Josephs.Scot

CSK

Planowanie, zarządzanie oraz rozliczanie czasu pracy w międzynarodowym transporcie drogowym
Utworzona: 2022-05-13

CSK zaprasza na kompleksowe Webinarium, którego program zawiera wszystkie najistotniejsze elementy prawa UE oraz krajowego wraz z praktycznym zastosowaniem w przedsiębiorstwie.

REKLAMA
Celem Webinarium, który odbędzie się 24-26.05.2022 jest zapoznanie z całym procesem rozliczenia kierowcy, począwszy od umowy o pracę, poprzez właściwe planowanie pracy oraz jej nadzór, skończywszy na analizie danych z tachografu. Ponadto na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jak weryfikować wiarygodność zapisów w tachografie, jak rozpoznawać manipulacje, jak obliczyć rentowność kierowcy i wiele innych wskaźników, które pomogą w codziennej weryfikacji i analizie kosztów związanych z kierowcami. Przedstawione zostaną szczegółowe procedury kontrolne ITD, PIP oraz zagranicznych organów kontrolnych oraz metodologia przygotowania się do tych kontroli pod kątem formalnym. Ze względu na konieczność zapewnienia komfortu i możliwości czynnego uczestnictwa podczas zajęć liczba miejsc jest ograniczona.

Dostęp do webinarium uzyskuje się poprzez link poniżej. Cena uczestnictwa w Webinarium wynosi 699 zł za dwa dni szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia webinarium – kursu kwalifikacyjnego oraz dostęp do prezentowanych w trakcie szkolenia materiałów edukacyjnych. W razie ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@csk.pl

LINK do rejestracji ⬇

PROGRAM WEBINARIUM

1. [CEL SZKOLENIA, WSTĘP] Bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstwa, prawa i obowiązki pracodawcy oraz kierowcy wg ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców;
2. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA] Odpowiedzialność za organizację pracy kierowców na podstawie przepisów UE oraz regulacji krajowych, Zasady podziału odpowiedzialności: podmiot realizujący przewóz, kierowca, osoba zarządzająca transportem.
3.[SANKCJE] Kary finansowe, inne formy dyscyplinowania przewoźników i kierowców, ocena reputacji,
4. [ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO] Planowanie czasu pracy i czasu jazdy, określenie definicji związanych z dyrektywą 15/2002/WE,
5. [OKREŚLENIE NORM PRAWA] Przepisy obowiązujące w transporcie drogowym dotyczące czasu pracy kierowców:
◾Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców – najważniejsze kwestie,
◾Rozporządzenia 561/2006 – okresy aktywności kierowców (normy prowadzenia i odpoczynków) ,
◾Wyłączenia z obowiązku zachowania norm prowadzenia i odpoczynków kierowcy,
◾Rozporządzenie 165/2014 – urządzenia rejestrujące – zasady stosowania i eksploatacji,
6.[OKRESY AKTYWNOŚCI] Rozporządzenie 561/2006 - Normy czasu pracy kierowcy – okresy jazd, przerw, odpoczynków – zasady planowania, zapobieganie naruszeniom, dokumentowanie dni wolnych,
7. [BŁĘDY] Rozporządzenie 561/2006 - Błędy w planowaniu okresów aktywności, koszty wadliwej organizacji pracy przedsiębiorstwa,
8. [TACHOGRAFY] Rozporządzenie 165/2014 - Rejestracja aktywności przy użyciu tachografu cyfrowego i analogowego; obowiązki przedsiębiorców w związku z rejestracją aktywności: kontrole okresowe, kontrole wyrywkowe, analiza aktywności, procedury lokalizacji zachowań niezgodnych z prawem, odczyt i analiza danych, umiejętność oceny kierowców pod kątem wydajności na podstawie zapisu tachografu, umiejętność odczytu danych zawartych na wydruku,
9. [MANIPULACJE] Rozporządzenie 165/2014 - Ryzykowne zachowania kierowców – konsekwencje z tytułu manipulacji w zapisie; ryzyko osobowe pracodawcy i zarządzającego transportem,
10. [NORMY KRAJOWE] Ustawa o czasie pracy kierowców – aktywności z punktu widzenia naliczania wynagrodzenia: czas pracy, dyżur, pozostawanie w dyspozycji, przerwy.
11. [PLANOWANIE PRACY] Obowiązki ustalania rozkładów czasu pracy i tworzenia rozkładów czasu pracy i harmonogramów. Uwzględnianie wymogów Kp, ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia 561/2006 w jednym dokumencie.
12. [EWIDENCJONOWANIE CZASU PRACY] – Zasady sporządzania ewidencji czasu pracy; realizacja obowiązku ewidencjonowania przy użyciu tachografów analogowych, cyfrowych i w przypadku pojazdów bez tachografu. Właściwe wyliczanie wynagrodzenia. Różnice w rozliczeniu wynagrodzenia w formie ryczałtowej i standardowej.
13. [USTALANIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA] – Ustalanie wynagrodzenia za pracę, nadgodziny, godziny nocne i dyżury. Wybór metody płatności z uwzględnieniem opcji ryczałtowania.
14. [ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ] Zwrot kosztów podróży krajowej i okoliczności umożliwiające wypłatę diet zagranicznych. Skutki prawne, w tym podatkowe, nieprawidłowego ustalenia wysokości zwrotu kosztów podróży.
15. [KONTROLE W SIEDZIBACH PRZEDSIĘBIORSTW] – Cele kontroli prowadzonych przez PIP i ITD. Skutki niewłaściwej organizacji pracy kierowców. Skutki finansowe zawierania niewłaściwych regulacji w umowach o pracę. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników na podstawie Kp. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania w zakresie różnych kontroli.
16. [KONTROLE DROGOWE] Ustawa o transporcie drogowym - Zasady prawidłowego zachowania się kierowców w trakcie kontroli drogowej, prawa i obowiązki kierowców. Najczęściej popełniane błędy. Instrukcje zachowania się kierowców w czasie kontroli drogowej. Kontrole w innych krajach na podstawie regulacji niemieckich, francuskich, czeskich, szwedzkich i belgijskich.
17. [DOKUMENTACJA KONTROLNA] Ustawa o transporcie drogowym - Obowiązki wynikające z art. 87 ustawy o transporcie drogowym - dokumentacja kontrolna,
18. [PRAKTYKA] Case study – analiza praktycznych aspektów rozliczania czasu pracy,
19. [ZAKOŃCZENIE] Pytania ze strony uczestników szkolenia.
Do ulubionych CSK
Photo by Josh Hild from Pexels