Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Dlaczego klient nie płaci za wykonaną usługę transportową?
Utworzona: 2023-01-31

Z czego wynika nieterminowa płatność lub uchylanie się od spełnienia zobowiązania przez dłużnika? Czy w grę wchodzą okoliczności, na które nie ma on wpływu, czy też może kontrahent stał się niewypłacalny lub dopuścił się względem nas oszustwa?

Niejednokrotnie w naszych wcześniejszych publikacjach sygnalizowaliśmy Państwu, aby przed rozpoczęciem nowej współpracy dokładnie sprawdzić, zbadać swojego przyszłego kontrahenta. Warto wykorzystać do tego podstawowe i ogólnodostępne narzędzia, w szczególności Internet, gdzie możemy znaleźć opinie o danej firmie, jak również wątki o odbytych z nią współpracach na odpowiednich forach (grupach) tematycznych.

Zalecanym działaniem prewencyjnym jest także zwrócenie się o pomoc do wywiadowni gospodarczych, które są w stanie pozyskać informacje o aktualnej sytuacji finansowej i stanie majątkowym badanego podmiotu oraz m.in. tym, czy nie jest on objęty postępowaniem windykacyjnym.

Zwłoka dłużnika

Kiedy możemy mówić w ogóle o zwłoce dłużnika? Sytuację tę reguluje art. 476 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którego treścią dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela (zwłoka, opóźnienie kwalifikowane). Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (opóźnienie zwykłe).

Zarówno zwłoka dłużnika, którą w języku prawniczym określa się także jako opóźnienie kwalifikowane, jak i opóźnienie zwykłe stanowią jeden z przypadków nienależytego wykonania zobowiązania – świadczenie jest nadal możliwe do spełnienia.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

Opóźnienia w płatnościach za wykonaną usługę rozpatruje się w pierwszej kolejności na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Pomocniczo i uzupełniająco w odniesieniu do nieterminowych płatności stosuje się także przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która odnosi się jednak tylko do stosunków gospodarczych między przedsiębiorcami.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 471 Kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (odpowiedzialność ex contractu). W razie zwłoki dłużnika wierzycielowi, na co wskazuje dalej art. 477 § 1 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, niezależnie od wykonania zobowiązania.

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel, jak wynika z treści art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, może żądać także odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Rozwiązania przyjęte w treści tego przepisu są bardziej surowe niż reguła wyrażona w art. 471 Kodeksu cywilnego. W tym przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością absolutną dłużnika, dla której nie przewidziano okoliczności egzoneracyjnych.

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Gdyby jednak wierzytelność została oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Więcej o:
🚩Zwrocie kosztów odzyskiwania należności
🚩Kiedy możemy uznać, że mamy do czynienia z oszustwem?
🚩Brak płatności w terminie – jakie środki podjąć?

na stronie Kancelarii Transportowej Legaltrans.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans.
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels