Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ITD z nowymi uprawnieniami?

Utworzona: 2024-06-07


Zmiany wprowadzane w ustawie są spowodowane niewystarczającą skutecznością nadzoru nad rynkiem transportu drogowego. Chodzi o ochronę uczciwej konkurencji i lepsze egzekwowanie przepisów UE, szczególnie tych dotyczących zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz przepisów socjalnych dla kierowców.

W myśl nowej nowelizacji, która została uwzględniona w rządowym wykazie prac legislacyjnych i programowych, Ministerstwo Infrastruktury planuje zreorganizować strukturę Inspekcji Transportu Drogowego oraz rozszerzyć uprawnienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2024 r.

Realizowanie kierunków działania wojewódzkich inspektorów, w tym polityki kontrolnej, wymaga zapewnienia spójności finansowania oraz realizacji zadań, jaką może zapewnić odzespolenie organów Inspekcji na szczeblu wojewódzkim. W obecnym stanie prawnym WITD otrzymują ramowy plan kontroli na dany rok od GITD, natomiast środki finansowe na realizację zadań od wojewodów, zatem budżety poszczególnych inspektoratów nie są uzależnione od realizowanych kontroli ani wykonywania innych powierzonych im zadań. Możliwość realizacji zadań w dużym stopniu jest uzależniona od posiadanych środków finansowych, zaś brak realizacji zadań powoduje oszczędności w wydatkowaniu pieniędzy. Połączenie funkcji określania zadań, jak i planowania środków finansowych pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie środkami finansowymi. Istnieje więc potrzeba zapewnienia efektywnego systemu zarządzania strukturami Inspekcji oraz likwidacji istniejącego dualizmu nadzoru.

Projekt ustawy zakłada:
1) wyłączenie wojewódzkich inspektorów ze struktur wojewódzkiej administracji zespolonej i zorganizowanie całej Inspekcji w ramach administracji niezespolonej podległej Głównemu Inspektorowi;
2) ujednolicenie struktur terenowych Inspekcji poprzez eliminację ich dualizmu (likwidacja 10 delegatur terenowych GITD).

Ponadto projekt:
1) wprowadza zmiany w zakresie podziału zadań pomiędzy organami Inspekcji;
2) nadaje Głównemu Inspektorowi dodatkowe uprawnienia mające na celu zwiększenie nadzoru nad rynkiem transportu drogowego i kontrolą przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi;
3) reguluje kwestie wyposażenia inspektorów Inspekcji w broń palną i umundurowanie;
4) wprowadza wymogi dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora, oraz jego zastępcy oraz zmienia zasady ich powoływania i odwoływania.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels