REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN dotrzymuje słowa
Utworzona: 2021-01-04

Pojazdy ciężarowe MAN nowej generacji cieszą się w ciągu pierwszych 11 miesięcy od ich wprowadzenia na rynek dużym zainteresowaniem. Szczególnie pozytywnie przyjęto rozwiąza-nia skupiające się na kierowcy, wygodnej obsłudze, oszczęd-nym zużyciu paliwa i bezpieczeństwie oraz na kompleksowym pakiecie starannie dobranym pod kątem potrzeb kierowcy.

W listopadzie 2020 nowa ciężarówka MAN TGX otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę w branży pojazdów użytkowych. Podczas wirtu-alnej ceremonii dr Andreas Tostmann, prezes zarządu MAN Truck & Bus, odebrał z rąk przewodniczącego jury ITOY, Gianenrico Griffinie-go te cenną nagrodę. Jury, w skład którego wchodzi 24 branżowych dziennikarzy reprezentujących najważniejsze europejskie specjali-styczne czasopisma poświęcone tematyce pojazdów ciężarowych, nagrodziło nową ciężarówkę MAN TGX za wyjątkowe osiągnięcia pod względem komfortu jazdy, warunków pracy i przebywania w kabinie, bezpieczeństwa, zapewnienia efektywności zużycia paliwa, możliwo-ści połączeń, innowacyjnych usług oraz filozofii leżącej u podstaw systemu obsługi i wyświetlania danych.

Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN wyznacza standardy w za-kresie komfortu, bezpieczeństwa, ekonomiczności, niezawodności, serwi-su, a także dostępności połączeń i cyfryzacji, dzięki czemu klienci MAN mogą teraz realizować swoje zadania łatwiej, efektywniej i bardziej skutecz-nie, zgodnie z głównym hasłem MAN „Simplifying Business”. Teraz, po upływie 11 miesięcy od uroczystej prezentacji w hiszpańskim Bilbao, można już stwierdzić, że nowa generacja ciężarówek MAN dotrzymuje słowa.

Wyróżnienie innowacyjnego stanowiska pracy kierowcy dwoma nagrodami za wzornictwo, potwierdzony podczas jazdy testowej TÜV Süd potencjał w zakresie redukcji zużycia paliwa, pozytywne oceny przez europejską prasę branżową oraz pozytywne informacje zwrotne otrzymywane od pierwszych klientów eksploatujących pojazdy MAN nowej generacji - to tylko nieliczne przykłady potwierdzające prawdziwość powyższego stwierdzenia.

Kierowca w centrum uwagi - nagroda za wzornictwo Design-Awards

Nowa koncepcja stanowiska pracy kierowcy przekonała ekspertów pod względem kształtu, pomysłu i funkcjonowania, gdyż umożliwia ona kierowcy intuicyjną obsługę licznych funkcji wspomagania i komfortu, w które wypo-sażone są ciężarówki MAN nowej generacji, bez konieczności odciągania uwagi od sytuacji na drodze. W tym celu pola wyświetlania i obsługi zostały od siebie tak oddzielone, aby informacje wizualne znajdowały się możliwie blisko osi wzroku skierowanego na drogę, zaś elementy obsługi były wy-godnie dostępne z pozycji siedzącej. Doskonałym przykładem przyjętej filozofii jest system MAN SmartSelect, dotychczas sporadycznie spotykany w pojazdach użytkowych. Zastosowane w nim funkcje pokręteł i przyci-sków do minimum ograniczają konieczność odrywania wzroku od sytuacji na drodze podczas obsługi menu infotaintment i nawigacji. Przemyślane stanowisko pracy kierowcy w ciężarówkach MAN nowej generacji zapewnia każdemu kierowcy – niezależnie od wieku, doświadczenia zawodowego lub zdolności technicznych – duży komfort obsługi, przyczyniając się do trwa-łego usprawnienia codziennej pracy. Aby osiągnąć ten cel, firma MAN prze-prowadziła na wczesnym etapie powstawania pojazdu ankietę wśród ponad 700 kierowców, a następnie uwzględniła przy projektowaniu otrzymane tą drogą informacje praktyczne.

Dla MAN było jasne: kierowca musi uczestniczyć w całym procesie projek-towania i znajdować się w centrum naszego zainteresowania. Tylko w ten sposób możemy jako producent dowiedzieć się, czego rzeczywiście po-trzebują kierowcy. Takie podejście spotkało się z bardzo pozytywnym od-zewem klientów i prasy specjalistycznej, a zdobycie wspaniałych nagród jeszcze raz udowodniło, że obraliśmy właściwą drogę tak z radością w głosie komentuje otrzymane wyróżnienia Dr. Andreas Tostmann, prezes zarządu MAN Truck & Bus.
Kolejnym aspektem, który obok koncentracji na potrzebach kierowcy już po pierwszych jazdach testowych wywarł ogromne wrażenie na międzynaro-dowej prasie specjalistycznej oraz na klientach, którzy zdążyli poznać w praktyce pojazd MAN TGX nowej generacji, jest znacznie mniejsze zużycie paliwa.

Najwyższa efektywność i ekonomiczność potwierdzone

Dzięki nowym koncepcjom układu napędowego, aerodynamiki i tempoma-towi MAN EfficientCruise, pojazdy ciężarowe MAN nowej generacji są osz-czędniejsze nawet o 8,2% w porównaniu z pojazdami poprzedniej generacji. Ten przewidywany przez MAN potencjał oszczędności został potwierdzony w praktyce podczas jazdy testowej zorganizowanej przez TÜV Süd. Po przejechaniu w sumie 684 kilometrów wynik był oczywisty. Podczas dwóch następujących bezpośrednio po sobie przejazdach na liczącej 342 kilometry trasie pomiarowej, obejmującej odcinki autostrady i drogi krajowej, nowy MAN TGX 18.470 Euro 6d zużył o 8,2% mniej paliwa w stosunku do pojazdu referencyjnego MAN TGX 18.460 poprzedniej wersji. Profil normalnej auto-strady odpowiadał w 90% trasom pokonywanym w europejskim ruchu dale-kobieżnym. Aby zapewnić porównywalność możliwości samego pojazdu, po przejechaniu połowy trasy w pojazdach testowych zamieniono naczepy i kierowców.

Niskie całkowite koszty utrzymania pojazdu są istotnym czynnikiem decy-dującym o sukcesie naszych klientów. Nasze pojazdy nowej generacji kon-sekwentnie projektowaliśmy pod kątem maksymalnej efektywności i eko-nomiczności, i cel ten udało nam się w pełni osiągnąć!! Bardzo się cieszy-my, że zostało to także potwierdzone testem przeprowadzonym przez nie-zależną organizację zajmującą się badaniami. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować naszemu całemu zespołowi za wspaniałą pracę, mówi Dr. Frederik Zohm, członek zarządu odpowiedzialny za prace naukowo-badawcze i projektowe w MAN Truck & Bus.

Nowe systemy wspomagania i bezpieczeństwa w celu zapobiegania wypadkom

Pojazdy MAN nowej generacji spotkały się z dobrym przyjęciem nie tylko na dalekich trasach. Ważne jest także bezpieczeństwo kierowców. Nowy MAN TGX został wyposażony w te istotne systemy wspomagania pracy kierow-cy.

Należy tu wymienić sprawdzone już systemy, takie jak system utrzymania pasa ruchu, który reaguje w przypadku niezamierzonego opuszczenia pa-sa, czy system hamowania awaryjnego MAN EBA, który pozwala uniknąć wypadku w wyniku najechania na inny pojazd, dzięki wcześniejszemu ostrzeżeniu kierowcy o grożącej kolizji, a w razie potrzeby dzięki urucho-mieniu pełnego hamowania aż do zatrzymania pojazdu – zakres funkcji tego systemu wykracza nawet poza rozwiązania wymagane przepisami obowią-zującego prawa. Na życzenie instalowane są też nowe systemy wspoma-gania kierowcy. Oparty na radarze system wspomagania kierowcy przy skręcaniu wysyła optyczne i akustyczne sygnały w przypadku, gdy w słabo widocznej strefie po prawej stronie pojazdu znajdują się inni uczestnicy ru-chu, na przykład rowerzyści, co przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia na skrzyżowaniach. Rozszerzoną funkcją jest system wspomagania przy zmianie pasa jazdy, który ostrzega kierowcę przed zbliżającymi się z tyłu pojazdami zarówno po stronie kierowcy, jak i pasażera, co dotychczas jest jedynym tego typu zastosowaniem na rynku. Dostępny jest także nowy asystent jazdy w korkach, który pozwala na znaczne ograniczenie zmę-czenia kierowcy. Jako rozszerzenie dotychczasowej funkcji ACC Stop&Go może być on aktywowany w zakresie niskich prędkości do 40 km/h i dopóki nie zostanie osiągnięta prędkość 60 km/h samodzielnie steruje układem napędowym, hamowania i kierowania, a w razie potrzeby hamuje za zwal-niającym pojazdem aż do zatrzymania, po czym samoczynnie ponownie rusza. Mapy wprowadzone do systemu nawigacji umożliwiają aktywację tego systemu wyłącznie na autostradach. Aby korzystać z asystenta jazdy w korkach kierowca musi cały czas trzymać ręce na kierownicy.

Obok dążenia do wyposażenia pojazdu w perfekcyjne rozwiązania tech-niczne, firma MAN Truck & Bus systematycznie pracuje nad rozwojem i doskonaleniem wszystkich produktów i usług związanych z pojazdami cię-żarowymi MAN nowej generacji.

Nowe serwisy cyfrowe poprawiają dostępność pojazdów

Serwis MAN Now to nowy, wyższy poziom cyfrowego zarządzanie pojaz-dami. Został on zaprezentowany w ramach wprowadzenia na rynek pojaz-dów nowej generacji i poprzez aktualizację online umożliwia klientom wypo-sażenie posiadanego pojazdu MAN nowej generacji w dodatkowe funkcje, bez konieczności odprowadzania pojazdu do serwisu. Aplikacja „Online Traffic" udostępnia kierowcy aktualne dane dotyczące sytuacji na drodze, które umożliwią ominięcie korków, a „Map-Update" poprzez aktualizację map zaopatruje kierowcę w aktualne informacje dotyczące przebiegu trasy. W ten sposób doraźne blokady dróg lub prowadzone prace drogowe mogą zostać szybko uwzględnione przez nawigację. Te dwie pierwsze funkcje będą stopniowo uzupełniane o kolejne.

Nasze przyszłe projekty idą jeszcze dalej, rozwiązania cyfrowe nie ograniczają się już tylko do operacyjnego wykorzystania pojazdów. Teraz przy pomocy instrumentów cyfrowych można modyfikować pojazdy aż do platform cyfrowych, stają się one zintegrowanym i aktywnym elementem procesów logistycznych naszych klientów i udostępniają dane dla całego logistycznego ekosystemu, mówi Niklaus Waser, Senior Vice President Digital Transformation & Business Models.
Wraz z ciężarówkami nowej generacji firma MAN zapewnia klientom i kie-rowcom nie tylko przyszłościowe rozwiązania, ale także wszystko, co od początku w swojej ciężarówce MAN cenią i czego od niej oczekują, lecz w jeszcze lepszym wykonaniu. Dzięki konsekwentnie uwzględnianym potrze-bom kierowcy oraz dużej efektywności pod względem zużycia paliwa, już teraz napływają bardzo pozytywne opinie od naszych klientów.

Istotne są także osobiste relacje z klientem i przede wszystkim wyjątkowa kompetencja w branży, którą MAN Truck & Bus budował przez ponad 100 lat, zdobywając doświadczenia związane z pojazdami użytkowymi.

MAN gwarantem osobistego i silnego partnerstwa

Po zaprezentowaniu nowych pojazdów MAN TGL, TGM, TGS i TGX prze-znaczonych do realizacji zadań na budowie, z napędem na wszystkie koła i w wersji pojazdów dostawczych stado lwów jest już kompletne. Pojazdy MAN nowej generacji w obu segmentach dostępne są w ramach bogatej palety produktów, dzięki czemu MAN może zaoferować perfekcyjne roz-wiązania uwzględniające wszystkie specyficzne wymagania branżowe. Klienci poszczególnych branż otrzymują od MAN idealnie wyposażone i przygotowane gotowe pojazdy i zawsze mogą liczyć na optymalne dosto-sowanie i współpracę z różnymi producentami zabudów.

Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels