REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Polski Ład podatkowy
Utworzona: 2021-08-22

Rozwiązania podatkowe zaproponowane w ramach Polskiego Ładu odbijają się dzisiaj głośnym echem nie tylko w kręgach specjalistów, ale również wśród zainteresowanych, czyli podatników. Na jakie zmiany powinniśmy się przygotować? Poniżej przedstawiamy niektóre spośród nich.

Niemal 18 mln Polaków odczuje korzystne zmiany w podatkach, które zostaną wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego w kieszeniach podatników pozostanie więcej pieniędzy – tak zapowiada rząd. To prawda, tylko że regulacje podatkowe zaproponowane w Polskim Ładzie stawiają na uprzywilejowanej pozycji tylko osoby najmniej zarabiające, w tym emerytów i rencistów. Pozostali nie zyskają na zmianach nic lub stracą.

Kwota wolna od podatku z 8000 do 30.000 zł

Z 8000 do 30.000 zł wzrośnie kwota wolna od podatku. Będzie ona dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych i to niezależnie od osiąganych przez nich przychodów. Konieczność zapłacenia podatku odnosi się tylko do nadwyżki od 30.000 zł rocznie. Na tym rozwiązaniu skorzystają osoby, które zarabiają najmniej, a także emeryci, którzy w dużej części zostaną zwolnieni z podatku PIT od emerytur.

Wzrost progów podatkowych z 85.000 do 120.000 zł

Kolejną ze zmian, którą można ocenić jako korzystną, jest podwyższenie progów podatkowych. Przypomnijmy, że aktualnie wynoszą one:
• I próg podatkowy – do 85.528 zł (do tej kwoty stosuje się podatek ze stawką 17%);
• II próg podatkowy – powyżej 85.528 zł (osoby zarabiające powyżej tej kwoty są opodatkowane stawką 32%).

Polski Ład podwyższa próg podatkowy z 85.528 zł do 120.000 zł. Oznacza to, że przy rocznych dochodach nieprzekraczających 120.000 zł zastosowana będzie stawka 17%. Podatek w wysokości 32% będzie obliczany od nadwyżki.

Zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku

Aktualnie składkę zdrowotną odlicza się w większości przypadków od podatku dochodowego. Odliczeniu podlega jednak tylko jej część (7,75% podstawy wymiaru). Cała składka zdrowotna to natomiast 9% podstawy wymiaru.

Zmiany, które mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zakładają wyłączenie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku PIT, co stanie się dodatkowym obciążeniem dla podatników. Dotknie to wszystkie osoby zobowiązane do opłacania składek zdrowotnych oraz spowoduje wzrost należnego podatku o 7,75% podstawy takiej składki.

Projekt przewiduje jednak dodatkowe komplikacje. Stała składka zdrowotna zmieni się na zryczałtowaną u przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i podatku liniowym – podstawą jej wymiaru ma stać się rzeczywisty dochód. Osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zapłacą natomiast składkę zdrowotną w wysokości 1/3 należnego podatku.

To jedna z zaproponowanych zmian najbardziej działająca na niekorzyść przedsiębiorców i pracowników, na których zostaną nałożone dodatkowe obciążenia. Dla wielu z nich brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej przyćmi dwie najkorzystniejsze reformy Polskiego Ładu, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progów podatkowych.

Ryczałt od przychodów z najmu

Zmiany dotkną również podatników osiągających przychody z najmu prywatnego. Do tej pory mogli oni wybierać pomiędzy dwoma formami opodatkowania, tj. rozliczaniem podatku na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 r. opodatkowanie przychodów z najmu indywidualnego będzie możliwe tylko w drugiej z wymienionych form. Co to oznacza? Podatek zapłacimy nie od dochodu, ale od wszystkich przychodów, ponieważ przy rozliczaniu podatku w sposób zryczałtowany nie bierze się pod uwagę kosztów.

Ulga dla osiągających przychody ze stosunku pracy

Ulga dla osiągających przychody ze stosunku pracy, określana także jako tzw. ulga dla klasy średniej, przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, których roczny przychód mieści się w przedziale od 68.412 do 133.692 zł, czyli 5700 -11.140 zł miesięcznie.
Ulga została jednak skonstruowana w taki sposób, że wystarczy przekroczenie podanych progów zaledwie o 1 zł, aby przepadła. Może prowadzić do sytuacji, w której pracownicy nie będą chcieli przyjmować dodatków, podwyżek czy nagród, ponieważ w zeznaniu rocznym, przy przekroczeniu progów, będą oni zobowiązani do zwrotu tego, co zaoszczędzili.

Niekorzystne mechanizmy zastosowane w uldze dla klasy średniej to również:
• faworyzowanie tylko określonych grup (głównie pracowników) – ulgą nie zostaną objęci zatrudnieni na podstawie np. umowy zlecenia i o dzieło, osoby wykonujące wolne zawody, a także przedsiębiorcy;
• niejasny i skomplikowany algorytm obliczania ulgi;
• podział podatników, jak i całego społeczeństwa, na podstawie osiąganych przez nich przychodów.

Ulga dla emigrantów wracających do Polski

Polski Ład przewiduje ulgę dla osób pracujących i zamieszkujących za granicą przez minimum 3 lata, które podejmą decyzję o staniu się polskimi rezydentami podatkowymi. Ulga przyznaje im niższy podatek dochodowy przez 4 lata od powrotu do Polski. Aby skorzystać z ulgi należy uzyskać dochody z określonych źródeł: działalności gospodarczej, stosunku pracy czy pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość odliczenia ma być zależna od kwoty podatku należnego za rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej lub podatku należnego za następny rok podatkowy (następujący po roku zmiany rezydencji). Ulga dotyczy także składek na ubezpieczenia społeczne, zezwalając na ich opłacanie w preferencyjnej wysokości.

Koło ratunkowe - przekształcenie w spółkę kapitałową

Wraz z wejściem w życie omawianego projektu ustawy prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej opartej na podatku liniowym (19%) w zasadzie będzie równoznaczne z obciążeniem publicznoprawnym na poziomie 28% (19% podatku dochodowego plus 9% składki zdrowotnej). Właściwą odpowiedzią na taki stan prawny powinno być prowadzenie dalszej działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Już dzisiaj ma ona wiele zalet, a od stycznia 2022 r. powstaną kolejne argumenty (w tym podatkowe) przemawiające za tą formą działalności. Kancelaria LEGALTRANS od wielu lat specjalizuje się w przekształcaniu jdg w spółki z o.o. Wiemy jak to robić...

Niewątpliwie Polski Ład nie pozostanie bez wpływu na działalność w branży transportowej. Warto się odpowiednio przygotować do nowej sytuacji żeby uniknąć finansowych skutków zmiany prawa. Jeżeli będziecie Państwo chcieli uniknąć przykrych konsekwencji Polskiego Ładu – polecamy kontakt z naszą kancelarią.

Autor: Łukasz Medaj, Kancelaria Transportowa Legaltrans

Skontaktuj się z nami:

Do ulubionych

Fotografie


Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
Photo by Josh Hild from Pexels