REKLAMA

Zakaz odpoczynku w kabinie: kierowca nie musi posiadać rachunku za hotel!
Utworzona: 2019-04-13

Komisja Europejska uważa, że inspektorzy nie powinni wymagać dodatkowych dokumentów, które nie są przewidziane w przepisach UE (takie jak rachunki hotelowe) w celu potwierdzenia, że spełnili obowiązek cotygodniowego odpoczynku.

Krajowa Federacja Stowarzyszeń Transportowych Hiszpanii informuje, że zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanym w grudniu 2017 r. hiszpańskie Ministerstwo Rozwoju, przy okazji reformy przepisów ustawy o transporcie lądowym, które weszły w życie w dniu 21 lutego, wprowadziło nowy rodzaj wykroczenia związanego z zakazem odbywania normalnego cotygodniowego odpoczynku na kabinie. Wykroczenie to zostało ustanowione poprzez rozwinięcie przepisu istniejącego już w ustawie o nieprzestrzeganiu obowiązkowych okresów odpoczynku, ustanawiającego nowe wykroczenie dotyczące jedynie normalnych tygodniowych okresów odpoczynku, czyli przerw trwających powyżej 45 godzin, karanych grzywną powyżej 2000 euro.

W związku z tym Podkomitet Generalny Inspekcji Transportu Lądowego Ministerstwa Rozwoju opracował w marcu ubiegłego roku Protokół postępowania skierowany do inspektorów ruchu drogowego mający ułatwić kontrolę przestrzegania normalnego odpoczynku tygodniowego w kabinie, postanawiając, że w sytuacji gdy „w zaparkowanym pojeździe znajduje się kierowca, następuje sprawdzenie przestrzegania obowiązku cotygodniowego odpoczynku do tego momentu”, jeśli kierowca odbywa przerwę trwającą co najmniej 45 godzin w tym przypadku musi wykazać, gdzie spędził czas przerwy, przedstawiając rachunek za hotel. Jednak Komisja Europejska jasno odrzuca taki tryb postępowania, co odnotowano w protokole z posiedzenia Komitetu ds. Transportu Drogowego, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, z udziałem przedstawicieli ministerstw transportu i organów kontrolnych 21 państw członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z tym, w odniesieniu do działań podjętych przez inspektorów niektórych krajów członkowskich podczas kontroli przestrzegania zakazu odpoczynku tygodniowego w kabinie. Komisja uważa, że inspektorzy nie powinni wymagać dodatkowych dokumentów, które nie są przewidziane w przepisach UE (takie jak rachunki hotelowe) w celu potwierdzenia, że spełnili obowiązek cotygodniowego odpoczynku, ponieważ wykracza to poza zakres dokumentów, jakie kierowca jest zobowiązany posiadać w pojeździe w celu przedłożenia na żądanie uprawnionego inspektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi.

W związku z tym Komisja Europejska przygotuje notatkę z wytycznymi skierowaną do wszystkich państw członkowskich, w której ustalone zostaną kryteria, jakich należy przestrzegać podczas kontroli zakazu odpoczynku w kabinie i sprawdzania przestrzegania przepisy rozporządzenia europejskiego 561/2006 w sprawie okresów prowadzenia pojazdów i odpoczynku.
Do ulubionych