Fotoradary nie rejestrują nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami
Utworzona: 2018-05-16

Wykorzystanie wspomnianych urządzeń rejestrujących z uwagi na ich zasadę działania (rejestrowanie pojedynczych zdjęć w określonym miejscu drogi uzupełnionych zapisem prędkości chwilowej pojazdu) uniemożliwia w praktyce zarejestrowanie nieprzerwanego ciągu nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami w obrębie wyznaczonych przejść dla pieszych.

Poseł Artur Dunin zwrócił się do Ministra Infrastruktury w sprawie poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych. Jego pytanie dotyczyło, czy ministerstwo przewiduje się w najbliższym czasie zmianę w regulacji prawnej odnośnie do zastosowania dodatkowych urządzeń (fotoradarów) przeznaczonych wyłącznie dla kierowców łamiących prawo w obrębie przejść dla pieszych? (pomijając wszelkie istniejące już fotoradary i urządzenia pomiarowe dla kierujących przekraczających dopuszczalną prędkość).

Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz. Zgodnie z treścią art. 129g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:

a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,
b) niestosowania się do sygnałów świetlnych
- należy do Inspekcji Transportu Drogowego.

Aktualnie wykorzystywane przez Inspekcję urządzenia rejestrujące do kontroli prędkości tzw. „fotoradary” zgodnie z przyjętymi założeniami zainstalowane są w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w tym również w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych.

Wykorzystanie wspomnianych urządzeń rejestrujących z uwagi na ich zasadę działania (rejestrowanie pojedynczych zdjęć w określonym miejscu drogi uzupełnionych zapisem prędkości chwilowej pojazdu) uniemożliwia w praktyce zarejestrowanie nieprzerwanego ciągu nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami w obrębie wyznaczonych przejść dla pieszych.

Zdaniem ITD do obserwacji rejonu przejść i zachowań kierujących wobec pieszych najskuteczniejsze wydaje się wykorzystanie istniejących systemów monitoringu miejskiego lub pojedynczych kamer rejestrujących zainstalowanych w ich rejonie (zapisujących obraz w sposób ciągły).

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że lokalizacje dla urządzeń rejestrujących instalowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego wytypowane zostały na podstawie metodologii opracowanej przez Politechnikę Gdańską pn.: „Analiza wieloczynnikowa prowadząca do wytypowania listy miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których wskazana jest instalacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących, urządzeń służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle oraz urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości”. Wymaga też podkreślenia, że każda lokalizacja urządzenia rejestrującego uzyskała pozytywną opinię właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Jednocześnie, zgodnie z uzyskaną informacją, obecnie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego nie są prowadzone prace nad rozszerzeniem uprawnień ITD o innego rodzaju wykroczenia popełniane przez kierujących.

Źródło: sejm.gov.pl
Do ulubionych