Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

EKUZ i ważne informacje dla osób pracujących za granicą

Utworzona: 2024-03-31


Wyjeżdżając za granicę na wakacje lub do pracy na krócej niż 12 miesięcy, warto zadbać o kartę EKUZ czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

EKUZ jest dokumentem, który umożliwia osobie objętej publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, korzystanie z opieki medycznej podczas pobytu tymczasowego w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w krajach:
◾ Unii Europejskiej (UE),
◾ Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii,
◾ na francuskich terytoriach zamorskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
◾ na portugalskich terytoriach zamorskich: Azory i Madera,
◾ na hiszpańskich terytoriach zamorskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

🚩Nie obowiązuje natomiast:
◾na Wyspach Normandzkich i wyspie Man
◾w Monaco, San Marino i Watykanie.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.
Za EKUZ nic nie płacisz. Otrzymasz ją, jeśli obejmuje Cię ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.
Korzystając z EKUZ za granicą należy pamiętać, że podlega się obowiązkom i korzysta z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi się takie koszty.

Jak uzyskać EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć:

1. Osobiście w oddziale NFZ, wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną
◾ pobierz wniosek w oddziale NFZ, uprawnionej delegaturze lub TUTAJ, wypełnij i podpisz wniosek,
◾ złóż wypełniony i podpisany wniosek w oddziale NFZ lub uprawnionej delegaturze lub prześlij na jej adres,
◾ gdy wyjeżdżasz w związku z pracą – wyślij e-mailem zeskanowany wniosek (POBIERZ ⬅KLIK) na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl.

2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)

3. Przez Internetowe Konto Pacjenta - zaloguj się i wejdź w zakładkę „Moje konto”. Poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację o karcie EKUZ. Kliknij w „Złóż wniosek”.

Turystyczny wniosek o EKUZ złożysz on-line tylko przez IKP lub ePUAP. Nie ma możliwości wysłania go e-mailem. Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.

Jak długo się czeka?

EKUZ dostajesz od ręki w przypadku składania wniosku osobiście. W innym przypadku trwa to do 5 dni, ale od czerwca do września oddział wojewódzki może wydłużyć okres rozpatrzenia wniosku do kilkunastu dni. Jeśli składasz wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta, otrzymasz informację o wygenerowaniu karty lub o negatywnej weryfikacji wniosku i jego odrzuceniu wraz z podaniem przyczyn takiej decyzji. Jeśli za pośrednictwem IKP lub ePUAP, możesz sprawdzić online jego status. Wejdź na stronę Status sprawy i wprowadź identyfikator sprawy, który przyjdzie na Twój adres e-mail.

Jak długo ważna jest EKUZ?

🚩20 lat karta wydana dla osób, które:
◾ pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.
◾ do 18. roku życia karta wydana dla osób, które:
◾ są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
mają własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierają rentę
5 lat karta wydana dla osób, które:
◾ pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni
◾ nie mają skończonych 18 lat i ubezpieczenia, ale mają obywatelstwo polskie

🚩3 lata karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:
◾ są zatrudnione
◾ prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą
◾ pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne

🚩18 miesięcy karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:
◾ pobierają rentę i mają więcej niż 18 lat
◾ są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 lat
◾ są studentami, uczniami, doktorantami
◾ są uczniami, mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia

🚩6 miesięcy karta wydana dla:
◾ nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP
◾ nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
◾ dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP
◾ zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
◾ osób wykonujących pracę nakładczą

🚩2 miesiące karta wydana dla:
◾ bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,
◾ niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

🚩W innych przypadkach:
📌 90 dni karta wydana dla osób, które:
◾ spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
📌42 dni karta wydana dla:
◾ kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

❗Pamiętaj, że Karta EKUZ nie zastępuje prywatnego ubezpieczenia turystycznego, dlatego zaleca się posiadanie obu dokumentów podczas podróży zagranicznych.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels