Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Kontrola trzeźwości w pracy - główne założenia planowanej nowelizacji
Utworzona: 2023-01-12

Parlament pracuje nad ustawą, która wprowadzi do Kodeksu pracy przepisy uprawniające pracodawców do przeprowadzania prewencyjnych kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub do ochrony mienia.

REKLAMA
Rządowy projekt jest odpowiedzią na niewystarczające uregulowanie tej materii w obecnie obowiązujących przepisach prawa.

Główne założenia planowanej nowelizacji

Wprowadzenie i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu mają być ustalane w układzie zbiorowym pracy, lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Przepisy wewnątrzzakładowe powinny określać rodzaj urządzenia wykorzystywanego do przeprowadzania badań, czas, częstotliwość kontroli oraz grupę pracowników nimi objętych.

Informowanie pracowników jest obowiązkiem pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy będzie poinformowanie pracowników, w sposób u niego przyjęty, o wprowadzeniu i zasadach kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu nie później niż 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem. Nowy pracownik zatrudniony na stanowisku objętym kontrolą będzie musiał być poinformowanych o tych regulacjach przed dopuszczeniem do pracy w formie papierowej lub elektronicznej.

Przechowywanie informacji o czasie przeprowadzonego badania

Pracodawca będzie przechowywał informacje o czasie, dacie przeprowadzonego badania i wyniku wskazującym na stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania w aktach osobowych pracownika, wyłącznie, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia, zdrowia lub mienia. W przypadku zastosowania kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej informacje te będą przechowywane do czasu uznania kary za niebyłą.

Kontrola trzeźwości bez badań laboratoryjnych

Kontrolę trzeźwości będzie można przeprowadzić jedynie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Pracodawca stwierdzi stan po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniesie od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3, natomiast stan nietrzeźwości powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Pracodawca nie dopuści pracownika do pracy, jeżeli w wyniku badania stwierdzony zostanie stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.

Więcej na temat niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy i okresie niedopuszczenia a wynagrodzeniu do przeczytania na stronie Kancelarii Transportowej Legaltrans.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels