Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Co czeka branżę transportową w  2018 roku?


Start:
2018-01-15 o 9:00
Koniec:
2018-01-16 o 13:00
  WSTĘP BEZPŁATNY!  

Konferencję organizują:

Patronat honorowy

O wydarzeniu:

Naszym celem zwiększenie wiedzy na temat aktualnych przepisów z zakresu prawa transportowego oraz zasad bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy, prócz udziału w prelekcjach, będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad na stoiskach eksperckich.

WSTĘP BEZPŁATNY!

Założenia:

Konferencja kierowana jest do właścicieli oraz kadry zarządzającej firm transportowych. Wśród prelegentów znajdą się specjaliści ds. rozliczania czasu pracy kierowców, radcy prawni specjalizujący się w prawie transportowym, przedstawiciele służb kontrolnych.

Dobierając tematykę konferencji, kierowaliśmy się tym, aby jej zakres dotykał kluczowych aspektów funkcjonowania branży transportowej na terenie Unii Europejskiej. Skupiając się na newralgicznych kwestiach, stworzyliśmy program, stanowiący odpowiedź na kluczowe potrzeby przedstawicieli branży, odpowiadający najczęściej pojawiającym się pytaniom i wątpliwościom.

Agenda:

DZIEŃ PIERWSZY

08.30-09.00Rejestracja uczestników
09.00-09.10Powitanie
09.10-09.30Pakiet przewozowy - aktualne informacje
- radca prawny Karolina Goniowska
09.30-10.00Płaca minimalna w Niemczech, Austrii, Czechach - najnowsze informacje, niezbędne dokumenty, itp.
- prawnik Monika Dobosz
10.00-10.15Nowe, bezpłatne dla Przewoźników rozwiązanie IT w sektorze TSL
- Miłosz Królczyk
11.00-11.15Przerwa kawowa
11.15-11.45Zatrudnianie cudzoziemców
- radca prawny Karolina Goniowska
11.45-12.15Płaca minimalna w Belgii, Holandii, Luksemburgu - najnowsze informacje, niezbędne dokumenty, itp.
- prawnik Karina Dumond
12.15-12.30Przegląd najważniejszych prac legislacyjnych w zakresie przepisów dotyczących przewozów drogowych osób i rzeczy
- zastępca dyrektora Biura Prawnego GITD Andrzej Najmanowicz
12.30-13.00Przewóz odpadów
- radca prawny Marek Kliś
13.00-14.00Przerwa na lunch
14.00-14.30Płaca minimalna we Włoszech, aresztowania pojazdów, problemy z zaświadczeniami z leasingu
- adwokat Agnieszka Janusz i adwokat Agata Sobol
14.30-14.45Stan bezpieczeństwa na polskich drogach
- młodszy aspirant Paweł Kurek z Komendy Głównej Policji
14.45-15.15Wypadek za granicą - jak się zachować? Prawa i obowiązki kierowcy
- prawnik Karina Dumond
15.15-15.45Problematyczne przepisy w prawie europejskim (m.in. . Ingerencja w tachograf - konsekwencje i kary, szkodnik w Portugalii - kara do 46.000 euro, licencja do 3,5t w Hiszpanii - kara 4.001 euro)
- radca prawny Marek Kliś
15.45-16.00Przerwa kawowa
16.00-16.30prelekcja gościa specjalnego
16.30-17.00Anglia - jak uniknąć kary za uchodźców?
- prawnik Monika Dobosz

DZIEŃ DRUGI

09.00-09.30Ryczałty za nocleg - omówienie wyroku TK i Sądu Najwyższego
- radca prawny Marek Kliś
09.30-10.30Jak rozliczać płace minimalne?
- Krzysztof Nowakowski
10.30-10.45Przerwa kawowa
10.45-11.30Pułapki w zleceniach transportowych - na co warto zwrócić uwagę?
- prawnik Monika Dobosz
11.30-11.45Problemy z drukiem A1 - jak rozwiązać problem?
- radca prawny Karolina Goniowska
11.45-12.15Przerwa kawowa
12.15-12.30Prelekcja gościa specjalnego
12.30-13.00Płaca minimalna we Francji - aktualne informacje, podatek od pracowników delegowanych, SIPSI
- radca prawny Marek Kliś
13.30-14.00Najnowsze orzecznictwo dotyczące branży transportowej - uszkodzenie towaru / kradzież towaru na parkingu niestrzeżonym, czyli kiedy przewoźnik ponosi odpowiedzialność i czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie
- radca prawny Marek Kliś

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niektórych tematów w przypadku pojawienia się istotnych zmian w prawie mających bezpośredni wpływ na branżę transportową.

Korzyści z udziału w Konferencji:

Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi regualcjami prawnymi w Polsce i Europie
Możliwość uzyskania bezpłatnej konsultacji ze specjalistami z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców oraz radcami prawnymi specjalizującymi się w prawie transportowym
Spotkanie się z przedstawicielami służb kontrolnych
Wymiany doświadczeń z właścicielami lub osobami zarządzającymi firmami transportowymi
Skorzystania z porad specjalistów firm na codzień wspierających i pomagających w rozwoju firm transportowych

* Zapewniamy materiały pokonferencyjne i catering.

Miejsce:

Centrum Kongresowe Ossa to połączenie najwyższej klasy obiektu konferencyjnego z doskonałym zapleczem wypoczynkowym. Jest idealnym rozwiązaniem pobytu łączącego obowiązki służbowe z relaksem oraz odpoczynkiem.

Hotel Ossa - zdjęcia

Regulamin hotelowy

Hotel Ossa - logo

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1 Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§2 Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3 Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.

Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§4 Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi natychmiastową reakcję.

Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) Warunki pełnego i nieokreślonego wypoczynku gościa
b) Bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu
c) Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu
d) Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
e) Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności

§5 Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a) Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
b) Budzenie o oznaczonej godzinie.
c) Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu.
d) Przechowywanie bagażu, hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminie innym niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§6 Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7 Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytów recepcji. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dziennik Ustaw z 1965 roku nr 1 poz. 2) z późniejszymi zwrotami. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej oddanych na przechowanie do depozytów recepcji hotelowej zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego wymienione w §6 punkt 1 niniejszego regulaminu. Za rzeczy pozostawione w sejfie pokojowym hotel odpowiada tylko wtedy, gdy utrata tych rzeczy jest konsekwencją przestępstwa popełnionego na szkodę gościa, powodującego zniszczenie zabezpieczenia sejfu pokojowego, stwierdzonego przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze stosowane do przepisów Kodeksu Postępowania Karnego. Za rzeczy pozostawione w pokoju hotelowym, a niezabezpieczone w sejfie pokojowym, które nie zostały wymienione w zdaniu niniejszego paragrafu, hotel odpowiada na warunkach i zasadach określonych w zdaniu poprzednim.

§8 Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, jeśli pozostawiony został w innym miejscu niż hotelowy parking strzeżony.

§9 Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Naruszenie zakazu spowoduje obciążenie Państwa kosztami związanymi z koniecznością dodatkowego odświeżenia pokoju.

§10 Za spowodowanie zniszczenia lub uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie hotelu zostaną Państwo obciążeni kosztami naprawy, renowacji lub zakupu nowego mienia, w przypadku, gdy naprawa zniszczonego nie będzie możliwa.

§11 Za wszelkie dodatkowe zabrudzenia i zanieczyszczenia pokoi zostaną Państwo obciążeni kosztami doczyszczania.

§12 Pieniądze, biżuteria i inne kosztowności powinny być umieszczone w hotelowym sejfie. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.

Centrum Kongresowe Ossa usytuowane jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych, zaledwie 60 km od Warszawy i Łodzi.

Baza hotelowa:

Hotel Ossa Congress & Spa
Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
+48 22 826 30 82
Hotel Sevilla
Niwna 48, 96-200 Rawa Mazowiecka
+48 46 814 60 57
Hotel Panorama
Tarczyńska 109, 96-320 Mszczonów
+48 46 857 60 60

Partnerzy:

Jeśli jesteś zainteresowany wystawieniem się na konferencji, prosimy o kontakt

Zgłoś chęć wystawienia się Zadaj pytanie