REKLAMA

Turcja: ważna informacja dla przewoźników
Utworzona: 2020-05-21

Okólnik z dnia 14 maja 2020 r. wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Turcji dotyczący międzynarodowego transportu towarów.

REKLAMA
Pojazdom i kierowcom w transporcie międzynarodowym, z wyjątkiem wjazdów i wyjazdów przez przejścia graniczne z Iranem i Irakiem (przez te przejścia mogą tylko wyjeżdżać kierowcy-obcokrajowcy, pod warunkiem, że ponownie nie będą wjeżdżać), przejeżdżającym przez Turcję w tranzycie oraz wjeżdżającym/wyjeżdżającym do/z Turcji udzieli się zezwolenia na wjazd/przejazd w przypadku spełnienia niżej wymienionych warunków:
 • Znosi się postanowienia okólników z dnia 9 i 27 kwietnia oraz 8 maja 2020r.
 • POJAZDY I KIEROWCY PRZEJEŻDŻAJĄCE PRZEZ TURCJĘ W TRANZYCIE

 • Kierowca pojazdu zostanie poddany w ramach walki z koronawirusem kontroli stanu zdrowia przez odpowiednie jednostki i osoba/-y u których stwierdzi się występowanie symptomów w/w choroby, nie uzyska/-ją zgody na przejazd.
 • Wjeżdżające pojazdy zostaną poddane dezynfekcji.
 • Kierowcy podczas odpoczynków i możliwości bezpośredniego kontaktu z innymi osobami na terenie kraju są zobowiązani do noszenia maski, zaś w kabinie powinna być zapewniona wystarczająca ilość maseczek, środków dezynfekcyjnych oraz art. spożywczych na dłuższy okres.
 • Władze celne określą trasy i postoje pojazdów przejeżdżających tranzytem przez Turcję. System śledzenia pojazdów zapewni, by te pojazdy jak najszybciej opuszczały teren Turcji.
 • W wyznaczonych przez władze celne punktach odpoczynku, odpowiednie władze wojewódzkie/powiatowe zapewnią odpowiednie środki sanitarne i bezpieczeństwo.
 • Przy wjeździe kierowcy zostają poinstruowani i podpisują zobowiązanie do niezatrzymywania się – oprócz sytuacji koniecznych – poza wyznaczonymi miejscami, pod rygorem zastosowania kar przewidzianych Ustawą o Higienie Powszechnej.
 • Przed wjazdem należy upewnić się, czy pojazd zostanie wpuszczony do kolejnego kraju po przejeździe tranzytowym; w przypadku wyjazdu i niewpuszczeniu do kraju, będącego celem wjazdu po wyjeździe tranzytowym z Turcji, pojazd nie zostanie z powrotem wpuszczony.
 • KIEROWCY WJEŻDŻAJĄCY DO TURCJI

 • Kierowca pojazdu zostanie poddany w ramach walki z koronawirusem kontroli stanu zdrowia przez odpowiednie jednostki i po dokonaniu oceny zdrowotno – epidemiologicznej:

 • a. W przypadku stwierdzenia symptomów choroby:
   - Kierowcy tureccy, zostaną skierowani do wyznaczonego miejsca kwarantanny/leczenia. Dane osobowe i adres pobytu zostaną przekazane odpowiednim Dyrekcjom Oddziałów Opieki Zdrowotnej w celu zapewnienia niezbędnych kontroli.
   - Kierowcy-obcokrajowcy nie otrzymają zgody na wjazd.

  b. W przypadku niestwierdzenia symptomów choroby:
   - Kierowcy tureccy, zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę domową, jednakże będą mogli przed jej zakończeniem wyjechać za granicę do wyznaczonego miejsca kwarantanny/leczenia. Dane osobowe i adres pobytu zostaną przekazane odpowiednim Dyrekcjom Oddziałów Opieki Zdrowotnej w celu zapewnienia niezbędnych kontroli.
   - Kierowcy-obcokrajowcy, po zadeklarowaniu opuszczenia naszego kraju w jak najkrótszym czasie, otrzymają zgodę na wjazd bez obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny. Kierowcy-obcokrajowcy zobowiążą się, że w przypadku stwierdzenia u siebie podczas przebywania na terenie naszego kraju pojawienia się symptomów infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności, itp.) zgłoszą się do najbliższej placówki ochrony zdrowia.
   - Kierowcy-obcokrajowcy zostaną poinformowani przez odpowiednie jednostki MSW RT, że podczas odpoczynków i możliwości bezpośredniego kontaktu z innymi osobami na terenie kraju są zobowiązani do noszenia maski, zaś w kabinie powinna być zapewniona wystarczająca ilość maseczek, środków do dezynfekcji rąk oraz art. spożywczych na dłuższy okres, a w razie potrzeby miejsca odpoczynku mogą być wyznaczane przez władze oraz podlegać eskorcie podczas podróży.

 • Wjeżdżające pojazdy zostaną poddane dezynfekcji.
 • Tak dla kierowców tureckich jak i obcokrajowców władze określą trasy przejazdu oraz miejsca odpoczynku oraz zapewnią odpowiednie środki sanitarne i bezpieczeństwo. Kierowcy ci zostaną poinformowani przez odpowiednie jednostki MSW RT i podpiszą zobowiązanie do niezatrzymywania się – oprócz sytuacji koniecznych – poza wyznaczonymi miejscami, pod rygorem zastosowania kar przewidzianych Ustawą o Higienie Powszechnej.
 • Kierowcy/pojazdy, przewożące pilne z punktu widzenia naszego kraju transporty leków, artykułów medycznych i artykułów spożywczych będą miały pierwszeństwo wjazdu.
 • ZASADY STOSOWANE W KURSACH RO-RO

 • W ramach przewozów RoRo przewożone będą naczepy/przyczepy/kontenery, nie zezwala się na przewóz pasażerów. W stwierdzonych przez Dyrekcję odpowiedniego portu morskiego wyjątkowych przypadkach, gdy koniecznym jest zabranie na pokład kierowcy, zostanie on poinformowany przez Dyrekcję odpowiedniego portu morskiego o wszystkich wymogach i restrykcjach przewidzianych w niniejszym okólniku, które będą stosowane również wobec niego przy wjazdach/wyjazdach.
 • Na trasach między portami:
  1. - Zonguldak-Czarnomorsk (Ilyıchevsky),
   - Stambuł (Haydarpaşa)-Czarnomorsk (Ilyıchevsky),
   - Karasu-Czarnomorsk (Ilyıchevsky),
   - Konstanta-Karasu,
   - Taşucu-Trypolis,
   - Mersin-Hayfa kierowcom udzielać się będzie zgody na zaokrętowanie.
 • Dyrekcja odpowiedniego portu morskiego poinstruuje kapitana i załogę statku o konieczności zachowania izolacji społecznej pomiędzy załogą statku i innymi pasażerami – jeśli są oraz kierowcami, którzy zakwalifikują się do zaokrętowania na podstawie zasad opisanych w p. 1 i 2.
 • Ciężarówki, wpływające do naszego kraju kursami RoRo przed przekazaniem kierowcy będą poddane dezynfekcji – w szczególności kabiny kierowcy.

 • Źródło: gov.pl
  Do ulubionych
  Photo by Josh Hild from Pexels