Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Niełatwa sztuka liczenia delegacji
Utworzona: 2022-05-24

Czy w świetle nowych przepisów – zawartych w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw – możliwe jest liczenie delegacji? Jeśli tak, to w jakich przypadkach i dla jakich umów?

Specjaliści z rzeszowskiej Kancelarii Transportowej TransCare pomagają przedsiębiorcom transportowym rozwiewać wątpliwości, które pojawiają się po lekturze nowych przepisów regulujących kwestie podróży służbowych i diet wypłacanych kierowcom (czytaj również: diety-dla-kierowców).

Zwrot kosztów podróży – komu się należy

Przyjrzyjmy się – w kontekście delegacji – nowemu zapisowi, wprowadzonemu do ustawy o czasie pracy kierowców (dalej uocpk). Art. 21b ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że „Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77.5 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.” Cytowany przepis jednoznacznie określa, że u kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym nie można stosować przepisów odnoszących się do zwrotu kosztów podróży służbowych, a jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na taki zwrot (nieoparty na ustawie Kodeks pracy), to będzie musiał go uznać za składnik wynagrodzenia, który podlega obowiązkowi opodatkowania i oskładkowania.

Zastanówmy się jednak, kogo dotyczy cytowany przepis, który mieści się w rozdziale 2 ustawy, określającym czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Nie można go więc odnosić do kierowców wykonujących przewozy drogowe na rzecz przedsiębiorcy na mocy umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (jdg). Nie można również odnosić art. 21b do przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe.

Diety a koszty uzyskania przychodów

Czy to oznacza, że można rozliczać kierowców niebędących w stosunku pracy na dotychczasowych zasadach? Nie do końca… W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT), w art. 22 ust. 1 możemy przeczytać: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Powinniśmy zatem określić czy koszty związane z wypłacaniem diet czy ryczałtów noclegowych mają związek z prowadzoną działalnością i bezpośrednią lub pośrednią możliwością osiągnięcia przychodu. Następnym krokiem powinno być przeanalizowanie zapisów art. 23 ustawy PIT, który określa czego nie należy uznawać za koszty uzyskania przychodu. W ust. 1 pkt. 52 tego artykułu czytamy: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra”.

Przepis ten mówi, że do pewnego poziomu można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu diety przedsiębiorców i osób współpracujących. Można zatem dojść do wniosku, że możliwe jest rozliczanie diet dla kierowców niebędących pracownikami, a z punktu widzenia koszów prowadzenia działalności w firmach transportowych idealnym rozwiązaniem byłoby zastąpienie osób na umowie o pracę, osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, z którymi zawarte będą umowy o świadczenie usług.

Podróż służbowa – tylko w przewozach krajowych

Czy aby na pewno...? Często pomija się fakt, iż w uocpk nie tylko został dodany art. 21b w kontekście podróży służbowych. Znowelizowany został również art. 2 ust. 7, który zawiera definicje podróży służbowej kierowcy: „podróż służbowa – każde zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych, polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:
a) przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a,
lub
b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego”
.

Przepis ten od 2 lutego 2022 r. ogranicza stosowanie przepisów dotyczących podróży służbowych wyłącznie do krajowych przewozów drogowych. Pozostaje on w zgodzie z omawianym art. 21b uocpk, jednak bardzo istotną kwestią jest to, iż zapis ten mieści się w rozdziale 1, który zawiera przepisy ogólne. Powstaje zatem pytanie – kogo dotyczy? Art. 1 uocpk nie pozostawia w tym zakresie żadnych wątpliwości: „Ustawa określa:
1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;
1a) czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących:
a) przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (…)”, albo Umowa (…) (AETR),
b) przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km,
1b) czas pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących na jego rzecz:
a) przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 albo Umowa AETR,
b) przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km”
.

Nowa definicja podróży służbowej, która ogranicza ją do krajowych przewozów drogowych dotyczy więc wszystkich kierowców wymienionych w art. 1 uocpk, niezależnie od tego czy są pracownikami, zleceniobiorcami, przedsiębiorcami czy osobami współpracującymi. Warto też zauważyć, że nowe przepisy nie znoszą przepisów ani definicji dotyczącej podróży służbowej lecz ograniczają ją do przewozów krajowych, co pozwala w dalszym ciągu stosować przepisy ustawy PIT, tyle że w znacznie mniejszym zakresie.

Diety zagraniczne to przeszłość

Problematyka podróży służbowych, odbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie wielu sądów administracyjnych, które świadczy o możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z podróży zagranicznych, niemniej cały czas mowa jest w nich o „podróżach służbowych”. Czy zatem można rozliczać diety zagraniczne na dotychczasowych zasadach? W świetle wyżej wymienionych przepisów nie jest to możliwe.

Jak w związku z tym ograniczyć potężny wzrost kosztów utrzymania firmy transportowej, który jest bolączką przewoźników? Kancelaria Transportowa TransCare pomaga przedsiębiorcom transportowym dobrać optymalne rozwiązania pozwalające przetrwać trudny dla nich okres.

Konrad Urban, Kancelaria Transportowa TransCare
(www.kancelariatranscare.pl)

Do ulubionych

Fotografie


Photo by Josh Hild from Pexels