Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Cudzoziemcy mogą uratować polski rynek pracy
Utworzona: 2021-10-18

Rozpoczynają się prace nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, od przyjętych w niej rozwiązań zależy, czy uporamy się z deficytem pracowników na naszym rynku pracy.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach są potrzebne polskiej gospodarce, która z uwagi na trendy demograficzne boryka się z niedostatkiem pracowników. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia przez kolejne lata. To od polityki migracyjnej zależy, czy Polska będzie krajem przyciągającym najbardziej wartościowych pracowników, czyli tzw. „talenty", czy będzie skazana na porażkę w wyścigu o najlepszych pracowników. Rozwiązania, jakie będą przyjęte w ramach nowej ustawy, wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Propozycje Konfederacji Lewiatan

🚩 Szybsza ścieżka obsługi tych pracodawców, w przypadku których nie ma wątpliwości, że przestrzegają prawa pracy i przepisów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców (tzw. „fast track") Czechy, Dania, Irlandia i Niemcy od 2020 roku, wdrożyły przepisy prawne przyśpieszające procedury imigracyjne, co jest związane z długoterminową polityką migracyjną tych państw.

🚩 Zmiany dotyczące zezwolenia na pracę, m.in.:
- określenie zakresu zadań i wysokości wynagrodzenia miesięcznego w ogłoszeniu o pracę tylko w przypadku, gdy jest wymagane
- ustalenie w ustawie zamkniętej listy dokumentów wystarczających do wydania pozwolenia (unikanie wielokrotnego wzywania celem przedłożenia dokumentów poświadczających te same zdarzenia/ fakty),
- weryfikacja kompetencji zawodowych cudzoziemca przez pracodawcę w trakcie rekrutacji. Obecnie urząd wojewódzki w czasie postępowania wzywa cudzoziemca o przedstawienie dyplomu, certyfikatu mających potwierdzić posiadane przez niego kwalifikacje.
- w przypadku pracowników wysokowykwalifikowanych - określenie jasnych, łatwo weryfikowalnych, kryteriów wydawania pozwolenia (np. poziom i kierunek wykształcenia, oferowane wynagrodzenie).

🚩 Zmiany w jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę wydawanym przez urzędy wojewódzkie
- wydłużenie okresu obowiązywania tego zezwolenia do 4-5 lat
- umożliwienie w okresie zatrudnienia przeniesienie cudzoziemca na stanowisko równorzędne lub wyższe po 3 miesiącach pracy z zachowaniem zasady, że jego warunki pracy nie mogą być gorsze niż określone w ogłoszeniu
- wyłącznie elektronicznie procesowanie aplikacji (zarówno złożenie, jak i procedowanie), także korespondencja z cudzoziemcem i pracodawcą wyłącznie w formie elektronicznej.

🚩 Zmiany w zakresie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Wprowadzenie długoterminowego pozwolenia na pracę, które może być uzyskane na podstawie uproszczonej procedury podobnej do tej, która dotyczy oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu cudzoziemca albo:
- wydłużenie możliwości świadczenia pracy z możliwością dalszego przedłużania bez restrykcyjnych ograniczeń,
- rozszerzenie możliwości korzystania z oświadczenia przez obywateli większej liczby państw (np. Albania, Czarnogóra, Serbia, Bośnia) oraz przez cudzoziemców podejmujących prace w zawodach deficytowych na rynku pracy.

Źródło: Konfederacja Lewiatan
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels