielami, byłymi pracownikami. Czy zapisy tachografu są istotne dla sporów opartych na konwencji CMR i ustawie - Prawo przewozowe?
⌚ 15:20 Pytania ze strony uczestników szkolenia - Dyskusja.

UWAGA Program szkolenia może ulec w trakcie WEBINAR-u nieznacznym modyfikacjom ze względu na pojawiające się w jego trakcie pytania. Z tego powodu przewidziany czas na spotkanie należy traktować jako orientacyjny i może ulec zmianie w przedziale +/- 30 minut.

Źródło: CSK
Do ulubionych CSK
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels