REKLAMA

Apteczka obowiązkowym wyposażeniem wszystkich samochodów?
Utworzona: 2018-05-07

Kilka dni temu w Rzeczpospolitej pojawiła się informacja, że Ministerstwo Infrastruktury chce, by tak się stało.

W związku z tymi doniesieniami poprosiliśmy o komentarz rzecznika prasowego MI Szymona Huptysia. Poniżej treść odpowiedzi:

Przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Program Realizacyjny na lata 2018–2019 zawiera 38 zadań/projektów do realizacji w perspektywie 2-letniej. Program Realizacyjny powstał w oparciu o dane i analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz wnioski z dokonanego audytu/ewaluacji, które zostały zawarte w Raporcie Ewaluacyjnym Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020.

W Raporcie szczególną uwagę poświęcono filarowi NPBRD – „Ratownictwo i opieka powypadkowa”, w ramach którego kluczowa jest sprawna współpraca pomiędzy wieloma służbami i organizacjami zaangażowanymi w procesy poprawy BRD. Przyjęty w Programie Realizacyjnym katalog działań w zakresie ratownictwa i opieki powypadkowej ma również za zadanie umożliwienie podjęcia działań, których celem jest zwiększenie efektywności ratownictwa drogowego na poziomie podstawowym, przed podjęciem profesjonalnych działań medycznych, a docelowo ograniczenie liczby ofiar ciężko rannych na drogach.

W Programie Realizacyjnym 2018–2019 w filarze „Bezpieczny pojazd” przyjęto do realizacji zadanie „Dokonanie standaryzacji polskiej normy dotyczącej wyposażenia apteczki samochodowej oraz analiza możliwości jej wprowadzenia jako elementu wyposażenia pojazdu”.

Zakres planowanych działań: Podjęcie próby standaryzacji sprzętu ratowniczego podstawowego (apteczek samochodowych) realizuje już istniejące obowiązki wymagane prawem i nawiązuje do podobnych rozwiązań w innych krajach europejskich. Dokonanie standaryzacji polskiej normy w tym zakresie umożliwi rozpoczęcie procedury zmiany przepisów mających na celu wprowadzenie jako obowiązkowe wyposażenie pojazdów (samochodów osobowych) apteczki samochodowej zgodnej z wypracowaną polską normą standaryzacyjną. W procesie uwzględnione zostanie zapewnienie wystarczająco długiego okresu na wejście w życie przepisów – w celu umożliwienia ich adresatom (m.in. kierującym, producentom) zapoznania się z nowymi przepisami i dostosowania się do nowych wymogów.

Oczekiwane rezultaty: Efektem realizacji zadania ma być zwiększenia efektywności ratownictwa drogowego na poziomie podstawowym przed podjęciem działań medycznych profesjonalnych Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Prace w tym zakresie już się rozpoczęły – prowadzi je Sekretariat KRBRD we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.


Przy okazji warto zwrócić uwagę, że to kolejna w ostatnim czasie inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury, która ma służyć poprawie bezpieczeństwa kierowców. W połowie kwietnia informowaliśmy, że MI rozpocznie działania na rzecz usankcjonowania w prawie oraz popularyzacji wśród polskich kierowców zachowań ułatwiających dotarcie służb ratowniczych na miejsca wypadków na drogach szybkiego ruchu. Inicjatywa resortu powstała ze względu na obserwowane ostatnio niepokojące zjawiska związane z niewłaściwym zachowaniem uczestników ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych, skutkujące utrudnionym dojazdem służb ratowniczych do miejsc zdarzeń drogowych. Jest też odpowiedzią na postulaty mediów i społeczne akcje propagujące ideę korytarzy życia. Minister Adamczyk powiedział, że chce by pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy.

My również popieramy tą inicjatywę, gdyż mamy świadomość, że w momencie wypadku każda sekunda jest na wagę złota, w tym przypadku ludzkiego życia. Niestety jeszcze zbyt często spotykamy się z procederem niewłaściwego korzystania z korytarza życia, bądź też braku umiejętności jego tworzenia, o czym wielokrotnie pisaliśmy. Mamy nadzieję, że działania Ministerstwa doprowadzą do zminimalizowania sytuacji, którą zarejestrowali pomysłodawcy akcji społecznej "KORYTARZ ŻYCIA - WŁĄCZ MYŚLENIE!":Pamiętajmy również, że z działaniem bądź zaniechaniem w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku, wiążą się konsekwencje prawne:

Art. 162 KK
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.
Do ulubionych