Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Nieopłacona polisa ubezpieczeniowa ➡ skutki
Utworzona: 2023-08-28

Co gdy na skutek roztargnienia lub innego rodzaju sytuacji, nie opłacimy ubezpieczenia w wymaganym terminie lub wcale? Czy przy braku płatności, zważając tylko na fakt podpisania umowy, taką polisę można uznać za aktywną, skuteczną?

Kary za brak obowiązkowej polisy OC wyższe z roku na rok

Istotą ubezpieczeń obowiązkowych pozostaje fakt, że w razie braku wykupienia odpowiedniej polisy, na podmiot, który powinien zostać objęty takim ubezpieczeniem, zostaną nałożone kary pieniężne. I to z reguły niemałej wysokości. Wynikają one z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Biorąc za przykład obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), wysokość należnej opłaty będzie uzależniona od trzech czynników:
❌rodzaju pojazdu,
❌wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym oraz
❌okresu przerwy w ubezpieczeniu.
I tak, zgodnie z art. 88 ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, kara za brak ubezpieczenia samochodu osobowego wynosi równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w odniesieniu do pozostałych pojazdów – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na wysokość opłaty za brak OC komunikacyjnego wpłynie jednak nie tylko rodzaj pojazdu, ale i okres, przez jaki samochód nie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu. Gdy okres ten nie przekracza 3 dni, należy się kara w wysokości 20% opłaty określonej powyżej, przy braku ubezpieczenia za okres nieprzekraczający 14 dni – 50%, natomiast gdy okres niepodlegania ubezpieczeniu przekroczył 2 tygodnie – 100%.

Mając więc na względzie to, że od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło z 3490 zł brutto do 3600 zł brutto, maksymalna opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy osobowych pojazdów mechanicznych, jeżeli okres niepodlegania ubezpieczeniu przekroczył 14 dni, wynosi teraz 7200 zł (dwukrotność pełnego miesięcznego wynagrodzenia minimalnego, a więc 3600 zł x 2), a dla samochodów ciężarowych i autobusów – 10 800 zł (trzykrotność pełnego miesięcznego wynagrodzenia).

Brak terminowej zapłaty za ubezpieczenie obowiązkowe – czym skutkuje?

Mówiąc o ubezpieczeniach obowiązkowych, musimy odwołać się do wspomnianej powyżej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Na mocy jej przepisów obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obciążona tym obowiązkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom ustawy lub odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia (art. 10 ust. 1).

Co do zasady odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Trwa ona następnie przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Co jednak, gdy ubezpieczony spóźnia się z płatnością składki lub raty albo nie dokonuje jej wcale? Z powyższego wynika bowiem, że warunkiem koniecznym do aktywowania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest opłacenie składki lub pierwszej raty (jeśli składka będzie opłacana w częściach).

W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych odniesiono się do tego problemu w art. 12 ust. 2. Zgodnie z jego treścią, względem ubezpieczonych, którzy opłacają składkę ubezpieczeniową w ratach, niezapłacenie raty takiej składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Oznacza to tym samym, że na mocy przepisów niniejszej ustawy, klientom zakładów ubezpieczeniowych, mimo braku uregulowania raty polisy w terminie, nadal przysługuje prawo do należnego z niej odszkodowania, jeżeli tylko zapłacili pierwszą z nich. Nieterminowe opłacenie kolejnej raty ubezpieczenia nie stanowi ponadto przesłanki do rozwiązania zawartej umowy. Można uznać tym samym, że osoby płacące składkę w częściach, są w związku z tym w dość korzystnej sytuacji.

Mimo powyższego zapisu, nie oznacza to jednak, że zakład ubezpieczeń powinien bezczynnie, cierpliwie czekać na to, aż druga strona wywiąże się ze swojego obowiązku. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w razie zwłoki z płatnością raty, zakład ubezpieczeń ma prawo podjąć określone działania windykacyjne, w szczególności w postaci skierowania do ubezpieczonego wezwania do zapłaty, a także naliczania odsetek za opóźnienie.

Jeżeli natomiast finalnie zobowiązany nie opłacił całej określonej w umowie za mijający okres 12 miesięcy składki, wtedy też nie znajdzie zastosowania zasada, zgodnie z którą, jeżeli umowa ubezpieczenia OC nie zostanie wypowiedziana na piśmie przez ubezpieczonego nie później niż na 1 dzień przed upływem 12 miesięcy (umowę OC zawiera się co do zasady na rok), uważa się, że została zawarta następna umowa, na kolejne 12 miesięcy. Zagapienie się może skutkować więc tym, że zainteresowany pozostanie bez obowiązkowego ubezpieczenia, co zagrożone jest z kolei karami finansowymi. Inny przypadek, w którym polisa OC nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu, stanowi zmiana właściciela pojazdu mechanicznego. Do czasu ważności polisy zawartej przez „starego” właściciela, nowy właściciel może wprawdzie korzystać z wynikającej z niej ochrony, jednak po upływie terminu przewidzianego w tej umowie, musi już zawrzeć nową.

🚩Rodzaje polis ubezpieczeniowych
🚩Brak terminowej zapłaty za polisę dobrowolną – czym skutkuje?
więcej informacji na stronie Kancelarii Transportowej Legaltrans.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels