Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

BOTM

Od 2 sierpnia kary za nieprzekazanie kierowcom informacji dotyczących warunków pracy

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami, które dotyczą delegowania w transporcie, poprosiliśmy o komentarz Mariusza Bukowskiego z BOTM.info.

Z informacji medialnych wynika, że przed oddelegowaniem swoich kierowców za granicę przewoźnicy muszą udostępnić im linki do oficjalnych stron internetowych z warunkami płacy i pracy w państwach członkowskich, w których zostaną oddelegowani. Kto o tym zapomni, ryzykuje karą 4 poziomu.

Mariusz Bukowski: Nowe zasady dotyczące pracowników delegowanych wprowadza Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, która powinna zostać wdrożona przez Państwa Członkowskie UE w terminie do 2 sierpnia 2022 roku.

Zgodnie z zapisami dyrektywy, pracownicy wysyłani za granicę powinni otrzymać dodatkowe informacje odpowiednie do ich sytuacji. W przypadku następujących po sobie przydziałów zadań w kilku państwach członkowskich lub państwach trzecich powinna istnieć możliwość zbierania tych informacji w odniesieniu do kilku zadań i późniejszej ich modyfikacji w przypadku zmian.

Nowe przepisy wymagają, aby pracodawca przekazał dokumenty zawierające informacje dotyczące warunków zatrudnienia najpóźniej przed wyjazdem pracownika i aby dokumenty te zawierały co najmniej następujące dodatkowe informacje:
 państwo lub państwa, w których praca za granicą ma być wykonywana oraz przewidywany czas trwania tej pracy;
 waluta, w której będzie wypłacane wynagrodzenie;
 w stosownych przypadkach, świadczenia pieniężne lub rzeczowe związane z wykonywaniem przydzielonej pracy;
 informacja, czy zapewniony jest powrót pracownika do kraju, a w stosownych przypadkach, o warunkach takiego powrotu pracownika.

Pracownik delegowany objęty dyrektywą 96/71/WE powinien być dodatkowo poinformowany o:
 przysługującym mu wynagrodzeniu zgodnie z obowiązującym prawem przyjmującego państwa członkowskiego;
 w stosownych przypadkach o dodatkach związanych z delegowaniem oraz o ustaleniach dotyczących zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania;

Dodatkowo pracownicy, którzy kwalifikują się jako pracownicy delegowani na podstawie dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, powinni zostać również poinformowani o jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej opracowanej przez przyjmujące państwo członkowskie, na której mogą znaleźć odpowiednie informacje o warunkach pracy mających zastosowanie do ich sytuacji.

Dyrektywa przewiduje, że o ile państwa członkowskie nie postanowią inaczej, obowiązki te mają zastosowanie, jeśli czas trwania pracy za granicą jest dłuższy niż cztery następujące po sobie tygodnie. Przyjmując założenie, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami wynikającymi z Pakietu Mobilności, kierowca w przewozach międzynarodowych powinien wrócić do miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy przed upływem czterech tygodni, mogłoby się wydawać, że nowe obowiązki informacyjne nie będą dotyczyły pracodawców sektora transportu drogowego. Jednak biorąc pod uwagę przykre doświadczenia wynikające z kontaktów z zagranicznymi służbami kontrolnymi, gdzie atrybut siły nie zawsze idzie w parze z siłą argumentu - należy z dużą ostrożnością podchodzić do realnej możliwości wyłączenia się polskich przewoźników z tych nowych obowiązków. Oczywiście najbliższe tygodnie zapewne pokażą, jaka w tym względzie zostanie przyjęta praktyka, ale z całą pewnością, począwszy od dnia 2 sierpnia 2022 roku należy jeszcze uważniej podchodzić do kwestii przestrzegania wszystkich, właściwych procedur związanych z planowaniem pracy oraz delegowaniem kierowców.

W Polsce postanowienia omawianej dyrektywy mają wprowadzić zapisy ujęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - projekt dostępny tutaj. Obejmuje szereg bardzo poważnych zmian w prawie pracy, jednak na dzień dzisiejszy pozostaje on w początkowej fazie procedowania a ostatecznie ustalony tekst nie został jeszcze przekazany do sejmu.

Autor: Mariusz Bukowski

Do ulubionych
BOTM


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels