Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Dzień Służby Celnej
Utworzona: 2022-09-21

To polskie święto obchodzone corocznie 21 września, na mocy zapisu ustawy z 1999 roku, w celu podkreślenia znaczenia tej formacji dla gospodarki i społeczeństwa kraju, a także Unii Europejskiej (z racji powstania unii celnej 1 lipca 1968). Jest to święto wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SC.

W dniu patrona celników, św. Mateusza uroczyście wręczane są awanse, wyróżnienia i odznaczenia. Organizowane są także plenerowe imprezy dla celników i ich rodzin.

Służba Celno-Skarbowa jest wyodrębniona w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, powstałą w wyniku połączenia administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zadania realizowane przez Służbę Celno-Skarbową, poza wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu finansowemu państwa, polegają na zapewnianiu ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

Do zadań Służby Celno-Skarbowej pozostaje także realizacja polityki w zakresie przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium RP oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja czy materiały wybuchowe.

Ponadto do zadań funkcjonariuszy tej formacji należy rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, określonym w art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez organy celno-skarbowe.

Tego dnia życzymy wszystkim funkcjonariuszom satysfakcji z wykonywanej pracy i pomyślności w życiu osobistym jak również zawodowym.
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels