REKLAMA

Osoby niesłyszące i niedosłyszące będą mogły zostać kierowcami ciężarówek
Utworzona: 2018-04-17

Po dwóch latach od uzyskania uprawnień na auta osobowe, będą one mogły ubiegać się o prawo jazdy kategorii C i C1.

REKLAMA
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
3a. Całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia – z wyjątkiem:
1) uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D;
2) uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata;
3) cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia.

Za nowelą głosowało 417 posłów, przeciw było 2, a 1 wstrzymał się od głosu. Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 października 2018 r.

Źródło: sejm.gov.pl
Do ulubionych