Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Windykacja w transporcie a koszty

Utworzona: 2023-09-28


Niestety nie każdego dłużnika da się zachęcić do współpracy tylko przy pomocy pisemnych wezwań do zapłaty, e-maili lub telefonów przypominających o istniejącym długu. Jeżeli nieuczciwy kontrahent nie dąży do załatwienia sprawy w sposób polubowny, wierzycielowi nie pozostaje nic innego, jak wystąpić na drogę sądową.

Eksperci z Kancelarii Transportowej Legaltrans zwracają uwagę, że perspektywa sądowej windykacji faktur transportowych może wywoływać jednak pewne obawy, niechęć, wynikające głównie z kolejnych, dodatkowych wydatków, jakie na początku będzie musiała ponieść dochodząca swoich roszczeń strona. Jak tak naprawdę kształtują się koszty podczas windykacji sądowej? Czy faktycznie jest tak, jak czasami zdarza się niektórym zakładać, że wierzyciel traci dwa razy?

Wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów postępowania cywilnego

Mówiąc o kosztach postępowania sądowego, w pierwszej kolejności należy przywołać w tym miejscu art. 98 § 1 KPC. Ustanawia on zasadę, zgodnie z którą strona przegrywająca sprawę ma obowiązek zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, a więc koszty procesu. Oznacza to, że gdy windykacja sądowa zakończy się dla wierzyciela pomyślnie, może on ubiegać się następnie o zwrot poniesionych na ten cel wydatków. Nie będzie więc w tym zakresie stratny.

Ponadto, jak wynika z § 1 tego przepisu, od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się także odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Przysługują one za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli natomiast orzeczenie to jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu – za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty. Eksperci zaznaczają, że o obowiązku zapłaty odsetek sąd orzeka z urzędu.

W przypadku, gdy żądania zostały uwzględnione tylko częściowo, koszty podlegają wzajemnemu zniesieniu lub zostają stosunkowo rozdzielone (art. 100 KPC). Sąd ma jednak prawo, aby nałożyć w takiej sytuacji obowiązek zwrotu wszystkich kosztów tylko na jedną stronę. Będzie to możliwe, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

Czym są niezbędne koszty procesu?

Sposób definiowania niezbędnych kosztów procesu na gruncie KPC pozostaje uzależniony przede wszystkim od tego, czy strona występuje w procesie osobiście, jest reprezentowana przez pełnomocnika, czy też korzysta z usług profesjonalistów – adwokata albo radcy prawnego.

Niezbędnymi kosztami procesu prowadzonego przez stronę osobiście albo przez jej pełnomocnika, niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, które będą podlegać zwrotowi w razie wygranej, są:
👉 koszty sądowe,
👉 koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika,
👉 równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie, która nie może jednak przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu prowadzącego postępowanie.

Jeżeli stronę reprezentuje adwokat, niezbędnymi kosztami procesu są z kolei:
👉 wynagrodzenie (nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach) i wydatki jednego adwokata,
👉 koszty sądowe oraz
👉 koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

W przypadku korzystania z usług radcy prawnego stronie przysługuje natomiast zwrot kosztów w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata (art. 99 KPC). Koszty wynikające z zastępstwa tak zwanych podmiotów fachowych będą w związku z tym jednakowe. Są one regulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, które wskazuje na stawki minimalne opłat za czynności adwokackie oraz wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości. Eksperci zaznaczają, że niezbędnymi kosztami procesu podlegającymi zwrotowi, mogą być ponadto koszty mediacji, jeżeli na taką mediację strony zostały skierowane przez sąd.

Co składa się na faktyczne koszty windykacji? Szczegółowe informacje w materiale przygotowanym przez ekspertów Kancelarii Transportowej Legaltrans 📌.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels