REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Kompleksowa obsługa prawna za zryczałtowaną stawkę
Utworzona: 2021-02-01

Pomoc prawna przydaje się przedsiębiorcom nie tylko w postępowaniach przed sądem, ale i wielu innych sytuacjach, np. w sporze z organem kontrolnym czy pracownikiem, przed zawarciem kontraktu itp. Nieznajomość prawa szkodzi i może słono kosztować.

Legaltrans to kancelaria prawna specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorstw transportowych wykonujących usługi w relacjach krajowych i międzynarodowych, a także firm spedycyjnych. Za zryczałtowaną stawkę miesięczną oferuje stałą obsługę prawną dostosowaną do indywidualnych wymagań przedsiębiorcy, który może wybrać jedną z usług, fragment oferty lub cały pakiet.

To propozycja dla wymagających przedsiębiorców, którym zależy na stałym dostępie do kompleksowych usług prawnych. Mogą dokonać wyboru spośród niżej wymienionych usług:

1. windykacja transportowa realizowana poprzez profilaktyczne monitorowanie przeterminowanych wierzytelności, jak i podejmowanie niezbędnych czynności w celu odzyskania należności (najpierw mediacja a docelowo wytoczenie powództwa);

2. reprezentacja podczas kontroli drogowych wykonywanych przez uprawnione służby na terenie RP lub w państwach członkowskich UE. W szczególności jest to wsparcie prawne podczas kontroli poprzez kontakt telefoniczny z kierowcą bądź dyspozytorem oraz funkcjonariuszem dokonującym czynności kontrolnych. Zakres usług obejmuje także sporządzenie pism wyjaśniających, sprzeciwów od wyroków nakazowych, składanie odwołań od nałożonych niesłusznie bądź wydanych z naruszeniem prawa decyzji administracyjnych, ze skargą do WSA włącznie;

3. sporządzanie i analiza prawidłowości zawieranych umów i kontraktów, a także wprowadzanych regulaminów. Usługa dotyczy w szczególności umów o samozatrudnienie z kierowcami niebędącymi pracownikami, wykonującymi przewozy na rzecz przedsiębiorcy transportowego, a także umów OC zawieranych przez przewoźnika lub spedycję;

4. reprezentacja podczas kontroli w przedsiębiorstwie dokonywanych przez przedstawicieli uprawnionych organów na terenie RP (dotyczy także postępowań wszczętych przez prokuratura, związanych m.in. z wypadkami komunikacyjnymi). Zakres usługi obejmuje w szczególności reprezentację podczas kontroli, weryfikację dostarczonych protokołów pokontrolnych, sporządzanie niezbędnych pism wyjaśniających, odwołania od nałożonych niesłusznie bądź wydanych z naruszeniem prawa decyzji administracyjnych, ze skargą do WSA włącznie;

5. stały kontroling dokumentacji, w tym m.in. dokumentów wynikających z ustaw Kodeks Pracy, o czasie pracy kierowców, o transporcie drogowym, a także związanych z rozporządzeniem 1072/2009 (WE) dla pracowników, kierowców, zarządzającego transportem oraz pojazdów przedsiębiorstwa;

6. doradztwo prawne obejmujące wszystkie obszary, po których porusza się firma transportowa (tj. konwencja CMR, konwencja TIR, umowa ATP, ustawa Prawo Przewozowe dla spedytorów lub dyspozytorów). Porada udzielana jest niezwłocznie w formie ustnej, a w przypadkach zapytań wymagających głębszej analizy – w formie pisemnej;

7. stała kontrola i optymalizacja wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy obejmująca monitoring regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, a także umów o pracę i cywilnoprawnych;

8. wprowadzenie procedur pozwalających na zabezpieczenie przed roszczeniami kierowców wytaczanymi przed sądami pracy oraz wydziałami cywilnymi sądów powszechnych (wskazywanie odpowiednich systemów rozliczeniowych, optymalizacja składników wynagrodzenia, weryfikacja umów z samozatrudnionymi);

9. całodobowy telefon z tłumaczem – kierowcy mają możliwość skorzystania z pomocy tłumacza 24 godziny na dobę (wszystkie języki państw członkowskich UE oraz Europy Wschodniej). Tłumacze są wyspecjalizowani w obsłudze spraw związanych z realizacją przez zawodowych kierowców codziennych zadań (m.in. problemy przy podejmowaniu ładunków, kolizje i wypadki komunikacyjne, kontrole drogowe);

10. cykliczne szkolenia dla zarządu/ spedytorów/ kierowców obejmujące omówienie znowelizowanych aktów prawnych (online, w siedzibie przedsiębiorcy lub kancelarii);

11. gotowość zapewnienia zastępstwa procesowego w sprawach związanych z prawem transportowym;

12. alert prawny – szybka informacja o zmianie przepisów prawa regulujących wszystkie obszary działalności firm transportowych.

Jesteś zainteresowany przedstawioną ofertą? Zapraszamy do kontaktu:


Kancelaria Transportowa
LEGALTRANS Sp. z o.o.
ul. Batalionu Barbara 13, 33-101 Tarnów
www.kt-legaltrans.pl   kancelaria@kt-legaltrans.pl
NIP: 678 314 06 76   REGON: 122224943   KRS 0000395357

Do ulubionych

Fotografie


Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
Photo by Josh Hild from Pexels