Regulamin konta użytkownika etransport.pl
Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w portalu etransport.pl

 1. Konta w portalu etransport.pl udostępniane są bezpłatnie przez Novemedia Ltd zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.
 3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta w etransport.pl automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego. Warunkiem utrzymywania przez Novemedia Ltd założonego konta jest dokonanie przez użytkownika w terminie 7 dni od założenia konta potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w sposób wskazany przez Novemedia Ltd w treści e-maila wysłanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 4. Poprzez dokonanie potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, użytkownik stwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Novemedia Ltd nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Novemedia Ltd w celu świadczenia dostępnych na stronach portalu usług interaktywnych oraz w celach statystycznych, zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
  2. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - zwane inaczej "RODO" ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)
 7. Poprzez założenie konta w etransport.pl, użytkownik otrzymuje pełny dostęp do usług interaktywnych udostępnianych na stronach portalu etransport.pl (w szczególności do następujących: Forum, Praca, Giełda, Kalendarium)
 8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w etransport.pl, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Novemedia Ltd przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane użytkowników portalu etransport.pl
 10. Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 11. Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub niezależnych od Novemedia Ltd.
 12. Novemedia Ltd zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników kont.
 13. Novemedia Ltd zapewnia każdemu użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji.
 14. Z zastrzeżeniem zapisu pkt. 9 niniejszego Regulaminu, Novemedia Ltd nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych użytkowników kont innym osobom lub instytucjom chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.
 15. Novemedia Ltd jest uprawniona do zawieszenia konta użytkownika w przypadku, gdy użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 90 dni. Użytkownik może uruchomić zawieszone konto poprzez dokonanie logowania w każdym czasie w ciągu 90 dni po zawieszeniu konta.
 16. Novemedia Ltd zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności gdy:
  1. użytkownik nie dokonał potwierdzenia rejestracji w sposób i terminie określonym w pkt 3. niniejszego Regulaminu,
  2. użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu,
  3. użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 180 dni,
  4. nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
 17. Po zamknięciu konta Novemedia Ltd jest uprawniona do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu należącego do użytkownika zamkniętego konta.
 18. Novemedia Ltd zapewni użytkownikom możliwość zamknięcia kont założonych przez nich w etransport.pl.
 19. Novemedia Ltd zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 20. Novemedia Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.etransport.pl
 21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 września 2007 roku.
Regulamin
Pomoc: help@etransport.pl