Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kurierka nocna a czas pracy?
ID: 262721

Witam..
Mam do was pytanie bo nie znalazłem na to żadnego paragrafu, artykulu.

Czy jeśli pracuje w godzinach nocnych na kurierce (Amazon, poczta Austria) to obowiązują mnie godziny nocne?
Mamy za ładunki o północy, o 9 rozładunek, później około 12 pauza 9h i powrót..

~Sławomir
*.135.2.76

REKLAMA

Posty (33)

Nadul
2021-11-13 16:37:33
Dla kogo kara za przekroczenie czasu pracy w porze nocnej?
Kara za to naruszenie przewidziana jest wyłącznie dla przedsiębiorcy
Może sz śmigać dalej, o ile się na to zgadzasz,

1

~kiero
2021-11-13 16:48:57
No tak. Kierowca nie placi, tylko szef, więc nie trzeba przestrzegać przepisów.
Typowe myślenie dziadkiermana.

1

Nadul
2021-11-13 16:53:04
o ile się na to zgadzasz

Doczytaj panie kolego do końca i potem komentuj.. bez odbioru

1

~kiero
2021-11-13 17:03:20
A kto się będzie godził na łamanie przepisów tylko z tego powodu?
Tylko dziad kierowca.

1

~Sławomir.
2021-11-13 17:23:43
Ccc w necie jesteś kozak a normalnie pewnie piz***.
Ziemniaki to możesz sadzic z omą jak jeszcze od twojego głupiego pier*** się nie powiesiła..
Na co mam się zgadzać? Na to że pracuje 12 dni w miesięcu po 24h? Z czego jeżdżę tylko 9h.

Net nie powinien być anonimowy. Wtedy przynajmniej 99% pajaców takich jak Ccc miało by więcej czasu na te zmieniaki co pisał.

2

Nadul
2021-11-13 17:50:02
Sławek
Szkoda na takich gości prądu ; -)
Powodzenia ; -)

1

~Mecena
2021-11-13 18:27:12
"Net nie powinien być anonimowy. "

Napisał anonimowo pan ~Sławomir.
~kierowca
2021-11-13 18:32:50
kiero, idioto. Dziad ma tak ułożyć czas pracy, żeby kierowca nie przeginał czasów. Co, dziad nie wie, ile można pracować w nocy? aa... może mu tak jak tobie słoma z butów wystaje...
~kiero
2021-11-13 19:12:23
W ilu firmach jest ustalony rozkład czasu pracy?
A w ilu firmach jest zadaniowy system pracy?
~kiero
2021-11-13 19:13:09
Obstawiam, że kierowca nie nasz nawet tych pojęć
~Yetko
2021-11-13 20:39:30
Zadaniowy system pracy to antysystem, bo jest przeciwieństwem normalnego, przewidywalnego regularnego systemu pracy.
~kierowca
2021-11-13 21:14:05
tyle że idiota kiero tego nie rozumie. bo jemu się wydaje, że co on powie to tak ma być. Jak każe kierowcy pracować w nocy 15 godzin a do tego załadunki i zrzuty robić na pauzie, żeby tacho było czyste, to kierowca tak będzie robił. Dziad kierowca będzie. Normalny kierowca zabije dziada smiechem.
Tak, frajerze kiero. Czas masz ułożyć tak, żeby zgadzał się z prawem pracy. Nie umiesz? Widły w garść i wracaj do obory gnój wryrzucać.
~Sławomir.
2021-11-13 21:41:59
Jeśli o mnie chodzi to nic nie robie. Tylko jeżdżę.
Załadunki, rozładunki z rampy.
Powiem nawet że brakuje mi czasem jakiegoś ruchu.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
~//~
2021-11-13 22:40:58
~Sławomir.
2021-11-13 21:41:59
"... nic nie robie. Tylko jeżdżę. Załadunki, rozładunki z rampy... "

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006/2020.
Art. 4.
d) "PRZERWA" oznacza OKRES, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, WYKORZYSTANY WYŁĄCZNIE DO WYPOCZYNKU;
e) "INNA PRACA" oznacza czynności zdefiniowane jako czas pracy w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, z wyjątkiem "prowadzenia pojazdu", włącznie z wszelką pracą dla tego samego lub innego pracodawcy, w sektorze transportowym lub poza nim;
f) "ODPOCZYNEK" oznacza NIEPRZERWANY OKRES, w którym kierowca może SWOBODNIE DYSPONOWAĆ SWOIM CZASEM;
Art. 6.
5. KIEROWCA ZAPISUJE jako INNĄ PRACĘ cały czas określony w art. 4 lit. e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętej zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia ORAZ ZAPISUJE WSZELKIE OKRESY GOTOWNOŚCI określone w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE zgodnie z art. 34 ust. 5 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (*). Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. L 60 z 28. 2. 2014, s. 1) ;
Art. 9.
2. CZAS spędzony NA DOJEŹDZIE DO miejsca postoju POJAZDU objętego zakresem niniejszego rozporządzenia LUB POWROTU z tego miejsca, JEŻELI POJAZD nie znajduje się ANI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA kierowcy, ANI W CENTRUM OPERACYJNYM pracodawcy, W KTÓREJ KIEROWCA ZWYKLE PRACUJE, NIE JEST liczony jako ODPOCZYNEK lub PRZERWA, CHYBA ŻE KIEROWCA znajduje się na promie lub w pociągu i MA DO DYSPOZYCJI KABINĘ SYPIALNĄ, KOJĘ lub KUSZETKĘ.
3. CZAS spędzony przez kierowcę KIERUJĄCEGO POJAZDEM nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia DO LUB Z POJAZDU objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, KTÓRY NIE znajduje się W MIEJSCU ZAMIESZKANIA kierowcy ANI W BAZIE pracodawcy, GDZIE KIEROWCA ZAZWYCZAJ PRACUJE, JEST traktowany jako "INNA PRACA".

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014/2020.
Art. 34.
5. Kierowcy:
b) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:
(i) pod symbolem kierownica : czas prowadzenia pojazdu;
(ii) pod symbolem młotki : "inna praca", która oznacz wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim;
(iii) pod symbolem koperta : "okresy gotowości" zgodnie z definicją w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE;
(iv) pod symbolem łóżko : przerwy, odpoczynek, urlop wypoczynkowy lub zwolnienie lekarskie;
(v) pod symbolem na oznaczenie "promu/pociągu" : dodatkowo oprócz symbolu łóżko : okres odpoczynku spędzany na promie lub w pociągu zgodnie z wymogami art. 9 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. ;

REKOMENDUJĘ popatrzeć (w w w. akademiaczasupracy. pl).
Co jest a co nie jest czasem pracy kierowców i jak / ile za to płaci się.
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=dFtR9I2d k48
(żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)

Dyrektywa 2002/15/WE.
Art. 3.
a) "CZAS PRACY" oznacza:
1. w przypadki pracowników wykonujących pracę w trasie: czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pracownik wykonujący pracę w trasie, znajduje na swoim stanowisku pracy, jest w dyspozycji pracodawcy i wykonuje swoje funkcje lub czynności, to znaczy:
- czas poświęcony wszelkim czynnościom w zakresie transportu drogowego.
Czynności te, w szczególności, obejmują:
(i) kierowanie;
(ii) załadunek i rozładunek;
(iii) pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
(iv) sprzątanie i konserwację techniczną;
(v) każda inna praca zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem, urzędnikami imigracyjnymi, itd.,
- okresy, w których nie może on swobodnie dysponować swoim czasem i zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku pracy, w gotowości do podjęcia normalnej pracy, wraz z niektórymi zadaniami związanymi z dyżurowaniem, w szczególności podczas okresów oczekiwania na załadune lub rozładunek, w przypadku, gdy przypuszczalny czas ich trwania nie jest z góry znany, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych i/lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich;
2. w przypadku kierowców pracujących na własny rachunek, tę samą definicję stosuje się do czasu między rozpoczęciem i zakończeniem pracy, w którym kierowca pracujący na własny rachunek pozostaje na swoim stanowisku pracy, będąc do dyspozycji klienta i wykonując swoje zadania lub funkcje inne niż ogólna praca administracyjna, która nie jest związana bezpośrednio z trwającą operacją transportową.
Przerwy wymienione w art. 5, okresy odpoczynku określone w art. 6 i, bez uszczerbku dla ustawodawstw Państw Członkowskich lub porozumień między partnerami społecznymi stanowiących, że takie okresy powinny być wyrównane lub ograniczone, okresy gotowości określone w lit. b) niniejszego artykułu, są wyłączone z czasu pracy;
b) "OKRESY GOTOWNOŚCI" oznaczają:
- okresy inne niż te odnoszące się do przerw i okresów odpoczynku, podczas których pracownik wykonujący pracę w trasie nie jest zobowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, ale musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie do rozpoczęcia lub kontynuowania jazdy lub wykonania innej pracy. W szczególności, do takich okresów gotowości należą okresy, w których pracownik wykonujący pracę w trasie towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub koleją, jak również okresy oczekiwania na granicy lub wynikające z zakazu ruchu.
Okresy te i ich przewidywalna długość będą z góry znane przez pracownika wykonującego pracownika w trasie, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed właściwym rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich,
- dla pracowników wykonujących pracę w trasie, którzy jeżdżą w zespole, czas spędzony na siedzeniu obok kierowcy lub na kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu;

Najważniejsze że nawet czekanie pracownika w trakcie wykonania zadania służbowego musi być wynagrodzone.
Czekanie, będąc w pracy, to nie inaczej jak jest "OKRES GOTOWNOŚCI" - 100% wynagrodzenia podczas dyspozycji ("koperta"), czyli w normalnych godzinach pracy wynikającej z umowy o pracę, lub 60% (30% w załodze) wynagrodzenia (albo czas wolny bez użycia rocznego urlopu w wymiarzy czasu 1/1 - na wniosek pracownika lub 1/1. 5 - na wniosek pracodawcy) podczas dyżuru ("koperta"), czyli poza normalnymi godzinami pracy (Uoczpk Art. 9-10).

Z reguły, żeby nie zaniżać samemu sobie zarobku i/lub odpoczynku (dziennego i/lub tygodniowego), kierowca (będąc w pracy) w ciągu zmiany pracowniczej czyni nie więcej niż dwie przerwy ("łóżko") po 45 minut (przez +/- 4 godziny zmiany) a reszta czasu (oprócz jazdy) rejestruje jako inna praca ("młotki") i/albo dyspozycja / dyżur ("koperta") w zależności od tego jaką czynność w tym czasie wykonuje.
Tylko nie trzeba przy tym zapominać o ograniczeniach - 6 kolejnych godzin pracy ("jazda" i/lub "młotki") w zmianie pracowniczej, 10 lub 12 godzin pracy ("jazda" i/lub "młotki") w dobie pracowniczej, 60 godzin pracy ("jazda"+"młotki") w tygodniu kalendarzowym i średnie 48 godzin pracy ("jazda"+"młotki") w tygodniu kalendarzowym w okresie rozliczeniowym (Uoczpk Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 21 oraz Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2), 9 lub 10 godzin jazdy w zmianie pracowniczej, 56 / 34 godzin jazdy w tygodniu kalendarzowym, 90 godzin jazdy w dwóch kolejnych tygodni kalendarzowych (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 1-3).
~kiero
2021-11-14 08:56:30
~Yetko
2021-11-13 20:39:30
Zadaniowy system pracy to antysystem, bo jest przeciwieństwem normalnego, przewidywalnego regularnego systemu pracy.

Bzdura.
Wszyscy kierowcy pracują w tym systemie i nie narzekają, tylko mało kto o tym wie
Wszyscy oprócz może MZK i PKS
~Pinkeln
2021-11-14 09:19:14
Przewidywalny to jest jak jezdzisz od rampy do rampy, tzw. kier. placowy, a nie -w miedzynarodowce, czy na linii mzk.
~Www
2021-11-14 11:12:35
Szoszon napisz coś wreszcie sam i na temat przestań zaśmiecać wątki swoimi wklejkami

1

~//~
2021-11-14 11:33:09
Zmień płytę, stale coś prosząć i błagająć, bo tylko ośmieszasz się :-)

Wątek "Kierowcy 'małych autek' nie myślą"
~Www
2021-0 6-12 10:38:39
"Ty swolocz - //- znalazł już raboti bo jak nie to mam pracę dla ciebie"
Wątek "Dlaczego rozłąkowe w transporcie jest takie ważne?"
~Www
2021- 06-12 13:12:57
"Te szoszon - //-, masz już pracu w PL"
Wątek "Problem z podwójną obsadą. "
~Www
2021-09-03 11:04:38
"Szoszon znalazł Ty już pracu w polsce czy dalej marzysz"
2021-09-03 17:34:47
"Szoszon.. . znalazł ty pracu w polsce"
2021-09-04 10:27:15
"... musisz obniżyć wymagania"
Wątek "Zarobki rosną 400 zł za dzien to już norma"
~Www
2021-0 9-04 20:01:47
"Szoszon I co z tą pracą w polsce"
Wątek "PORÓWNANIE zarobków. Uczciwe!"
~Www
202 1-09-11 06:57:27
"... szoszon... nie znalazłeś pracy... "
Wątek "Polska i Litwa jednym głosem w sprawie rewizji przepisów Pakietu Mobilności"
~Www
2 021-09-21 12:52:48
"Szoszon.. . dalej bez pracy jestes"

U chamów-sowinistów, kórych nie stać nawet na całe wszystkie obowiązkowe wypłaty, co najmniej od minimalnego, zgodnie z Kodeksem Pracy i innymi przepisami zobowiązującego prawa kraju zatrudnienia i UE, nie pracuje się
U takich, na każdym kroku jest tylko jedno "skubnięcie" z wypłat gdzie i na czym tylko można (zgodnie przepisów) i nie można (łamiąc przepisy) :
- z dodatków do podstawy (przy tym minimalnej) - wprowadzając symboliczne (niepokrywające prawie nic) ryczałty i zadaniowy system czasu pracy w ramach systemu równoważnego czasu pracy ta jeszcze z kwartalnym okresem rozliczeniowym bez szczególnie uzasadnionych (przy systemie prasy 1/1 - 4/1) na to przyczyn
- z wyrównanej tak zwanej "płacy minimalnej" - zaliczając diety i ryczałty za noclegi do "płacy minimalnej"
- z diet zagranicznych - zaniżając ich do wielkości krajowej diety
Tak więc, wyluzuj, mniej ośmieszysz się. :-)

Tak, między innymi (dla informacji), jestem etnicznym Polakiem również jak i katolikiem (jak ze strony ojca tak i matki) chociaż i nie jestem obywatelem Polski jak i nie mieszkam w Polsce.
Etniczni Polacy (w większości katolicy) z Białorusi / z tak zwanych "wschodnich kresów" (jestem jeden z nich) nie szoszokają, bo przeważnie powszednio posługują się językiem rosyjskim i rzadko białoruskim, w których nie ma takiego (ukraińskiego "szo... , szo?", czyli po polsku "co... , co?") brzmienia.
Prawdziwy Polak ta jeszcze i Pan, czyli szlachetny, nigdy nie nazwie innego Polaka (nawet z tak zwanych "wschodnich kresów") szoszonem, kacapem, kołchoźnikiem i t. d. bo chamskie zachowanie (wyzywanie) - oznaka słabości, niskiego poziomu pochodzenia, wychowania, rozwoju, edukacji, wykształcenia, kultury i ani jak nie kompensuje tego wszystkiego.
~kiero
2021-11-14 12:52:23
Szoszon zmień płytę

1

~//~
2021-11-14 12:55:55
Tak my wciera pogulali z abdullahem że dziś zasralem wątku wklejkami których nie panimaju idę do obory obudzić abdullaha bo trza bykom jajca kolysac
~//~
2021-11-14 20:47:44
Nie, no a jak zakłamany skrzywdzono-uszkodzo ny liżąco-dziurawy wielotwarzowy pseudo "KIERO-wnik" szowinista udający kierowcę ta bez kłamliwo śmierdzącego szoszokania?
No właśnie, byłoby nieprawdopodobnie. :-)

Poproś u ukraińca (banberowca) to ci znów przez jedno miejsce coś zrobi, ci nie przywykać ta i inaczej, jak widać, "nie odpuści"-)
Ta, i naucz się prosić grzecznie to może w końcu ktoś ci kiedyś coś i zrobi. :-)

Wątek "jak skończyć z dziad transami?"
~kiero
2021-04-06 09:31:53
"Płaca z kilometra to najlepsza forma wynagradzania kierowców... "
2021-04-06 11:15:48
"Moja stawka kilometrowa jest wysoka... Trza się cenić"
2021-04-09 13:48:34
To że mam z kilometra nie oznacza, że muszę wyprzedzać, bo wtedy więcej zarobię.
2021-04-15 19:14:01
"... Kierowcy podobno robią po 20tys w pojedynczej na legalu... "

Wątek "Ostrzegamy przed oszustami"
~kiero
2021-08-15 23:03:35
"Uwaga na kierowców z pakietem świadectw.
Ja pracuje 10 lat w jednej firmie, Jestem lojalnym bardzo dobrze zarabiającym kierowcą. Za sam staż dostaje 5000zł razem mam grubo ponad dychę.
Wkurzają mnie polscy kierowcy. To ciągle jęczy, narzeka, pije, pali i nic nie umie poza tym. Już nie mogę togo słuchać. Łazicie po parkingach i ciągle gadacie to samo. W weekendy to już istna masakra. Tego nie da się słuchać. Każda nachlana mo... a klepie to samo. "

Wątek "Dotkliwsze kary, tachografy - jak zmieni się transport o DMC do 3, 5 tony?"
~kiero
2021 -09-14 19:52:35
"Na hui... kierowcy diety... zarabia godziwe pieniądze... "
2021-09-14 20:04:25
"Zarabiam takie pieniądze, że nie przejmuję się wydatkami na jedzenie czy inne sprawy... od dawna... tego nawet nie liczę. "

Wątek " Protest"
~kiero
20 21-09-02 20:44:56
"kierowcy są niezdolni do żadnego protestu. Dostają sraczki, że mogą spoznic się na awizacje do biedronki"

Wątek "Strajk Generalny Kierowców"
~kiero
2021-09-15 08:14:29
"... Kierowcy to najsłabsza grupa zawodowa"
2021-09-1 5 08:23:52
"... nie wezmą udziału w żadnym strajku... będą... wyśmiewać strajkujących... "
2021-09-15 08:26:20
"Przykro.. . że... takie qurwy"

Wątek "Wysokie zarobki to mit. Kierowcy zawodowi jedną z najniżej opłacanych grup zawodowych"
~kiero


2021-10-23 10:49:19
"Polaczki zyebali totalnie... "

Nic tak nie charakteryzują "człowieka" jak jego cytaty. :-)

Tak, między innymi (dla informacji), jestem etnicznym Polakiem również jak i katolikiem (jak ze strony ojca tak i matki) chociaż i nie jestem obywatelem Polski jak i nie mieszkam w Polsce.
Etniczni Polacy (w większości katolicy) z Białorusi / z tak zwanych "wschodnich kresów" (jestem jeden z nich) nie szoszokają, bo przeważnie powszednio posługują się językiem rosyjskim i rzadko białoruskim, w których nie ma takiego (ukraińskiego "szo... , szo?", czyli po polsku "co... , co?") brzmienia.
Prawdziwy Polak ta jeszcze i Pan, czyli szlachetny, nigdy nie nazwie innego Polaka (nawet z tak zwanych "wschodnich kresów") szoszonem, kacapem, kołchoźnikiem i t. d. bo chamskie zachowanie (wyzywanie) - oznaka słabości, niskiego poziomu pochodzenia, wychowania, rozwoju, edukacji, wykształcenia, kultury i ani jak nie kompensuje tego wszystkiego.
~//~
2021-11-14 20:51:34
Imitator (podszywacz) :
2021-11-14 12:55:55
, używanie cudzego / innego nicku, jak i zamiana / chowanie adresu IP, twojej głupoty, chamstwa, szowinizmu i podłej / łotrowskiej treści nie chowa.
Tak, między innymi (dla informacji), natręctwo, obsesja, maniakalność i t. d. - oznaki obecności psychicznej choroby.
Nie zaciągaj z wizytą do lekarza. :-)

Nie bez przyczyn niektórych, niby to "panów" / "pań" (nie mylić z prawdziwymi), w starej Europie i nie tylko traktują jako świń (zwierzów).
Te, które nie przyznają, nie szanują jak i przygnębiają i okradają nawet swoich rodaków (ludzi jednej narodowości) i krajanów, poprawnie zasługują stosunku i traktowania wszystkimi w całym świecie nie inaczej jak do świń.
Nic dziwnego że Polacy żyjące poza Polską rzadko przyznają się (nawet rodakom) że mają polską narodowość.
I to są współczesne realia polskiej tolerancji wśród rodaków (ludzi jednej norodowości) i krajanów, o niby to "tolerancji" do ludzi innych narodowości (o szowinizmie i ksenofobii pod postacią antysemityzmu i rusofobii) nie ma sensu nawet i wspominać.
Wstyd i hańba.
Jak widać, u niektórych niby to "panów szlachciców" (nie mylić z prawdziwymi) głęboko siedzi nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia i t. d. i przy okazji wylewa się aż przez kraj. Jak szybko oni zapomniały jak przy hitlerowcach sami czy ich przodkowie nosili żółte kręgi na odzieży (tak samo jak Żydzi żółte gwiazdy) i byli traktowani nie lepiej niż Żydzi i Cygani.
Historia tak niczemu niektórych i nie nauczyła jak i nie uczy.
~//~
2021-11-15 20:25:55
Blać znowu imitator podszywacz próbuje wklejki dzieląc paszoł won nie zaciagaj z wizytą w bolnicy bo abdullachem cie pogonie
~Robert
2021-11-15 22:21:45
Wypłacają Wam dodatki za jazdę nocną?
~Robert
2021-11-15 22:22:55
Ja mam określoną kwotę za dniówke, niekiedy jeżdżę prawie same nocki, co w takim przypadku?
~Ciorna lizbet
2021-11-15 23:24:22
Rano pierd olnij pół litra na dwa grzdyle zasłaniaj firanki i lulu. Toć dźniówa leci
~kiero
2021-11-16 00:33:53
Ryczałt za pracę w godzinach nocnych.
Dziady często wliczają go w minimalne wynagrodzenie, a, dziadkiermany podpisują umowę bez czytania.
~Robert
2021-11-16 00:53:12
Kiero masz rację
~kiero
2021-11-16 11:06:05
Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, godziny nocne to od północy do 7 rano. Jeżeli kierowca przepracował (jazda+inna praca inaczej młotki) ponad 4 godziny w tym czasie to pracował w godzinach nocnych. Wtedy może w zmianie roboczej (24h) przepracować max. 10h (jazda i młotki). Przedsiębiorstwo może wyznaczyć inne godziny nocne w regulaminie, albo umowie o pracę. Przepracowanie chociaż minuty w wyznaczonym czasie przez firmę oznacza pracę w nocy co skutkuje znowu 10h pracy w 24 godzinach zmiany.
~Robert
2021-11-16 12:06:30
Dzięki za info
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 3.229.117.123

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2022
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels