System SENT idiotyzm jakiego nie ma w całej Europie
ID: 216135

To tylko PIS mógł wymyślić idiotyczny system nigdzie w europie oprócz Polski cysterny nie są tak ścigane bez względu czy neutral czy ADR jesteś do kontroli nie przejedziesz spokojnie granicy

~Hrabia
*.internetdsl.tpnet.pl

REKLAMA

Posty (32)

ese
2017-04-28 21:28:59
Na pewno tylko paliwa to dotyczy? A jeśli, to jakiego?
mobilek70
2017-04-28 21:45:53
systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz:

1) towarów objętych:

a) podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) o oznaczeniach:
19. 20. 21 Benzyna silnikowa (gazolina)
19. 20. 22 Benzyna lotnicza
19. 20. 23 Benzyna lakiernicza
19. 20. 24 Paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych
19. 20. 25 Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
1 9. 20. 26 Oleje napędowe
19. 20. 27 Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
1 9. 20. 28 Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
1 9. 20. 29 Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
2 0. 14. 74 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 8805; 80 % obj. nieoznaczonych znakami akcyzy
20. 14. 75 Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy
20. 59. 41 Preparaty smarowe
20. 59. 42 Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
20. 59. 43 Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe zawierających alkohol etylowy
20. 59. 57 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby chemiczne
20. 59. 58 Biodiesel
38. 12. 25 Oleje odpadowe
jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów,
b) pozycjami CN o oznaczeniach:
2207 - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone nieoznaczonych znakami akcyzy;
2707 - Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych ;
2710 - Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe ;
2905 - Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne;
2917 - Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne;
3403 - Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującym i, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych;
3811 - Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne;
3814 - Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów zawierających alkohol etylowy;
3820 - Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe zawierających alkohol etylowy;
3824 - Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
3826 - Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych;
jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów,
2) alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23. 11. 1993, str. 12, z późn. zm. 3) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm. ), w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;

3) suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce;

4) towarów innych niż wymienione w pkt 1 - 3, w stosunku do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków - określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.
Zgodnie z ust. 11 niniejszej ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, towary inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1 - 3, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega temu systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W chwili obecnej nie zostało wydane żadne rozporządzenie w tym zakresie.
ese
2017-04-28 21:46:57
Więc nie tylko cysterny?
mobilek70
2017-04-28 21:48:28
tylko głąby z kontroli nie wiedzą co mają kontrolować.

żądają od LPG, olei roślinnych i wszystkiego co w cysternie.
Nie zdziwię się jak jakiś mądry krokodyl za brak zgłoszenia na mleko lub serwatkę karę nałoży.

totalna niewiedza urzędników
mobilek70
2017-04-28 21:51:04
Nie tylko cysterny, mauzery się też łapią.
Tak że kontrabanda tylko w beczkach:)
ese
2017-04-28 21:53:07
2017-04-28 21:48:28 tylko głąby z kontroli nie wiedzą co mają kontrolować. "-

A jaki urząd jest właściwy do tego tematu?
mobilek70
2017-04-28 21:53:09
Wszystkim wożącym towary wrażliwe cierpliwości i powodzenia.
Przez pierwsze tygodnie *lnik będzie straszny.
mobilek70
2017-04-28 21:55:42
ITD, Służba Celna, Policja, SG. ŻW i coś tam jeszcze.
W ustawie masz wymienione.
Pierwsze pytanie kontroli to o kwit z rejestracji ładunku w SENT.
ese
2017-04-28 21:59:07
A jaka kara za niedotrzymanie wymagań? Zaczynając od kary dla kierowcy, bo to jest, a przynajmniej powinno być istotnym tu tematem?
ese
2017-04-28 22:04:43
2017-04-28 21:55:42 (... )
Pierwsze pytanie kontroli to o kwit z rejestracji ładunku w SENT. "-

Kwit? Na pewno?
mobilek70
2017-04-28 22:05:09
Szczegóły w ustawie, nie pamiętam ile dla kiero, ale dla przewoźnika do 48% wartości przewożonego ładunku.
Spekulant, spedycja zleci kontrabandę a kiero i przewoźnik zapłacą kare.
ese
2017-04-28 22:08:20
2017-04-28 22:05:09 Szczegóły w ustawie, nie pamiętam ile dla kiero.. "-

Się mi zdawa, że nie mniej jak 5000zł (pięć tysięcy złotych) . Stąd dziwi taki brak zainteresowania ze strony Fachowców
mobilek70
2017-04-28 22:08:34
kwit, w trakcie rejestracji transportu dostajesz numer i drukujesz kontrolkę z numerem.
kontrolujący w systemie wklepuje numer z kontrolki i ma wszelkie dane, co, z skąd do kogo.
W sumie proste, tylko żeby system się nie zawieszał
ese
2017-04-28 22:10:16
2017-04-28 22:08:34 kwit, w trakcie rejestracji transportu dostajesz numer i drukujesz kontrolkę z numerem. "-

A jeśli nie mam drukarki, a pamietam numer? Albo go sobie na dłoni wypiszę? To może być? Czy musi być z drukarki?
mobilek70
2017-04-28 22:12:38
pojęcia o tym nie mają stąd względny spokój.
Wydarzenia z ostatnich dni ( wożę tłuszcze roślinne płynne) wskazują że służby nie mają żadnej wiedzy a ty chcesz żeby Fachowcy wiedzieli.
Po majówce uniwerek parkingowy zacznie działać i się rozniesie:) :) :)
mobilek70
2017-04-28 22:16:09
Tego nie wiem.
Poza ogólnym przeczytaniem ustawy i zapisania sobie wykazu dla sprawdzenia czy na pewno mnie nie dotyczy nie zagłębiałem się w szczegóły. Każdy ma swój krzyż, mój to weterynaria na granicy i na szczęście drugiego mi nie dołożyli.
ese
2017-04-28 22:16:51
Szczęśliwi nieświadomi... :)
Zaś co do wiedzy, to jest ona, a przynajmniej powinna/musi być ciągle uzupełniana. W ślad radosnej twórczości Autorów tegoż wynalazku. Bo, na ile wiem, to nadal nie wiadomo jak miałoby wyglądać monitorowanie trasy przewozu. Jak i niedawno (chyba że to pomyłka) dołączono do w/w grupy także automaty do gry. Ogólnie mówiąc, wiodąca to jest ustawa o podatku VAT. Z niej reszta się bierze
mobilek70
2017-04-28 22:23:03
Akurat mój potomek:) duma tatusiowa targa lpg i był jakiś czas temu na szkoleniu w skarbówce.
Dalszy etap prac nad ustawą i jej rozszerzeniem to monitoring GPS z nakazem przechowywania danych 3 lata.

W sądzie wydruk z GPS żeby kierowcy złodziejowi udowodnić kradzież nie jest dowodem wiarygodnym, a dla skarbówki będzie żeby dowalić karę.
ese
2017-04-28 22:24:44
2017-04-28 22:16:09 Tego nie wiem.
Poza ogólnym przeczytaniem ustawy i zapisania sobie wykazu dla sprawdzenia czy na pewno mnie nie dotyczy nie zagłębiałem się w szczegóły.. "-

1. Wystarczy znać numer. Do tego przewoźnik dostaje kod m. in. do aktualizowania danych dotyczących przewozu.
2. Warto się wczytać głębiej, bo powyżej nie ma (a przynajmniej pobieżnie przelatując wzrokie mnie widziałem) informacji o pojemnościach/wagach jednostki pakowania, poniżej których temat nie ma zastosowania. Dla jednych produktów jest to n. p. poniżej 5 litrów. Dla innych 11. Dla jeszcze innych 16. I nie ma znaczenia, że takich pięciolitrowych opakowań będzie n. p. 20 ton.
ese
2017-04-28 22:26:15
2017-04-28 22:23:03 Akurat mój potomek:) duma tatusiowa targa lpg i był jakiś czas temu na szkoleniu w skarbówce.
Dalszy etap prac nad ustawą i jej rozszerzeniem to monitoring GPS z nakazem przechowywania danych 3 lata. "-

1. Potomka gratuluję :)
2. Właśnie. Byłoby poważniej, gdyby temat w całości dopracowany wprowadzano w życie. Miast jednej modyfikacji za drugą
mobilek70
2017-04-28 22:29:16
Tak jak mówię, na dziś mnie to nie dotyczy. Info o jakichkolwiek zmianach w prawie dostaję na bieżąco i przeglądam. Jak mnie dotyczy zagłębiam.
W ostatniej chwili wyrzucili olej rzepakowy co spotkało się z oburzeniem niektórych środowisk, a gdyby tego nie zrobili to już bym z tym jednym produktem podlegał.

1

mobilek70
2017-04-28 22:32:00
Można się spodziewać wg. zapisu ustawy że lada dzień minister właściwy wyda rozporządzenie i dorzucą towarów.
~Figo-Fago 1978
2017-09-29 14:11:46
WItam, czy jest tu ktos kto dostał juz karę za niezgłoszenie SENTa bądź np literówkę z numerze rej.. ?
Proszę o kontakt, czy sie odwołujecie, do kogo, z jakim skutkiem itp...
~Patologia
2017-10-08 15:00:01
Ja dostałem za brak SENTa 5 tyś, przewoźnik 20 tyś. Naczepa z towarem została zatrzymana. Odbior możliwy po okazaniu nr. Sent i załatwieniu konwoju (prywatna firma ochroniarska) Jechałem na rozładunek zagranicę. Przed granicą przejęła mnie celna oddała dokumenty i odprowadziła do samej granicy.
~Lord
2017-10-24 10:19:01
Podczepiam się pod prośbę o informowanie w temacie nakładanych kar i możliwości odwołania.
~nie
2017-10-24 10:37:15
wiecej roboty, ale jednak szara strefa dostaje po tylku, SENT jest wkurzajacy, ale korzysci VAT przynosi
Hrabia na wegrzech byl? O EKAER slyszal
~Kierowiec
2018-01-15 14:39:49
Ja tez dostalem 5 tys za nie zgloszony towar. Problem w tym ze nikt nie wiedzial ze jeden mauser podlega pod nie. Mandat nie przyjety. Skazany zaocznie. Odwolanie od wyroku. Wezwanie na sprawe w lutym.
~3lander
2018-08-22 13:49:21
Panowie, mowicie o cysternach, jaka jest w tej chwili zabawa z kontenerami.
System jest kompletnie nie przystosowany do transportu multimodalnego.
W ogole ten kto to projektowal - pozdro za kreatywnosc!
~Ł ysy
2018-08-22 15:07:08
ese. Nie żal ci czasu na tłumaczenie złamasom podstawowych zasad systemu.
I tak nie załapią istoty problemu.
Tekst o kwicie jest wyborny.
~alex
2019-05-18 18:23:14
zgłoszony sent, tylko pomylony numer naczepy, kierowca zmienił naczepe bo była awaria- mandat na firme 8 tys... czyste *y...
REKLAMA
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 3.226.254.115

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2019
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce