Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Należy usunąć bariery, które negatywnie wpływają na koszty operacji transportowych
Utworzona: 2022-07-07

Mowa o barierach administracyjnych i prawnych. Na ten aspekt zwrócił uwagę wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który wziął udział w spotkaniu ministrów ds. transportu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

REKLAMA
Kluczowymi tematami rozmów były wzajemne relacje państw V4 w zakresie m.in. trwającej rewizji wytycznych sieci TEN-T i budowa połączeń kolei dużych prędkości (KDP). Wiele uwagi poświęcono wspólnym działaniom jakie kraje V4 mogą podjąć oraz wyzwaniom jakie są stoją przed transportem w konsekwencji agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Przedstawiciele resortów omówili możliwości wsparcia Ukrainy w zakresie transportu, w tym utrzymanie nieprzerwanych łańcuchów dostaw oraz zapewnienie możliwości eksportu ukraińskich produktów rolnych. W tym kontekście wiceminister R. Weber zwrócił uwagę na potrzebę usunięcia barier administracyjnych i prawnych, które negatywnie wpływają na koszty operacji transportowych, czas i płynność dostaw. Wskazał także na konieczność wprowadzenia czasowych rozwiązań prawnych, które będą przeciwdziałać niedoborowi kierowców na rynku przewozów drogowych i minimalizacji tzw. przejazdów na pusto.

W obliczu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę istotne jest, by Grupa Wyszehradzka stanowiła obszar bezpiecznego schronienia dla obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj. Mamy również świadomość skali wyzwania logistycznego związanego z koniecznością eksportu ukraińskich produktów rolnych. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną ukraińską, zarówno na poziomie rządowym jak i podmiotów komercyjnych, zaangażowanych w realizację przewozów towarowych powiedział wiceminister R. Weber.
Jednym z punktów obrad była sesja dotycząca przeglądu wytycznych Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i projektu budowy połączeń kolei dużych prędkości.

Wiceminister podkreślił, że Polska podejmuje konsekwentne działania w celu włączenia krajowych projektów transportowych do sieci TEN-T w ramach prowadzonego obecnie procesu rewizji wytycznych.

Dotychczasowa współpraca w gronie V4 w zakresie rewizji TEN-T pozwoliła na zdefiniowanie priorytetów dla Grupy Wyszehradzkiej w tym zakresie. Rozbudowa połączeń na osi północ-południe wzmocni wschodnie regiony UE pod kątem gospodarczym i obronnym, co jest nie bez znaczenia w obecnej sytuacji geopolitycznej. Korytarz sieci bazowej Bałtyk – Adriatyk, razem z nowo utworzonym korytarzem Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie, już niebawem stanowić będą kluczowe przedsięwzięcia dla dalszego rozwoju obszaru Trójmorza. Co więcej, proponujemy wydłużenie nowego korytarza w kierunku Państw Bałtyckich, aby wykorzystać synergię Via Carpatia i Rail Carpatia z istotnymi projektami Via Baltica i Rail Baltica powiedział.
Celem rozwijania sieci TEN-T jest koordynacja oraz zapewnienie spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych w państwach UE, a także usprawnienie swobodnego przepływu osób i towarów.

Omawiając projekt budowy systemu kolei dużych prędkości między państwami Grupy Wyszehradzkiej wiceminister R. Weber stwierdził, że to przedsięwzięcie może zmienić mapę transportową Unii Europejskiej na korzyść naszego regionu.

Na zakończenie wiceministrowie ds. transportu Polski, Węgier, Czech i Słowacji podpisali Memorandum w dziedzinie rozwoju i testowania współpracującej, połączonej i zautomatyzowanej mobilności.

Sygnatariusze Memorandum przyznali, że cyfryzacja jest kluczowym elementem przyszłych systemów mobilności, które muszą być bezpieczne, efektywne i przyjazne dla środowiska, a także zrównoważone społecznie. Postęp technologiczny w dziedzinie mobilności współpracującej, połączonej i zautomatyzowanej (CCAM) oferuje ogromny potencjał, który może przyczynić się do sprostania wyzwaniom stojącym przed systemami mobilności, takim jak znaczny wzrost ruchu, potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i dostępności, zmieniające się wymagania dotyczące mobilności czy rosnące emisje zanieczyszczeń z sektora transportu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels