KOBEN Kancelaria Transportowa

Czy na zachód potrzebne są urlopówki przy wpisie manualnym?
Utworzona: 2018-05-16

W rozporządzeniu UE nr 165/2014 unijny prawodawca uznał, iż szerokie możliwości jakie daje wpis manualny w tachografie cyfrowym oraz rejestracja odręczna w tachografie analogowym wyłączają konieczność stosowania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu.

Zgodnie z art. 34 Rozporządzenia WE nr 165/2014 z 4 lutego 2014r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego kierowca, który w wyniku oddalenia się od pojazdu, nie jest w stanie używać tachografu i okresy swojej aktywności wprowadza ręcznie na wykresówkę lub w drodze wpisu manualnego na kartę kierowcy, nie musi potwierdzać okresów nieaktywności na formularzu i posiadać zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdów za te okresy.

"Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 5 lit. b) ["inna praca", "okresy gotowości" , "przerwy lub odpoczynek"]:
a) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf analogowy – wprowadza się na wykresówkę ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc wykresówki; lub
b) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy – wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf.
Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu."

Powyższe regulacje wprowadzają regułę, zgodnie z którą wpis manualny w tachografie cyfrowym oraz rejestracja odręczna w tachografie analogowym wyłączają konieczność stosowania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Jednak w dalszym ciągu obowiązuje art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z nim przedsiębiorca jest obowiązany wystawić kierowcy zaświadczenie, gdy ten: przebywał na zwolnieniu lekarskim, był na urlopie wypoczynkowym, miał czas wolny od pracy, prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub umowy AETR, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu, pozostawał w gotowości.

Przepisy unijne są ponad krajowymi. Na podstawie przytoczonych wyżej przepisów należało więc stwierdzić, że kierowca w przypadku gdy oddala się od pojazdu i wyjmuje kartę kierowcy lub wykresówkę obowiązkowo rejestruje okres przebywania poza pojazdem na swojej karcie kierowcy lub na wykresówce i nie ma potrzeby wystawiania za ten czas zaświadczenia. Prawidłowy zapis odpoczynku na karcie kierowcy będzie zwalniał z obowiązku wypełniania formularza i posiadania zaświadczenia o działalności. Należy jednak pamiętać, że jeżeli kierowca nie wykona wpisu za okres odpoczynku dziennego lub tygodniowego lub zrobi to w sposób nieumiejętny lub niewłaściwy i jednocześnie nie będzie posiadał zaświadczenia- naraża się na karę.

Ponadto należy wziąć pod uwagę interpretację GITD:
„Okresy: ”inna praca”,”okresy gotowości”, „przerwa lub odpoczynek” powinny być każdorazowo zarejestrowane na karcie kierowcy lub wykresówce. Za wspomniane okresy, Państwa Członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przekładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. W innych przypadkach, niż wymienione powyżej, określonych we wzorze zaświadczenia o którym mowa w art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców, kierujący w dalszym ciągu są zobowiązani do okazywania podczas kontroli drogowej wspomnianego zaświadczenia.”

Źródło: KOBEN
Do ulubionych KOBEN Kancelaria Transportowa