Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zniesienie opłat ewidencyjnych?

Utworzona: 2022-08-23


Opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych opłat, zapowiada likwidację „opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym”.

Zgłoszenie niniejszego projektu ustawy zostało poprzedzone analizą przychodów Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz pożądanych zmian prawnych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w obszarze opłat ewidencyjnych stanowiących przychód Funduszu. W ramach analizy uwzględniono wnioski wpływające od przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz środowisk samorządowych. W efekcie uznano za zasadne:

1) konieczność wprowadzenia ułatwień dla obywateli (właścicieli pojazdów, kierowców, również przedsiębiorców), w szczególności zmniejszenie liczby procedur administracyjnych i wyeliminowanie pobieranych w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami i obowiązkowymi badaniami technicznymi opłat ewidencyjnych;
2) odciążenie samorządów, w tym starostów, marszałków województw i wojewodów oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów od konieczności pobierania opłaty ewidencyjnej a następnie jej przekazywania i rozliczania oraz składania miesięcznych sprawozdań związanych z pobieraniem tej opłaty.

Uwzględniając powyższe zasadniczą przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie jest wyeliminowanie opłaty ewidencyjnej ponoszonej przez obywateli w procesach rejestracji pojazdów oraz nabywania uprawnień do kierowania pojazdami oraz odciążenie samorządów oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów od obowiązków związanych z pobieraniem i przekazywaniem na rachunek Funduszu opłat ewidencyjnych, a także sprawozdawczością w tym zakresie wobec ministra właściwego do spraw informatyzacji. Wprowadzenie zmian w przedmiotowym obszarze, zaproponowanych w pkt 2 wymaga zmian ustawowych.

Istotą planowanych w projekcie ustawy rozwiązań jest wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym. Projekt obejmie także zniesienie opłat ewidencyjnych za wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej lub ewidencji – wskazanych w art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które aktualnie nie są jeszcze pobierane a rozpoczęcie ich pobierania miało nastąpić od dnia określonego w komunikacie Ministra Cyfryzacji. Zgodnie z projektem nie będzie również pobierana opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

W związku z powyższym założeniem podmioty zobowiązane obecnie do pobierania opłaty ewidencyjnej – starosta, marszałek, wojewoda, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów – nie będą musiały składać miesięcznych sprawozdań z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych.

W związku z faktem, iż dysponentem Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców jest minister właściwy do spraw informatyzacji a przepisy związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji kierowców i centralnej ewidencji pojazdów, a także o Funduszu, który stanowi źródło finansowania wydatków związanych z budową, funkcjonowaniem i rozwojem tych ewidencji znajdują się w gestii tego ministra, w projekcie uwzględniono również przeniesienie regulacji dotyczących opłaty ewidencyjnej z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – do jej części dotyczącej Funduszu.


Źródło: prawodrogowe.pl / gov.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels