Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Zgubiona, skradziona lub uszkodzona karta kierowcy
Utworzona: 2022-01-23

Co w takim razie powinien zrobić kierujący pojazdem? Jak się zachować? Czy może on kontynuować dalszą podróż bez takiej karty?

REKLAMA

Karta kierowcy w transporcie towarów i osób

Regulacje odnoszące się do karty kierowcy zostały zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.

Karta kierowcy jest kartą do tachografu. Dokumentem imiennym, który pozwala na identyfikację kierowcy oraz gromadzenie danych dotyczących podejmowanych przez niego czynności i aktywności. To zatem właśnie dane przechowywane na karcie stanowią podstawowy dowód w przypadku kontroli lub podczas analizy czasu pracy kierowcy.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 „Kierowca może posiadać nie więcej niż jedną ważną kartę kierowcy i jest uprawniony do posługiwania się jedynie jego własną imienną kartą kierowcy. Kierowca nie może posługiwać się kartą uszkodzoną lub kartą, której okres ważności upłynął”.

Organem uprawnionym do wydawania kart kierowcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie (PWPW).

Kradzież, zagubienie lub uszkodzenie karty kierowcy

Podczas wykonywania zlecenia może dojść do wielu różnych, nieprzewidzianych zdarzeń. Kierowcy muszą dlatego wiedzieć, jak powinni zachować się, gdy ich karta zostanie ukradziona, zgubiona lub ulegnie uszkodzeniu. Postępowanie na wypadek takich zdarzeń zostało uregulowane w ww. rozporządzeniu w art. 29 ust. 1-5.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia, zgubienia, skradzenia lub problemów z działaniem karty, kierowca jest także w każdym przypadku zobowiązany do wystąpienia o kartę zastępczą do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania w terminie 7 dni kalendarzowych. Organy te wydają kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie.

Każdą uszkodzoną lub działającą wadliwie kartę kierowca zwraca do właściwego organu państwa członkowskiego jego normalnego miejsca zamieszkania. Kierowcy po odesłaniu uszkodzonej karty do PWPW na wypadek kontroli powinni posiadać przy sobie kopię złożonego wniosku, w którym ubiegają się oni o wydanie duplikatu.

Jeżeli karta została ukradziona, kradzież ta musi zostać formalnie zgłoszona właściwemu organowi państwa, w którym dokonano kradzieży.

Zaginięcia karty kierowcy również dokonuje się w drodze formalnego zawiadomienia właściwych organów państwa członkowskiego, które ją wydało oraz właściwych organów państwa członkowskiego, które stanowi normalne miejsce zamieszkania kierowcy, o ile są to różne państwa.

Jak wygląda procedura zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia karty kierowcy w praktyce?

Jeżeli dojdzie do jednego z ww. zdarzeń, czyli zgubienia, kradzieży, uszkodzenia lub problemów z działaniem karty, a kierowca musi wyruszać w trasę, jest on zobowiązany do szczegółowego udokumentowania całego zdarzenia. Opis ten należy przygotować na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem podróży.

Jazda bez karty kierowcy wymaga przygotowania przez kierowcę dwóch wydruków z tachografu.

🚩 Wydruk pierwszy uzupełnia się na początku dnia, w chwili wyruszenia w drogę. Muszą zostać zawarte w nim: imię i nazwisko kierowcy, numer karty, numer prawa jazdy oraz podpis.
🚩 Wydruk drugi sporządza się po zakończeniu trasy. Kierowca powinien uwzględnić w nim wydarzenia, informacje dotyczące jego pracy od chwili sporządzenia pierwszego wydruku. Muszą być one możliwie jak najbardziej szczegółowe oraz oddające wszystkie najistotniejsze dane i wykonane czynności. Czas pracy, dyspozycyjność, podejmowane aktywności. Tutaj również umieszcza się najważniejsze dane identyfikujące, takie jak na pierwszym dokumencie.

Kto może złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy? Dowiesz się tego z materiału eksperckiego przygotowanego przez Kancelarią Transportową Legaltrans - tutaj.

Autor: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
Photo by Josh Hild from Pexels