Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zakup towaru z kraju trzeciego w opakowaniach do zwrotu
Utworzona: 2021-03-01

Zakup towarów w krajach trzecich, a następnie transport ich na terytorium Unii Europejskiej, obwarowany jest licznymi przepisami i procedurami, na ogół znanymi importerom. Sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy zakupiony towar przechowywany jest w opakowaniach przeznaczonych do zwrotu. O omówienie tego zagadnienia poprosiliśmy eksperta celnego, dr Izabellę Tymińską.

Kwestia opakowań traktowana jest przez poszczególnych importerów i eksporterów w różnoraki sposób. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest sprzedaż opakowania wraz z towarem lub jego wypożyczenie (powierzenie). W obrocie towarowym z zagranicą regulacje dotyczące opakowań określają konwencje międzynarodowe, których treść należy stosować przy przemieszczaniu towaru przez granice celne. W tym przypadku za opakowanie uznawać będziemy wszelkie przedmioty używane jako opakowanie lub przeznaczone do użycia jako opakowania – w stanie, w jakim są przywożone. W szczególności należą do nich: przedmioty użyte bądź przeznaczone do użycia jako zewnętrzne lub wewnętrzne opakowanie towaru, przedmioty użyte lub przeznaczone do nawijania, składania lub umocowania towaru – z wyłączeniem materiałów do opakowania przywożonych luzem (słoma, papier, wata szklana, wióry itp.) oraz wyposażenia transportowego, a w szczególności pojemników. Przez pojemniki w tym przypadku rozumiemy sprzęt przewozowy, taki jak skrzynia, cysterna lub kontener.

Wprowadzenie towaru na dane terytorium

Każdy towar przejeżdżający przez granice celne podlega obowiązkom dokonania formalności celnych. Za wprowadzenie towaru na dane terytorium należne jest cło i podatki. W tym miejscu należy podkreślić, iż prawo celne Unii Europejskiej, mimo wymogu obowiązkowego cła i podatków, daje narzędzia, aby tych danin nie płacić. Narzędzia te to procedury celne.

Unia Europejska składa się z 27 krajów, a część procedur celnych wymaga uzyskania pozwolenia od organów celnych na korzystanie z danej procedury. W celu uzyskania takiego pozwolenia bardzo często trzeba złożyć zabezpieczenie należności celno-podatkowych, czyli depozyt na należne cło i podatki, aby korzystać z danego towaru w danej procedurze. Pozwolenie to należy uzyskać w jednym z krajów członkowskich – a to oznacza, że przekraczając granicę celną UE do kraju członkowskiego przeznaczenia, trzeba dowieźć towar pod procedurą tranzytu i również pod zabezpieczeniem należności celno-podatkowych.

Opakowania wielokrotnego użytku

W przypadku opakowań wielokrotnego użytku o pozwolenie na korzystanie z procedury celnej – jaką jest odprawa czasowa z całkowitym zwolnieniem z cła – można wystąpić z wnioskiem w formie uproszczonej (jednorazowej) na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym. Wniosek należy złożyć w urzędzie celno-skarbowym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę firmy albo miejsce ksiąg handlowych. Do zwolnienia towaru do procedury celnej i otrzymania poświadczonego zgłoszenia celnego należy złożyć jednorazowe zabezpieczenie należności celno-podatkowych w wysokości należnego cła i podatków.

Po opróżnieniu opakowań należy je przygotować do wysyłki i zgłosić do procedury celnej, jaką jest powrotny wywóz po odprawie czasowej. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, który urząd zamknięcia mamy wpisany w pozwolenie, aby w tym konkretnym miejscu zgłaszać towar do procedury celnej. Towar po zgłoszeniu celnym oczywiście będzie musiał „podróżować” na procedurze celnej tranzytu, aby mógł dojechać do miejsca odprawy celnej dopuszczenia do obrotu towaru powracającego (ze zwolnieniem z opłaty należności celno-podatkowych).

Po odesłaniu towaru (opakowań) w czasie, na jaki zostało wydane pozwolenie, należy złożyć wniosek o rozliczenie procedury specjalnej i zwrot zabezpieczenia należności celno-podatkowych. Do tego rozliczenia należy przedłożyć komplet dokumentów z obydwu odpraw celnych.

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej to procedura celna – specjalna, w ramach której towary mogą być przywiezione na obszar państwa Unii Europejskiej w określonym celu. Możliwe jest to z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od należności przywozowych i podatków, po otrzymaniu pozwolenia oraz pod warunkiem, że towary są przeznaczone do powrotnego wywozu, w określonym czasie, bez poddawania ich jakimkolwiek zmianom. Innymi słowy – jest to procedura, w której bez dodatkowych nakładów finansowych można obracać użyczonymi opakowaniami wielokrotnego użytku.

Procedurę odprawy czasowej można łatwiej zastosować poprzez wykorzystanie Karnetu ATA. Jest to międzynarodowy dokument celny, gwarantowany w ramach międzynarodowego systemu gwarancji, w którym zaświadcza się, że opłaty i podatki zostaną uiszczone w razie naruszenia ustalonych warunków. Skrótowiec ATA to zestawienie pierwszych liter francuskiego i angielskiego określenia odprawy czasowej – Admission Temporaire / Temporary Admission. Wykupuje go właściciel towaru w Krajowej Izbie Gospodarczej i należy go rozliczyć w ciągu 12 miesięcy. Zastępuje on odprawy celne w procedurze wywozu, powrotnego wywozu, odprawy czasowej oraz tranzytu.

Podsumowując, nie ma możliwości obracania towarem międzynarodowo bez formalności celnych i zgłaszania do procedury celnej. W każdym z takich przypadków nastąpi nielegalne wprowadzenie towarów na dane terytorium, a to z kolei wiąże się z sankcjami karno-skarbowymi lub karnymi.

Autor: dr Izabella Tymińska, ekspert celny
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels