REKLAMA

Kierowcy pracujący w zagranicznych firmach a obowiązek kwarantanny
Utworzona: 2020-03-26

W związku z ogromną ilością pytań dotyczącą kierowców pracujących w firmach zagranicznych i ich sytuacji związanej z obowiązkiem kwarantanny staramy się przeprowadzić analizę obowiązujących przepisów.

REKLAMA
Ministerstwo Transportu oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydały dotychczas jednoznacznej interpretacji tych przepisów.

W dniu 24 marca Rozporządzeniem Ministra Zdrowia został uchylony punkt 1 w § 2 w ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., który brzmiał:

6. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:
1) w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tych państwach;

Oznacza to, że osoby przekraczające granicę w celu dotarcia do miejsca pracy, zobowiązane będą do odbycia obowiązkowej, 14 dniowej kwarantanny.

Jednocześnie nie zostały zniesione punkty 3 oraz 4, które brzmią:
6. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:
3) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;
4) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).


Wiele osób interpretując przepisy sugeruje się zapisem, który obowiązywał od 20 marca 2020 r., w chwili obecnej został on jednak uchylony więc brzmienie rozporządzenia jest takie, jak powyżej (redakcja celowo pomija punkt 2 dotyczące załogi statku, aby nie wprowadzać dodatkowych niejasności). Zdaje się zatem, że mimo zmian, które obowiązywać mają od 27 marca 2020 r. kierowcy zawodowi opisani szczegółowo w punktach 3 i 4 nie będą poddawani obowiązkowej kwarantannie związanej z pandemią koronawirusa. Pamiętać należy jednak, że sytuacja kierowcy zmieni się kiedy będzie on wykazywał oznaki zarażenia.

Powyższe informacje są próbą interpretacji przepisów, w celu ułatwienia naszym użytkownikom zrozumienia obowiązujących przepisów. Nadal staramy się uzyskać potwierdzoną, jednoznaczną informację wśród ekspertów oraz organów zarządzających.

Do ulubionych