REKLAMA

CSK

Partner etransport.pl - CSK

CSK OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • analiza czasu pracy kierowców, raportowanie, usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych,
 • pomoc w w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami celnymi, Urzędami Wojewódzkimi, Miejskimi, Marszałkowskimi, oraz innymi podobnymi organami w całej Unii Europejskiej,
 • pomoc merytoryczna w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów,
 • analizy rynków i audyty prawno - techniczne działalności firm transportowych,
 • pomoc w sprawach cywilnych, konstruowanie bezpiecznych umów pracowniczych oraz cywilno - prawnych,
 • kontrola merytoryczna i techniczna w sprawach związanych z przestrzeganiem przez zatrudnionych kierowców Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 - elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych,
 • cykliczne szkolenia kierowców związane ze sprawami przestrzegania czasu prowadzenia i odpoczynków, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, stosowania metod bezpiecznego załadunku i rozładunku zgodnie z przepisami EU-DIN oraz normami niemieckimi VDI, Prawa o ruchu drogowym, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą kierowcy,
 • bieżącego doradztwa w zakresie bieżących interpretacji urzędowych przepisów transportowych,
 • pełna obsługa przewozów ADR - DGSA, plany bezpieczeństwa, instrukcje pisemne itp.,
 • pomoc merytoryczna i techniczna w załatwianiu formalności z urzędami zagranicznymi (angielsko i niemieckojęzycznymi),
 • tłumaczenie dokumentów związanych z kontrolami drogowymi ze wszystkich języków obowiązujących w krajach członkowskich UE,
 • możliwość nauki języków obcych dla waszych kierowców, z uwzględnieniem terminologii transportowej.

csk24.com

Artykuły partnera

Warto walczyć przed Trybunałem UK
Warto walczyć przed Trybunałem UK
2017-02-18
Przewoźnik który lekceważy wezwania czy decyzje urzędników brytyjskich zwykle stoi na straconej pozycji i ma niewielkie szanse nawet na minimalne obniżenie sankcji.
czytana
366 razy
Wojna z polskim transportem?
Wojna z polskim transportem?
2017-02-05
Kraje „starej Unii” dwoją się i troją by uczynić branżę transportową, szczególnie dla wschodniej części Europy, zajęciem co najmniej ryzykownym i nieopłacalnym. Wprowadzenie płac minimalnych (począwszy od 2015 roku w Niemczech) miało w zamyśle ograniczyć konkurencyjność wschodnioeuropejskich firm (a w szczególności polskich) poprzez podwyższenie kosztów ich działalności.
czytana
7912 razy
Weszła zmiana w sprawie podmiotu dokonującego sprowadzenia ładunku na terytorium RP
Weszła zmiana w sprawie podmiotu dokonującego sprowadzenia ładunku na terytorium RP
2017-01-16
Wg informacji z URE obowiązek zgłaszania jako podmiot przywożący nie dotyczy przewoźników.
czytana
1177 razy
Zwycięstwo przed brytyjskim Trybunałem
Zwycięstwo przed brytyjskim Trybunałem
2016-12-28
Centrum Obsługi Transportu poinformowało o zapadnięciu korzystnego wyroku brytyjskiego Wyższego Trybunału w sprawie pomiędzy polskim kierowcą a Urzędem Imigracyjnym w Wielkiej Brytanii.
czytana
1011 razy
Korzystne wyroki w sprawach dotyczących przewozu nienormatywnego bez zezwolenia
Korzystne wyroki w sprawach dotyczących przewozu nienormatywnego bez zezwolenia
2016-12-21
Sukcesem i pozytywnych rozstrzygnięciem zakończyły się dwie sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
czytana
1549 razy
Ważna zmiana w odczytach tacho
Ważna zmiana w odczytach tacho
2016-11-22
GITD rozesłało pisma zawierające nowe wytyczne odnośnie sposobu obliczania terminów do wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego w Polsce.
czytana
29987 razy
Przewoźnicy ADR mają nowy problem
Przewoźnicy ADR mają nowy problem
2016-08-21
2 września br. wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1165 z 2016 roku). Zasadniczym celem wprowadzenia ustawy (wg uzasadnienia projektodawcy) było uporządkowanie przepisów dotyczących rynku paliw i gazu ziemnego oraz wprowadzenie większej przejrzystości na rynku energetycznym.
czytana
5995 razy
ITD nieprawidłowo oblicza terminy – wyrok
ITD nieprawidłowo oblicza terminy – wyrok
2016-08-10
30 czerwca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku II SA/Sz 376/16 przyznał rację kancelarii CSK i orzekł, że organy Inspekcji Transportu Drogowego nieprawidłowo obliczają terminy obowiązkowego odczytu danych z karty kierowcy oraz z tachografu cyfrowego, wskutek czego nakładane kary są w wielu przypadkach bezpodstawne.
czytana
1473 razy
ITD a terminy na odczyt karty
ITD a terminy na odczyt karty
2016-05-26
Jednym z częściej stwierdzonych naruszeń podczas kontroli drogowych przeprowadzanych przez inspektorów ITD jest naruszenie obowiązku terminowego odczytu karty kierowcy bądź pamięci tachografu cyfrowego.
czytana
2348 razy
Czy od 1 lipca br. Polacy nie wjadą do Francji ?
Czy od 1 lipca br. Polacy nie wjadą do Francji ?
2016-05-25
Zgodnie z przepisami dekretu nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 dostosowującego tytuł VI księgi II części pierwszej Kodeksu Pracy do przedsiębiorstw transportowych delegujących pracowników ruchu drogowego lub lotniczego na terytorium kraju oraz zmieniającego Kodeks Transportowy od 1 lipca 2016 roku przed wysłaniem pracownika do pracy na terytorium Francji przedsiębiorca transportowy będzie musiał wyposażyć go w odpowiednie zaświadczenie o zatrudnieniu sporządzone wg oficjalnego wzoru w języku francuskim (Art. R. 1331-2 – I).
czytana
13031 razy
Kontrole załóg we Francji – rozdmuchana afera?
Kontrole załóg we Francji – rozdmuchana afera?
2016-03-22
W ostatnim czasie transportowe portale internetowe donosiły o drastycznych karach pieniężnych nakładanych za niekorzystanie przez kierowców w załogach z przerw po 4,5 h okresach jazdy.
czytana
3233 razy
Zmiany w rozliczeniu wynagrodzenia MiLOG
Zmiany w rozliczeniu wynagrodzenia MiLOG
2016-03-17
Od 1 stycznia br. zmieniła się wartość minimalnej stawki na wyżywienie dla pracowników w podróży służbowej. Wynosi ona obecnie 236 Euro miesięcznie.
czytana
4087 razy
Do 14 marca 2016 rejestracja chłodni
Do 14 marca 2016 rejestracja chłodni
2016-03-14
Brak rejestracji (karty) urządzeń sankcjonowany jest karą pieniężną do 3000 zł.
czytana
1697 razy
Kolejne wygrane sprawy w WSA
Kolejne wygrane sprawy w WSA
2016-01-19
Dział prawny kancelarii CSK otrzymał informację wraz z uzasadnieniem wyroków o kolejnych 2 wygranych przed WSA sprawach w sporach przeciwko decyzjom GITD.
czytana
1507 razy
Grzywny za odpoczynek w pojeździe we Francji
Grzywny za odpoczynek w pojeździe we Francji
2016-01-13
Francuskie służby kontroli drogowej rozpoczęły regularne i szczegółowe kontrole dotyczące odpoczynków w pojeździe.
czytana
7945 razy