Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Delegowanie kierowców - polskie prawo dostosowane do unijnych przepisów

Utworzona: 2023-05-23


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych. Rząd wprowadzając ww. rozwiązania w zakresie delegowania kierowców na terytorium RP przede wszystkim chroni polski rynek przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją przewoźników drogowych z innych państw członkowskich oraz spoza UE. Ponadto, poprzez uproszczenie obsługi administracyjnej w zakresie rozliczania kierowców w polskich przedsiębiorstwach transportowych, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów z nią związanych, przyjęte przepisy poprawiają sytuację polskich przewoźników delegujących kierowców za granicę, jak i samych kierowców.

Nie tylko dostosowujemy nasze prawo do unijnych wymogów, ale przede wszystkim chronimy polski rynek przed nieuczciwą konkurencją. Nowe przepisy zagwarantują kierowcom odpowiednie warunki pracy i ochronę socjalną, natomiast przedsiębiorcom odpowiednie warunki prowadzenia działalności gospodarczej i uczciwej konkurencjipowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Najważniejsze rozwiązania

Proponowane przepisy będą dotyczyć przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie lub państwie trzecim spoza UE i kierują tymczasowo kierowcę (pracownika) do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

🔴 Podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego, który deleguje swojego kierowcę na terytorium Polski będzie:
    - w przypadku przewoźnika z innego państwa członkowskiego - zgłoszenie kierowcy, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu specjalnego serwisu internetowego – interfejsu publicznego, połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI); zapewnienie, aby kierowca dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej – rozwiązanie to pozwoli na sprawdzenie przestrzegania wymogów w trakcie kontroli drogowej;
    - w przypadku przewoźnika z państwa trzeciego spoza UE – zgłoszenie kierowcy bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażenie go w papierowe potwierdzenie tego delegowania okazywane w trakcie kontroli drogowej.

🔴 System kontroli delegowania kierowców na terytorium Polski będzie obejmował kontrolę:
    - drogową – wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego;
    - prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Polski – wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

🔴 Projekt ustawy ponadto reguluje kwestie dotyczące wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Powyższe rozwiązania są najbardziej oczekiwane przez polską branżę transportu drogowego, ponieważ dotyczą uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla ww. kierowców.

🔴 Rozwiązania mają na celu ujednolicenie systemu naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców.
    - Istotę ujednoliconej stawki diety zagranicznej należy rozumieć jako wprowadzenie tzw. „wirtualnej diety”, która ułatwiłaby sposób rozliczania ulg w zakresie naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym.

🔴 Rozwiązania dotyczące wynagradzania kierowców mają również na celu m.in. zapewnienie polskim przewoźnikom większej przewidywalności ponoszonych kosztów pracy przy zmniejszeniu nakładów związanych z obsługą administracyjną. Uproszczenie i usprawnienie tych czynności pozytywnie wpłynie na konkurencyjność polskich przedsiębiorców na międzynarodowym rynku przewozów drogowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LINK Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels