Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka?
Utworzona: 2023-01-26

Wybór formy prawnej, w jakiej prowadzona będzie działalność, jest sprawą indywidualną. Nie sposób z góry określić, że jedna forma jest lepsza niż pozostałe, gdyż każda z nich ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Wiele zależy także od konkretnego przypadku.

REKLAMA

Jakie mamy możliwości w przypadku form prawnych firmy transportowej?

✅ Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne.
✅ Spółka cywilna.
✅ Spółki prawa handlowego: osobowe (spółka jawna/spółka komandytowa/spółka komandytowo-akcyjna) i kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/prosta spółka akcyjna/spółka akcyjna).

Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną

*Samodzielne prowadzenie spółki (bez wspólników) jest możliwe w formie jednoosobowej spółki z o.o.

✅ Jednoosobowa działalność gospodarcza to działalność rejestrowana w CEIGD, prowadzona przez osobę fizyczną.
✅ Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wyboru formy opodatkowania. Obecnie dostępne to: zasady ogólne, czyli skala podatkowa (stawka podatku 12% lub 32% w zależności od rocznych dochodów), podatek liniowy (stała stawka podatku 19%), ryczał od przychodów ewidencjonowanych.
✅ Osoby fizyczne są podatnikami podatku dochodowego i podatku VAT.
✅ Osoba fizyczna działa pod swoim imieniem i nazwiskiem. W nazwie jej firmy może pojawić się także inny element (określenie), aczkolwiek nie jest to wymagane.
✅ Przedsiębiorca prowadzący JDG posiada swój numer NIP i REGON.
✅ Prowadzenie JDG nie wyklucza możliwości zatrudniania pracowników.
✅ Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe i cywilnoprawne.
✅ Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga dysponowania żadnym obligatoryjnym kapitałem na start (co ma miejsce w przypadku niektórych spółek).
✅ Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną pozwala na początkowym etapie na skorzystanie z licznych ulg (m.in. preferencyjny ZUS), a także prowadzenie księgowości uproszczonej do momentu, w którym przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok poprzedni nie przekroczą równowartości w złotych kwoty 2 mln euro.

Spółka cywilna

Pomimo występowania w nazwie słowa „spółka” spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółka cywilna została uregulowana w Kodeksie cywilnym, art. 860 – 875. Jest ona umową, która powinna być stwierdzona pismem. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

✅ Spółka cywilna posiada swój numer NIP i REGON, jednak nie występuje w obrocie jako przedsiębiorca – są nim wspólnicy. To również oni zostają wpisani w związku z tym do CEIDG.
✅ Podobnie jak w jednoosobowej działalności gospodarczej, utworzenie spółki nie wymaga posiadania kapitału zakładowego. Spółka może zatrudniać pracowników. Wspólnicy podlegają także tym samym formom opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt), dysponują prawem do prowadzenia księgowości uproszczonej i korzystania z niższych składek ZUS na start. Za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe odpowiadają całym swoim majątkiem.
✅ Różnica pomiędzy JDG a spółką cywilną dotyczy m.in. podatku VAT – w tym przypadku podatnikiem jest spółka, a nie wspólnicy (ci są podatnikami podatku dochodowego).
✅ Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie.
✅ Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

Pozostają jeszcze spółki prawa handlowego, o których dowiedziecie się z materiału eksperckiego przygotowanego przez Kancelarię Transportową Legaltrans ➡ KLIK.

Autor: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels