Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Ile kosztuje i jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika?
Utworzona: 2023-02-03

Podmioty, które chcą uczestniczyć w zarobkowym przewozie drogowym, są zobowiązane spełnić wymogi określone w przepisach prawa krajowego i unijnego.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady wykonywania transportu drogowego jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: utd) i rozporządzenie (WE) nr 1071/2009.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego a licencja wspólnotowa

Osoba, która chce podjąć się i wykonywać zarobkowy transport drogowy na obszarze kraju, musi legitymować się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – wynika to bezpośrednio z art. 5 ust. 1 utd. Jest to zezwolenie, które uprawnia do legalnego wykonywania przewozów drogowych osób lub rzeczy tylko na terenie Polski. Wydaje się je na czas nieoznaczony.

Międzynarodowy transport drogowy może odbywać się z kolei wyłącznie po uzyskaniu licencji wspólnotowej. W obecnym stanie prawnym licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Należy przypomnieć, że od ubiegłego roku zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wraz z licencją wspólnotową, są wymagane również w odniesieniu do transportu wykonywanego busami od 2,5 do 3,5 tony, w przewozie rzeczy na terenie UE. Wcześniej obowiązek posiadania tych dokumentów spoczywał wyłącznie na podmiotach uczestniczących w transporcie ciężkim, powyżej 3,5 tony.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – wymogi na 2023 r.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Jest to odpowiednio obowiązek:
a) posiadania rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich;
b) cieszenia się dobrą reputacją;
c) posiadania odpowiedniej zdolności finansowej;
d) posiadania wymaganych kompetencji zawodowych.
Wszystkie z powyższych wymogów zostały rozszerzone w art. 5 – 8 rozporządzenia nr 1071/2009 oraz art. 5 ust. 2a – 2d utd.

Przedsiębiorca jest ponadto zobowiązany do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby fizycznej – zarządzającego transportem – która będzie cieszyć się dobrą reputacją i spełniać określone wymogi w zakresie kompetencji zawodowych, a w dodatku, która:
a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;
b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą;
c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej

Jednym z najważniejszych wymogów związanych z ubieganiem się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest posiadanie przez taką osobę odpowiedniej zdolności finansowej. Rozporządzenie nr 1071/2009 doprecyzowuje ten warunek w art. 7, odnosząc się zarówno do przewoźników w transporcie ciężkim, jak również busiarzy.

Wymagana zdolność finansowa przewoźników w transporcie ciężkim

W odniesieniu do pierwszej grupy przedsiębiorca, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, jest zobowiązany wykazać, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
a) 9 000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd;
b) 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony;
c) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Wymagana zdolność finansowa przewoźników w transporcie od 2,5 do 3,5 tony

Przedsiębiorcy, którzy wykonują zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony, są zobowiązani wykazywać co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
a) 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd;
b) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

◾Kto wydaje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
◾Ile kosztuje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w 2023 r.?
◾Jak wystąpić o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
🚩Odpowiedzi na powyższe pytania na stronie Kancelarii Transportowej Legaltrans.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels