Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Kto ponosi odpowiedzialność za kradzież ładunku w transporcie
Utworzona: 2023-04-11

Transport towarów jest narażony nie tylko na uszkodzenia, ale i kradzieże. Co w sytuacji, gdy dojdzie do kradzieży przesyłki? Kto ponosi wtedy odpowiedzialność?

Kradzież w transporcie a odpowiedzialność przewoźnika

Jeżeli do kradzieży doszło od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania, osobą odpowiedzialną jest w takiej sytuacji przewoźnik, co wynika bezpośrednio z treści art. 65 ust. 1 Prawo przewozowe. Odpowiedzialność przewoźnika dotyczy nie tylko kradzieży towaru, ale i jego uszkodzenia, ubytku oraz opóźnienia w dostawie.

W przepisie tym nie posłużono się jednak wprost terminem „kradzieży” a „utraty” przesyłki, z którą będziemy mieć do czynienia, gdy wydanie przesyłki odbiorcy stanie się niemożliwe, nawet w części. Utratą przesyłki będzie zatem niewątpliwie jej kradzież, jak również wydanie jej osobie nieuprawnionej, czy też zgubienie towaru.

Jak wynika z treści art. 52, za przesyłkę utraconą uważa się przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu. Odpowiedzialność przewoźnika jest co do zasady odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Oznacza to tym samym, że pozostaje uniezależniona od pojęcia winy. Przewoźnik odpowiada więc nawet wtedy, choćby nie zawinił powstaniu szkody. Podmiot uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu utraty przesyłki nie musi udowadniać, że kradzież towaru wynikała z działań zawinionych przez przewoźnika. Do obciążenia przewoźnika wystarczy fakt sprawowania przez niego w tym czasie pieczy nad przesyłką, którą otrzymał do przewozu, jednak nie dostarczył jej odbiorcy, we wskazane w umowie miejsce.

Czy przewoźnik może uchylić się od odpowiedzialności?

Przepisy prawa przewozowego, mimo że przypisują przewoźnikowi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, przewidują także sytuacje, w których może on się od niej uwolnić.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa powyżej, jeżeli utrata przesyłki:
🚩powstała z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika (m.in. brak odpowiedniego przygotowania przesyłki do drogi, nieodpowiednie opakowanie, nieadekwatny środek transportu);
🚩wynika z właściwości towaru (m.in. towary, które ze względu na swoje cechy biologiczne lub fizykochemiczne mają tendencję do szybkiego psucia się);
🚩nastąpiła na skutek działania siły wyższej (definiowana w doktrynie i orzecznictwie jako zjawisko mające charakter nadzwyczajny, któremu nie da się zapobiec przy pomocy zwykłych środków, najczęściej stosowana w odniesieniu do zjawisk w przyrodzie).
Dowód, że do kradzieży w transporcie doszło w związku z jedną z powyższych okoliczności, ciąży jednak na przewoźniku. Jeśli chce on powołać się na ten przepis, musi wykazać zaistnienie tych przesłanek.

W ustawie Prawo przewozowe przewidziano ponadto inne przesłanki, nazywane uprzywilejowanymi (art. 65 ust. 3), które również pozwalają przewoźnikowi uwolnić się od odpowiedzialności. Może to zrobić, jeśli wykaże, że utrata przesyłki nastąpiła wskutek co najmniej jednej z następujących przyczyn:

🚩nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych, do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;
🚩braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;
szczególnej podatności rzeczy na szkodę, wskutek wad lub naturalnych właściwości;
🚩ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę;
🚩przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

✅Kto może wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku kradzieży w transporcie?
✅Kradzieże w transporcie a przedawnienie
✅Odnalezienie utraconej przesyłki
✅Jak postępować, gdy dojdzie do kradzieży w transporcie?

Odpowiedzi na powyższe pytania na stronie Kancelarii Transportowej Legaltrans ⬅TUTAJ

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels