Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Krytyczny niedobór kierowców
Utworzona: 2021-10-01

Wielka Brytania tymczasowo łagodzi egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców we wszystkich sektorach towarowego transportu drogowego.

W odpowiedzi na prośby przedstawicieli branży Departament Transportu uzyskał zgodę na przedłużenie tymczasowego odstępstwa od zachowanych unijnych przepisów dotyczących godzin pracy kierowców w Anglii, Szkocji i Walii ze względu na utrzymujące się obciążenie lokalnych i krajowych łańcuchów dostaw. Powodem tego są wyjątkowe okoliczności wynikające z kumulujących się skutków pandemii, krytycznego niedoboru kierowców pojazdów ciężarowych oraz nietypowego schematu zachowań zakupowych na rynku paliwowym, co wpływa negatywnie na towarowy transport drogowy, powodując poważne obciążenie łańcucha dostaw.

Kto może skorzystać?

Odstępstwo może być wykorzystane jeśli zajdzie taka potrzeba przez każdego kierowcę, który prowadzi pojazd ciężarowy w Wielkiej Brytanii zgodnie z zachowanymi po brexicie unijnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców i przewozi towary. Złagodzenie nie jest ograniczone do określonych sektorów czy typów przewozów.

Przepisy dotyczące godzin pracy kierowców są ważnym środkiem służącym do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a z wszelkich odstępstw należy korzystać tylko w ostateczności, gdy zawiodły inne środki złagodzenia sytuacji. Dlatego z tymczasowego złagodzenia przepisów dotyczących godzin pracy kierowców mogą korzystać wyłącznie kierowcy i przewoźnicy.

Warunki korzystania

Z tymczasowego złagodzenia przepisów dotyczących godzin pracy kierowców można skorzystać jedynie wtedy, gdy zostały spełnione wszystkie 3 wymienione poniżej warunki.

1. Dowody potwierdzające negatywne skutki dla szerszej społeczności

Należy przedstawić dowód na to, że istnieje poważne ryzyko zagrożenia dobrostanu ludzi i/lub zwierząt lub załamania się konkretnego łańcucha dostaw, które będzie miało poważny wpływ na podstawowe usługi publiczne.

Przewoźnicy muszą uzyskać przekonujące potwierdzenie od swoich klientów, że takie ryzyko istnieje i że jest mało prawdopodobne, aby klient był w stanie zapobiec wystąpieniu ryzyka w inny sposób.

W przypadku transportu żywności, paliw i leków, chodzi o uniknięcie ryzyka dotkliwych niedoborów w punktach sprzedaży detalicznej, które byłyby ewidentne dla konsumentów.

W odniesieniu do tych sektorów i podstawowych usług publicznych, szkodliwymi czynnikami mogą być straty produkcji, które prowadziłyby do niedoborów. Niedobory w punktach sprzedaży detalicznej nie są jednak usprawiedliwieniem w przypadku wielu innych rodzajów towarów, takich jak artykuły budowlane, odzież czy też artykuły spożywcze i napoje na wynos.

2. Dowody na to, że skorzystanie z odstępstwa od przepisów doprowadziłoby do znacznej poprawy sytuacji

Obejmuje to dowody na to, że nie uda się zapobiec wystąpieniu ryzyka bez skorzystania z odstępstwa.

3. Bezpieczeństwo kierowcy nie może być zagrożone

Przewoźnicy i kierowcy pracujący na własny rachunek muszą ocenić ryzyko związane ze stosowaniem odstępstwa i wdrożyć odpowiednie środki kontroli i/lub środki łagodzące, tak aby bezpieczeństwo kierowcy, innych użytkowników dróg oraz osób zaangażowanych w załadunek i rozładunek nie było zagrożone.

Zarządzający transportem powinni upewnić się, że przeprowadzono ocenę ryzyka i wdrożono odpowiednie środki kontrolne. Powinni również nadal monitorować sytuację przez cały czas korzystania z odstępstwa.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę ryzyko zmęczenia i wpływ odstępstwa na sposób realizacji pracy zmianowej. Na przykład, jeśli zastosowano złagodzenie dotyczące dziennego czasu prowadzenia pojazdu, nie powinno się po nim stosować skróconego dziennego okresu odpoczynku. Takie odstępstwo należy stosować tylko w kontekście stabilnych czasów rozpoczęcia pracy zmianowej.

Należy pamiętać, że tymczasowe odstępstwo zostało wprowadzone przede wszystkim w celu zwiększenia niezawodności i odporności harmonogramów pracy i nie powinno być wykorzystywane do planowania dodatkowych dostaw.

Istotne jest również, aby korzystanie z odstępstwa było rzeczywiście uzgodnione z zaangażowanymi kierowcami.

Kierowców nadal obowiązują przepisy dotyczące transportu drogowego (czasu pracy) z 2005 r., które ograniczają dopuszczalny czas pracy (włącznie z prowadzeniem pojazdu), jaki kierowca może wykonywać w danym tygodniu do maksymalnie 60 godzin, przy średniej 48 godzin na tydzień, wyliczonej okresie minionych 17-26 tygodni.

Jeśli ktokolwiek ma podejrzenia, że kierowca lub przewoźnik łamie przepisy godzin dotyczące czasu kierowców (w tym warunki tymczasowego odstępstwa) powinien to zgłosić do Agencji ds. Standardów Kierowców i Pojazdów (DVSA).

Dozwolone jest, aby kierowca korzystający z odstępstwa wyjeżdżał poza granice Wielkiej Brytanii w okresie obowiązywania odstępstwa. Jednak odstępstwo dotyczy tylko jazdy na terenie Wielkiej Brytanii.

Szczegóły odstępstwa

Zachowane przepisy dotyczące czasu pracy kierowców w UE mogą być tymczasowo złagodzone w następujący sposób:
 • dzienny czas prowadzenia pojazdu można wydłużyć z 9 do 10 godzin do 4 razy w tygodniu (zamiast normalnego dozwolonego wydłużenia do 10 godzin 2 razy w tygodniu) – wszystkie pozostałe dzienne limity jazdy pozostają na poziomie 9 godzin
  LUB
 • wymóg korzystania z co najmniej 2 tygodniowych okresów odpoczynku, w tym co najmniej jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w wymiarze co najmniej 45 godzin w okresie 2 tygodni, można zastąpić alternatywnym dopuszczalnym rozkładem tygodniowych okresów odpoczynku, podanym poniżej, oraz zwiększyć dwutygodniowy czas jazdy z 90 do 99 godzin.
 • Alternatywny rozkład tygodniowych okresów odpoczynku

 • regularny tygodniowy okres odpoczynku nie jest wymagany w okresie 2 tygodni, pod warunkiem wykorzystania 2 skróconych tygodniowych okresów odpoczynku trwających co najmniej 24 godziny
 • następnie i do końca następnych 2 tygodni należy skorzystać z 2 regularnych tygodniowych okresów odpoczynku. Jednakże każde skrócenie tygodniowego odpoczynku należy zrekompensować w normalny sposób równoważnym okresem odpoczynku wykorzystanym przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.
 • ponadto każdy odpoczynek wykorzystany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku powinien być połączony z regularnym tygodniowym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 45 godzin (który można podzielić na 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku).

 • Odstępstwa tego nie można stosować w połączeniu z istniejącymi przepisami dotyczącymi jazdy w ruchu międzynarodowym, które w pewnych okolicznościach zezwalają na 2 kolejne skrócone tygodniowe przerwy na odpoczynek.

  Nie zaleca się korzystania z tego odstępstwa kierowcom wykonującym częściowo przejazdy międzynarodowe.

  Wszystkie pozostałe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców pozostają bez zmian, w tym wymóg odbywania przerwy trwającej co najmniej 45 minut po prowadzeniu pojazdu przez 4 godziny 30 minut.

  Czas obowiązywania

  Tymczasowe odstępstwo będzie obowiązywać od godziny 0:01 w dniu 4 października i potrwa do godziny 23:59 w dniu 31 października 2021 r.

  Wszelkie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku wykorzystane przed dniem 4 października muszą zostać uwzględnione i zrekompensowane w normalny sposób przed skorzystaniem z alternatywnego tygodniowego okresu odpoczynku dozwolonego w ramach tego odstępstwa.

  Jeżeli jakiekolwiek skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zostaną wykorzystane w ciągu 2 tygodni przed zakończeniem okresu objętego złagodzeniem (do 31 października), odpoczynek wyrównawczy należy wykorzystać zgodnie z opisem.

  Departament Transportu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wycofania lub przedłużenia złagodzenia, jeśli zmienią się okoliczności.

  Korzystanie ze złagodzonych przepisów

  Praktyczne wdrożenie tymczasowo złagodzonych przepisów powinno odbywać się w drodze porozumienia między pracodawcami a pracownikami i / lub przedstawicielami kierowców.

  Przewoźnicy muszą powiadomić Departament Transportu o zamiarze skorzystania z tego złagodzenia, wypełniając

 • formularz wstępnego powiadomienia i wysyłając kopię e-mailem na adres RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk

  Jeżeli Departament Transportu został już o powiadomiony o stosowaniu złagodzenia obowiązującego do 3 października, należy mimo tego wypełnić i złożyć ten formularz, jeśli zamierza się skorzystać ze złagodzenia w okresie do 31 października.

 • wypełnione powiadomienie uzupełniające z podaniem formy, w jakiej złagodzone przepisy będą wykorzystane należy wysłać e-mailem na adres RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk tydzień po zakończeniu okresu obowiązywania złagodzonych przepisów.

  Niespełnienie wymogu powiadomienia Departamentu Transportu będzie traktowane przez organy kontrolne jako niewłaściwe wykorzystanie złagodzonych przepisów i może stanowić podstawę do dalszego postępowania dochodzeniowego.

  Ponadto podróżując zgodnie z unijnymi przepisami regulującymi czas pracy kierowcy mają obowiązek odnotować na odwrocie kart tachografowych lub wydruków powody, dla których przekraczają normalnie dozwolone limity. Takie adnotacje stosuje się w nagłych wypadkach i są one niezbędne dla skutecznego egzekwowania przepisów.

  Departament zachęca przewoźników, którzy stoją w obliczu problemów wynikających z wysokiej ilości zleceń lub dużego odsetka absencji wśród kierowców, aby podjęli pilne działania w celu wykorzystania kierowców, którzy pracują w ograniczonym zakresie lub nie wykonują obecnie żadnej pracy.

  Źródło: gov.uk
 • Do ulubionych
  PREZENTACJA FIRMY
  MWB Trans - Mariusz Wieczorek


  NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

  NASZE WYWIADY

  OPINIE

  NASZE RELACJE

  REKLAMA
  Photo by Josh Hild from Pexels