REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Znak towarowy i jego znaczenie w walce z nieuczciwą konkurencją
Utworzona: 2018-08-22

Rosnące natężenie konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz wszechobecna komercjalizacja usług powoduje stosunkowo szybki wzrost znaczenia prawa własności intelektualnej we wszystkich branżach.

W dzisiejszych realiach przedsiębiorcy z branży TSL otoczeni są programami komputerowymi i rozwiązaniami telematycznymi, które często są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danego podmiotu, a także rozpoznawalnymi w branży nazwami firm czy logo, które następnie wykorzystywane są na różnych produktach poczynając od stron internetowych, aż po produkty reklamowe oraz firmową flotę. Coraz większego znaczenia nabiera także know-how i tajemnica przedsiębiorstwa. Wszystkie powyższe dobra niematerialne mogą być kopiowane oraz wykorzystywane przez konkurencję, aby wprowadzić w błąd klientów, narażając tym samym przedsiębiorców nie tylko na starty finansowe, lecz także utratę renomy. Dlatego też mając na uwadze korzyści, które są lub mogą być osiągane przez przedsiębiorców dzięki odpowiedniemu zarządzaniu własnością intelektualną- należy zauważyć, że świadomość dotycząca możliwości ochrony prawnej oraz wykorzystania istniejących w tym celu instrumentów prawnych powinna w najbliższym czasie wzrosnąć także wśród branży TSL.

Na początku warto wskazać, że zarówno nazwa konkretnej usługi, jak i nazwa pod jaką prowadzone jest przedsiębiorstwo, a także wykorzystywane logo mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy. Na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Zgodnie natomiast z unijnym rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, unijny znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Jeżeli zaś chodzi o kwestię ochrony znaków towarowych wskazać należy trzy sposoby ich rejestracji, ze względu na zakres terytorialny ochrony. Przede wszystkim znak towarowy można objąć ochroną na terytorium Polski, wówczas poprzez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego, choć prawo takie może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne dziesięcioletnie okresy. Następną możliwością jest dokonanie rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego, którego zakres terytorialny obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przepisy unijne wskazują zaś, że rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku. Prawo wyłączne przewidziane w tym przepisie zostaje przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje. Warto w tym miejscu zauważyć, że rejestracja Wspólnotowego Znaku Towaru jest o tyle interesująca, iż na jej podstawie można także dokonać zgłoszenia międzynarodowego, rozciągając tym samym zakres terytorialny zgłoszenia z obszaru Unii Europejskiej na inne Państwa, które są objęte Porozumieniem Madryckim. To właśnie możliwość rejestracji Międzynarodowego Znaku Towarowego jest ostatnią z możliwości rejestracji znaku towarowego, zaś zgłoszenie międzynarodowe wnoszone jest do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organisation). Ochrona na Międzynarodowy Znak Towarowy udzielana jest podobnie jak w pozostałych przypadkach na okres dziesięciu lat, z możliwością jej wielokrotnego przedłużania, z tym jednak zastrzeżeniem, iż przedmiotowa ochrona przez pierwsze pięć lat ma charakter warunkowy.


Ponadto, należy zauważyć, że usługi świadczone obecnie przez przedsiębiorstwa z branży TSL, coraz częściej przyjmują formę usług kompleksowych, traktowanych jako indywidualne, innowacyjne procesy logistyczne, nie zaś usługi polegające jedynie na zorganizowaniu oraz zrealizowaniu przewozu. Efektywność oraz umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem jest bezpośrednio związana z poziomem konkurencyjności przedsiębiorstw z branży TSL, co z kolei coraz mocniej związane jest z doborem oraz zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, wspomagających realizację usług. Dlatego też inwestując w kosztowne innowacyjne rozwiązania telematyczne, które są tworzone lub dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego przedsiębiorstwa należy już na etapie ich projektowania zadbać o odpowiednie zabezpieczenie prawne. Coraz więcej przedsiębiorstw, także z branży TSL mających na uwadze nie tylko wzrost konkurencyjności, a co za tym idzie także potrzebę podniesienia jakości świadczonych usług, ma świadomość, że odpowiedni proces zarządzania własnością intelektualną, która integralnie towarzyszy przedsiębiorcom, może spowodować wzrost korzyści związanych z tą częścią składową majątku ich przedsiębiorstw.

Podsumowując, coraz więcej sporów prawnych wiąże się z bezprawnym wykorzystywaniem przez konkurencję znaków towarowych należących do firm cieszących się renomą oraz zaufaniem w branży. Dlatego też zarejestrowany znak towarowy może stanowić nie tylko cenne dobro stanowiące część majątku przedsiębiorstwa, lecz także znacząco wzmacniać pozycję przedsiębiorcy w dochodzeniu swoich roszczeń podczas ewentualnych sporów z nieuczciwą konkurencją- mających na celu orzeczenie obowiązku zaniechania bezprawnych działań konkurencji, jak i uzyskanie odpowiedniej rekompensaty finansowej. Dlatego też, Kancelaria Transportowa LEGALTRANS oferuje swoją pomoc w zarządzaniu prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz know-how stanowiącymi składniki majątków przedsiębiorstw z branży TSL, aby zabezpieczyć przedsiębiorców przed naruszeniem ich praw własności intelektualnej, a także wspierać w skutecznej walce z nieuczciwą konkurencją oraz prowadzeniem tzw. marketingu podstępnego.


+ 48 531 560 920


kancelaria@kt-legaltrans.pl

Dane firmy:
Chemiczna 138, 33-100 Tarnów
NIP: 6411704160 REGON: 273280290
KRS: 092556800
Do ulubionych

Fotografie


Kancelaria Transportowa LEGALTRANS