Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

8 lub 6 punktów karnych za wyprzedzanie się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu?
Utworzona: 2023-06-24

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw doczekała się podpisu prezydenta. MSWiA zaproponowało uzupełnienie rozporządzenia wykonawczego.

Z dniem 1 lipca 2023 r., na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, regulujące korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych przez kierujących niektórymi pojazdami lub zespołami pojazdów.

Jak informuje prawodrogowe.pl, naruszenia przepisów dotyczących ruchu prawostronnego oraz zakazów wyprzedzania, określonych w Prawie o ruchu drogowym są uwzględnione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1951). Dla uniknięcia luk w systemie punktowym oraz w celu jednolitego podejścia do naruszania określonych przepisów ruchu drogowego przez adresatów tych przepisów, konieczne jest zatem uzupełnienie przepisów tego rozporządzenia o nowe naruszenia.

Rekomendowane rozwiązania

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszającymi przepisy ruchu drogowego zaproponowano przede wszystkim zmiany w załączniku nr 1 „Naruszenia przepisów ruchu drogowego wpisywane do ewidencji oraz liczba punktów odpowiadających naruszeniu popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem”:

- w części F „Naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania” dodano nowe oznaczone kodem F12 w brzmieniu: „naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy”. Przywołana kwalifikacja prawna - art. 92b kodeksu wykroczeń oraz art. 24 ust. 13 ustawy - Prawo o ruchu drogowym i tu propozycja 8 tzw. punktów karnych.

- w części H „Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym” zaproponowano naruszenie oznaczone kodem H29 w brzmieniu: „Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m, na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku, obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni”. Przywołana kwalifikacja prawna - art. 97 k.w. oraz art. 16 ust. 2a p.r.d. i tu propozycja 6 tzw. punktów karnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca br.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels